Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.CẤU TRÚC CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP

II.CẤU TRÚC CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mã hóa NN

khơng rõ ràngAi cug busy

hit, k ai di

hit

-Có định kiến, thành kiến

-Khơng cùng trình độ

-Khơng dùng chung một ký hiệu ngơn33Chàng trai nói với người u: 

- Anh mong rằng món quà mà anh sắp tặng em sẽ

làm cho ngón tay em thêm xinh đẹp.

- Cám ơn anh, nhưng đừng mua thứ đắt tiền q!

- Khơng đâu! Em có trơng thấy một cái giũa móng

tay đắt tiền bao giờ chưa...!?

THẾ MÀ CỨ TƯỞNG…

34“…kácbạn

bạncó

cóbít

bítFíM

FíMsHiFt

sHiFthƠg?

hƠg?MiN

MiNsẽ

sẽdZùNg

dZùNgkái

káiFím

Fímáy

áyđể

để

“…kác

tRaGtRí

tRívĂn

vĂnKủA

KủAMìN

MìNmụt

mụtChút. FảI

Chút. FảILuN

LuNLuN

LuNCố

Cốgắg

gắgĐể

ĐểcHữ

cHữ

tRaG

kủaMìN

MìNđẹp

đẹpHơN

HơNChữ

ChữKủA

KủAnG`

nG`kHáC

kHáCcHứ! gọi

cHứ! gọiLà

LàSĩ

SĩdZiện

dZiệnĐiẹn

Điẹn

kủa

tửđấy!! Hihi!!!! 

đấy!! Hihi!!!! 

tử

XoG!Bh

BhMìN

MìNđã

đãBíT

BíTcHáT

cHáTChít

ChítNhƯ

NhƯ11Ng

NgVịt

VịtcHíNh

cHíNhGúC

GúCrùi!

rùi!

XoG!

ĠDzUiwá,

wá,tHíX

tHíXLéM! NhƯg

LéM! NhƯgMìN

MìNVẫN

VẫNhƠi

hƠiLo,

Lo,hƠg

hƠgBíT

BíTtƯơNg

tƯơNglAi

lAi

ĠDzUi

kủanGuN

nGuNnGữ

nGữTiếg

TiếgVịT

VịTtHâN

tHâNiU

iUkủa

kủaMìN

MìNsẽ

sẽLà

LànTn? ThUi

nTn? ThUikệ!

kệ!bh

bh

kủa

LàTK21

TK21rùi,

rùi,Lo

Lojjmà

màvớ

vớVỉN

VỉNtHế!

tHế!Kekekekekekekekekekekeke!!!!! ”

Kekekekekekekekekekekeke!!!!! ”

(tríchđoạn

đoạntrong

trongbài

bàiNgơn

Ngơnngữ

ngữChát của

Chát củaJoe).

Joe).

(trích

“…cácbạn

bạncó

cóbiết

biếtphím

phímShift

Shiftkhơng?

khơng?Mình

Mìnhsẽ

sẽdùng

dùngcái

cáiphím

phím

“…các

nàyđể

đểtrang

trangtrí

trívăn

văncủa

củamình

mìnhmột

mộtchút.

chút.Phải

Phảiln

lnln

lncố

cốgắng

gắng

này

đểchữ

chữcủa

củamình

mìnhđẹp

đẹphơn

hơnchữ

chữcủa

củangười

ngườikhác

khácchứ!

chứ!Gọi

Gọilà

làsĩsĩdiện

diện

để

điệntử

tửđấy

đấy!!

!!Hihi!!

Hihi!!

điện

Xong!Bâygiờ

giờmình

mìnhđã

đãbiết

biếtchát

chátchít

chítnhư

nhưmột

mộtngười

ngườiViệt

Việtchính

chính

Xong!Bây

gốcrồi.Vui

rồi.Vuiq,

q,thích

thíchlắm!

lắm!Nhưng

Nhưngmình

mìnhvẫn

vẫnhơi

hơilo,

lo,khơng

khơngbiết

biết

gốc

tươnglai

laicủa

củangơn

ngơnngữ

ngữTiếng

TiếngViệt

Việtthân

thânu

ucủa

củamình

mìnhsẽ

sẽlà

lànhư

như

tương

35

thếnào?

nào?Thơi

Thơikệ!

kệ!Bây

Bâygiờ

giờlà

làThế

Thếkỉ

kỉ21

21rồi,

rồi,lo

logì

gìmà

màvớ

vớvẩn

vẩnthế!

thế!

thế

hehehehehe!!!”Xem lại đoạn phim và cho biết giám khảo Simon Cowell

đã đặt những câu hỏi gì để hiểu thêm về Susan Boyle.What’s your name?Tên chị là gì?Where are you from?Chị ở đâu?How old are you?Chị bao nhiêu tuổi?Why it hasn’t worked out Tại sao đến bây giờ nó

so far?

vẫn chưa thành hiện

thực?

Who do like to be

successful less?Chị muốn thành cơng tối

thiểu như ca sĩ nào?

361.1.2.Hồn thiện q trình truyền thơng giữa các cá

nhân

-Chính

xác

-Ngắn gọn

-Rõ ràngNgười

nhậnNhiễuThơng

điệpNgười

phát37Thái độ của giám khảo và khán giả trước khi

nghe cô Susan Bolye hát như thế nào?Tiếp tục xem phim và cho biết thái độ của giám

khảo và khán giả sau khi nghe cơ Susan Boyle

hát.3839-Truyền thơng

trong tổ chức

(trong nhóm)

có gì khác

biệt so với

truyền thông

giữa các cá

nhân?40Bài 3

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

I. Đặc tính và nguyên tắc của giao tiếp trong

kinh doanh

1.Đặc tính của giao tiếp trong kinh doanh

1.1.Là hoạt động phức tạp

1.2.Luôn hạn chế về thời gian

1.3.Phải dám chấp nhận rủi ro

1.4.Vừa là khoa học vừa là nghệ thuật

Luyện khả năng đặt câu hỏi và hùng biện

Luyện khả năng đặt câu hỏi và hùng biện

41Bài 3

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

I. Đặc tính và nguyên tắc của giao tiếp trong

kinh doanh

2.Nguyên tắc của giao tiếp trong kinh doanh

2.1.Hợp tác hai bên cùng có lợi

2.2.Tơn trọng đối tác giao tiếp như tơn trọng chính

bản thân

2.3.Lắng nghe và nói với nhau hết lời

2.4.Thảo luận và bàn bạc với nhau một cách dân

chủ

2.5.Thông cảm với nhau

2.6.Kiên nhẫn và chờ đợi lẫn nhau42Chia ô vuông thành 4 phần đều nhau, mỗi phần đều có

số 1,2,3,4.321131434324221443Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.CẤU TRÚC CỦA HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×