Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 5PHÂN TÍCH CRONBACH’S ANPHA

PHỤ LỤC 5PHÂN TÍCH CRONBACH’S ANPHA

Tải bản đầy đủ - 0trang

XVIIItem-Total Statistics

Cronbach's

Scale Mean if

Item DeletedScale Variance if Corrected ItemItem DeletedTotal CorrelationAlpha if Item

DeletedKA111,883,040,588,721KA211,903,251,527,751KA311,952,643,653,685KA412,053,041,564,733Sự chia sẻ tri thức

Reliability Statistics

Cronbach's

N of ItemsAlpha

,8734Item-Total Statistics

Cronbach's

Scale Mean if

Item DeletedScale Variance if Corrected ItemItem DeletedTotal CorrelationAlpha if Item

DeletedKS112,263,459,737,835KS212,343,896,624,878KS312,133,581,794,811KS412,113,768,769,823Sự sử dụng tri thức

Reliability Statistics

Cronbach's

N of ItemsAlpha

,8704XVIIIItem-Total Statistics

Cronbach's

Scale Mean if

Item DeletedScale Variance if Corrected ItemItem DeletedAlpha if ItemTotal CorrelationDeletedKU111,245,710 ,778,811KU211,505,448 ,701,847KU311,286,632 ,661,858KU411,285,655 ,771,813Sự tiếp thu tri thức

Reliability Statistics

Cronbach's

AlphaN of Items

,8446Item-Total Statistics

Cronbach's

Scale Mean if

Item DeletedScale Variance if Corrected ItemItem DeletedTotal CorrelationAlpha if Item

DeletedKI118,679,271,596,824KI218,848,605,677,808KI318,838,904,532,839KI418,768,402,764,792KI518,819,508,503,841KI618,728,315,693,805Sự thỏa mãn công việc

Reliability Statistics

Cronbach's

N of ItemsAlpha

,8736XIXItem-Total Statistics

Cronbach's

Scale Mean ifScale Variance if Corrected Item-Item DeletedItem DeletedAlpha if ItemTotal CorrelationDeletedJS119,099,340,688,850JS218,859,851,703,849JS318,7210,261,600,864JS419,049,186,734,842JS519,169,058,735,841JS619,308,680,640,864PHỤ LỤC 6

PHÂN TÍCH EFA

Quản lý tri thức

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

Bartlett's Test of SphericityApprox. Chi-Square,848

3,603E3df231Sig.,000XXTotal Variance Explained

Extraction Sums of SquaredRotation Sums of SquaredLoadingsLoadingsInitial EigenvaluesComponentTotal% ofCumulativeVariance%Total% ofCumulativeVariance%% ofCumulativeTotal Variance%17,097 32,26132,2617,09732,26132,2613,468 15,76315,76322,496 11,34843,6092,49611,34843,6092,963 13,46629,23032,041 9,27852,8872,0419,27852,8872,955 13,43142,66141,581 7,18760,0741,5817,18760,0742,852 12,96355,62451,496 6,80066,8751,4966,80066,8752,475 11,25166,8756,7813,54970,4237,7473,39773,8208,6963,16476,9849,6152,79579,78010,5882,67282,45111,5482,49084,94112,5202,36287,30313,4772,16889,47014,4081,85391,32315,3671,66992,99216,3381,53794,52917,2981,35695,88618,2551,15997,04519,209,94997,99420,173,78698,78021,155,70399,48222,114,518100,000Extraction Method: Principal Component

Analysis.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 5PHÂN TÍCH CRONBACH’S ANPHA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×