Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thiết kế hệ thống đánh giá

Thiết kế hệ thống đánh giá

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hành vi

• đánh giá mức đợ thường xun mà nhân viên biểu hiện

các hành vi:____Chào khách hàng theo cách thức vui vẻ và thân thiện

____Không thể giải thích các khía cạnh kỹ thuật của một

sản phẩm cho khách hàng

____ hỗ trợ đội nhóm

____ Tuân thủ nội qui/qui định công ty

05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn19Định Lượng – Mục Tiêu

Kết quả công việc: cho

con số cụ thể (Smart)

Khối lượng – chất lượng công việc,

Thời gian hoàn thành,

Tiến trình, nguồn lực thực hiên,

Mức độ ảnh hưởng v.v...c. Cách thức đánh giá:

Lựa chọn cách đánh giá cho phù hợp với Cty05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn203. Đối tượng đánh giá

• Ai là người đánh giá?05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn21Ai là người đánh giá?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.Tự đánh giá

Cấp quản lý trực tiếp

Trên một cấp

Ngang cấp (đồng nghiệp)

Theo nhóm

Khách hàng nội bộ

Khách hàng bên ngoài

Nhà cung ứng

Đánh giá 360o (đánh giá tổng thể, đa cấp-đa hướng)05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thiết kế hệ thống đánh giá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×