Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những cụm từ chuyển ý thường dùng

Những cụm từ chuyển ý thường dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

In this caseTrong trường hợp nàyIn this connectionVề việc nàyIn view of the present situationXét tình hình hiện nayIt certainly would not be right to say that…Chắc chắn sẽ không đúng

nếu nói rằng…

It can be seen from this…Qua đây có thể thấy…It follows from this… Qua đây có thể rút ra kết luận rằng…

It is true that…,but…Đúng là …, nhưng…Just as we have discussed earlierNhư chúng ta đã thảo luận truoc đây

Just as…, so…Giống như…,….cũng….Moreover, we should not forget that…Hơn nữa, chúng ta không nên

quên rằng…

Next, we should all realize that…Kế tiếp, chúng ta nên biết rằng…

The next important point is that…Điểm quan trọng kế tiếp là…

No sooner…than…

Not because…but because…Ngay khi…thì…

Khơng phải bởi vì…mà là vì…Not only…but also…Khơng những…mà còn…Not that…but that…Khơng phải…mà là…On account of…Do…;Vì…On that account…Vì lý do đóOn the advice of…Theo lời khuyên của…On the assumption that…Giả định rằng…On the contraryNgược lại, trái lại

11On the other handMặt khácOn the opposite side of…Ngược lại…; Trái với…On this point we all agree that…Về điểm này, tất cả chúng ta đều

đồng ý rằng…

On second thoughtsSuy đi tính lạiOne thing which is equally important is that…Một điều không kém

quan trọng là…

Opposite to…Trái với…Others may disagree, but I believe that…Những người khác có thể

khơng đồng ý,

nhưng tơi tin rằng….

Owing toDo…, Bởi…Perhaps you will question why Có lẽ quý vị sẽ hỏi tại sao…

Seeing that…Xét thấy…;Bởi vì…Similarly,we should pay attention to…Tương tự, chúng ta nên chú ý

đến…

Secondly, we must note that…Thứ hai, chúng ta nên lưu ý rằng…

Thanks to the fact that…Nhờ sự thật là…That is to sayTức làThat is why…Đó là lý do tại sao…That is the reason why…Đó là lý do tại sao…The reason is that…Lý do là…This can be expressed as follows:Điều này có thể được diễn đạt như

sau:

12To take…for exampleLấy…làm ví dụThe problem with regard to…is that…Vấn đề liên quan đến…là…

The question resolves itself into…Vấn đề này tách ra thành…

Therefore, we should realize that…Vì vậy, chúng ta nên hiểu rằng…

What is moreHơn nữaWith a view to…Xét về…With regard to your proposal, I think that…Về lời đề nghị này, tôi cho

rằng…

3. Những cụm từ thường dùng khi kết thúc một đoạn văn

Above allQuan trọng hơn hếtAfter allXét cho cùng; Dù saoAll in allNói chungAll things consideredNói tóm lạiAll this means that…Tất cả điều này có nghĩa là…As a consequenceKết quảAs a resultKết quảAs the matter standsNhư bản chất vấn đềAt lastRốt cuộc; Cuối cùngAt lengthRốt cuộc; Cuối cùngAt all eventsTrong bất kì trường hợp nàoConsequently, most the people believe that…Do vậy,đa số mọi người

đều tin rằng…

13Finally, we hope that… Cuối cùng, chúng tơi hi vọng rằng…

For shortTóm lạiFrom this point of viewTừ quan điểm này…Hence, we conclude that… Vì vậy, chúng tôi kết luận rằng…

I will conclude by saying…Cuối cùng tơi muốn nói rằng…I want to make one final point…Tơi muốn nêu một điều cuối cùng là…

In a wordNói tóm lạiIn briefTóm lạiIn conclusionKết luậnIn generalNói chungIn shortTóm lạiIn summaryNói tóm lạiIn the endCuối cùngIn the last analysisSuy cho cùngIn the last place

It may be confirmed that…Cuối cùng

Có thể khẳng định rằng…It may be safety said that…Có thể nói một cách chắc chắn rằng…

Last but not leastCuối cùng nhưng không kém phần quan trọng

Last of allCuối cùngOn the wholeTóm lại; Xét toàn bộThat is all there is to itVấn đề là chỉ có vậyThe long and the short of itNói tóm lại

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những cụm từ chuyển ý thường dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×