Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP, ĐĂNG KÝ XE TRÊN PHẦN MỀM BRAVOMAN

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP, ĐĂNG KÝ XE TRÊN PHẦN MỀM BRAVOMAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

thơng tin phòng theo nhu cầu mới, chọn hủy để xóa u cầu đăng ký. Ngồi ra, chương

trình sẽ tự động thơng báo nhắc nhở thời gian sử dụng phòng họp cho nhân viên đăng ký

trước 30 phút theo thời gian đã đăng ký.

- Đăng ký sử dụng xe: Để sử dụng chức năng này yêu cầu nhân viên cần đăng

nhập vào hệ thống BRAVOMAN. Lựa chọn chức năng Đăng ký sử dụng xe, điền các

thông tin về loại xe, thời gian đi, thời gian về. Phần mềm sẽ tìm kiếm xe phù hợp với u

cầu, nếu khơng có xe màn hình popup thơng báo khơng tìm thấy xe phù hợp. Nếu có xe

màn hình sẽ hiển thị popup cho nhân viên nhập thêm các thông tin chi tiết về lộ trình…

Chọn đồng ý để hồn tất đăng ký, chọn hủy để hủy bỏ đăng ký. Nếu không thể đăng ký xe

mới, nhân viên có thể xem thơng tin chi tiết các xe đã được đăng ký sử dụng, nếu phù hợp

u cầu và còn chỗ trống nhân viên có thể lựa chọn đăng ký đi cùng. Sau khi đăng ký sử

dụng xe, nếu có thay đổi nhân viên truy cập vào mục đăng ký của tôi, chọn sửa đổi nếu

muốn thay đổi thơng tin lộ trình, chọn hủy bỏ nếu khơng muốn đăng ký sử dụng xe.

Chương trình sẽ tự động thông báo nhắc nhở trước một ngày về thông tin đăng ký của

nhân viên.

3.2.2. Một số yêu cầu khi xây dựng chức năng đăng ký sử dụng phòng họp đăng

ký sử dụng xe

3.2.2.1. Yêu cầu chung về sản phẩm

- Đối tượng người dùng: toàn thể cán bộ, lãnh đạo và nhân viên trong công ty.

- Giao diện người dùng: dễ sử dụng, dễ hiểu, không quá nhiều thao tác, thân thiện

với người sử dụng.

- Hoạt động ổn định trên server hiện tại.

- Xử lý kết quả chính xác, khơng có sự trùng lặp, dư thừa dữ liệu.

- Tốc độ phản hồi yêu cầu nhanh (dưới 4s).

- Tương thích và không xảy ra các xung đột với các module đã được xây dựng.

3.2.2.2. Yêu cầu về kiến trúc, công cụ thiết kế lập trình, hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Chức năng được xây dựng trên nền tảng kiến trúc của hệ thống cũ với mơ hình

thiết kế 3 lớp.

- Sử dụng công cụ thiết kế module do phòng Cơng nghệ xây dựng Framework

Layout.

- Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2017.

- Các công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế: Enterprise Architect, UML Design.333.2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Chức năng đăng ký sử dụng phòng họp và đăng ký sử dụng xe được xây dựng dựa

trên nền tảng phần mềm BRAVOMAN. Vì thế sẽ phát sinh thêm một số bảng cơ sở dữ

liệu mới và sử dụng một số bảng cơ sở dữ liệu của phần mềm BRAVOMAN. Các bảng

được sử dụng cho 2 chức năng này là:

Bảng Employees – Lưu danh sách nhân viên (đã được xây dựng)

Tên cột

Id

Code

Name

DeptCode

JobPosition

ShortName

BirthDate

BirthPlace

Gender

Tel

Mobile

MarriageStatus

IdCardNo

IdCardDate

IdCardIssuePlace

Ethnicity

Religion

Nationality

Address

FirstWorkingDate

ResignDateKiểu dữ liệu

int

varchar(24)

nvarchar(64)

varchar(24)

nvarchar(16)

nvarchar(64)

date

nvarchar(64)

tinyint

nvarchar(48)

nvarchar(48)

nvarchar(24)

nvarchar(24)

date

nvarchar(24)

nvarchar(32)

nvarchar(24)

nvarchar(24)

nvarchar(64)

date

dateIsActivebitMô tả

Trường Khóa chính, tự tăng

Mã nhân viên

Tên nhân viên

Mã bộ phận

Chức vụ

Tên khác

Ngày sinh

Nơi sinh

Giới tính

Số điện thoại cố định

Số điện thoại di dộng

Tình trạng hơn nhân

Số CMT

Ngày cấp CMT

Nơi cấp CMT

Dân tộc

Tôn giáo

Quốc tịch

Địa chỉ

Ngày vào làm

Ngày nghỉ việc

Trạng thái nhân viên

(1 - Hoạt động, 0 - Không hoạt động)Bảng 3.1. Cơ sở dữ liệu bảng Employees – (Nguồn tác giả)34Bảng MeetingRoomList - Lưu danh sách phòng họp

Tên cột

Id

Code

Name

Position

Acreage

CapacityKiểu dữ liệu

int

varchar(50)

nvarchar(192)

nvarchar(192)

numeric(18, 2)

numeric(18, 2)IsHasProjectorsbitIsHasWhiteBoardbitIsActivebitMơ tả

Trường Khóa chính, tự tăng

Mã phòng họp

Tên phòng họp

Vị trí phòng họp

Diện tích phòng họp

Sức chứa (Đơn vị tính: người)

Có trang bị máy chiếu khơng

(1 - Có, 0 - Khơng)

Có trang bị bảng trắng khơng

(1 - Có, 0 - Khơng)

Trạng thái phòng họp

(1 - Hoạt động, 0 - Không hoạt động)Bảng 3.2. Cơ sở dữ liệu bảng MeetingRoomList – (Nguồn tác giả)

Bảng VehicleList – Lưu danh sách xe

Tên cộtKiểu dữ liệuId

Code

Name

LicensePlate

ChassisNumber

RegistrationNo

RegistrationDate

RegistrationPlace

Cubic

Color

Manufacturer

YearOfManufacture

Origin

Capacityint

varchar(50)

nvarchar(192)

nvarchar(64)

nvarchar(64)

varchar(64)

date

nvarchar(192)

numeric(18, 2)

nvarchar(64)

nvarchar(192)

date

nvarchar(192)

numeric(18, 2)IsActivebitMơ tả

Trường Khóa chính, tự tăng

Mã xe

Tên xe

Biển kiểm soát

Số khung xe

Số đăng kiểm

Ngày đăng kiểm

Nơi đăng kiểm

Phân khối

Màu xe

Hãng sản xuất

Năm sản xuất

Xuất xứ

Số chỗ ngồi

Trạng thái xe

(1 - Hoạt động, 0 - Không hoạt động)Bảng 3.3. Cơ sở dữ liệu bảng VehicleList – (Nguồn tác giả)

Bảng MeetingRoomBooking – Lưu thông tin đăng ký phòng họp

35Tên cột

Id

BookingDate

MeetingRoomId

EmployeeIdKiểu dữ liệu

int

datetime

int

intBookingTimeStartdatetimeBookingTimeEnddatetimeDescriptionnvarchar(255)Participantnumeric(18, 2)IsUsingProjectorbitIsActivebitMơ tả

Trường Khóa chính, tự tăng

Ngày nhập đăng ký phòng họp

Id phòng họp được đăng ký

Id nhân viên đăng ký

Đăng ký thời gian bắt đầu sử dụng

phòng họp

Đăng ký thời gian kết thúc sử dụng

phòng họp

Mơ tả, ghi chú

Số lượng người tham gia

(Đơn vị tính: người)

Có sử dụng máy chiếu hay khơng

(1 - Có, 0 - Không)

Trạng thái của đăng ký

(1 - Hoạt động, 0 - Không hoạt động)Bảng 3.4. Cơ sở dữ liệu bảng MeetingRoomBooking – (Nguồn tác giả)

Bảng VehicleBooking – Lưu thông tin đăng ký sử dụng xe

Tên cộtKiểu dữ liệuId

BookingDate

MeetingRoomId

EmployeeIdint

datetime

int

intBookingTimeStartdatetimeBookingTimeEnddatetimeDescriptionnvarchar(255)Participantnumeric(18, 2)IsUsingProjectorbitIsActivebitMô tả

Trường Khóa chính, tự tăng

Ngày nhập đăng ký phòng họp

Id phòng họp được đăng ký

Id nhân viên đăng ký

Đăng ký thời gian bắt đầu sử dụng

phòng họp

Đăng ký thời gian kết thúc sử dụng

phòng họp

Mơ tả, ghi chú

Số lượng người tham gia

(Đơn vị tính: người)

Có sử dụng máy chiếu hay khơng

(1 - Có, 0 - Khơng)

Trạng thái của đăng ký

(1 - Hoạt động, 0 - Không hoạt động)Bảng 3.5. Cơ sở dữ liệu bảng VehicleBooking – (Nguồn tác giả)363.2.4. Biểu đồ use caseHình 3.1. Biều đồ use case (Nguồn tác giả)373.2.5. Biều đồ lớp (Class Diagram)Hình 3.2. Biều đồ lớp (Class Diagram) (Nguồn tác giả)383.2.6. Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)

- Biểu đồ hoạt động đăng ký sử dụng phòng họp.Hình 3.3. Biều đồ hoạt động đăng ký sử dụng phòng họp (Nguồn tác giả)

39- Biểu đồ hoạt động đăng ký sử dụng xe.Hình 3.4. Biều đồ hoạt động đăng ký sử dụng xe (Nguồn tác giả)

40- Biều đồ hoạt động thay đổi thơng tin đăng ký.Hình 3.5. Biều đồ hoạt động thay đổi thông tin đăng ký (Nguồn tác giả)413.2.7. Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)

- Biểu đồ tuần tự đăng ký sử dụng phòng họp.Hình 3.6. Biều đồ tuần tự đăng ký sử dụng phòng họp (Nguồn tác giả)42- Biểu đồ tuần tự đăng ký sử dụng xe.Hình 3.7. Biều đồ tuần tự đăng ký sử dụng xe (Nguồn tác giả)43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH THIẾT KẾ CHỨC NĂNG ĐĂNG KÝ PHÒNG HỌP, ĐĂNG KÝ XE TRÊN PHẦN MỀM BRAVOMAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×