Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Các phương pháp đánh giá

II. Các phương pháp đánh giá

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Các phương pháp đánh giá

1. Đánh giá chủ quan (Subjective Mesuares)

1.1 Xếp hạng:

1. Nguyễn A6.2.7. Trần A3. Nguyễn B8. Trần B4.9.5.10. Trần C05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn6II. Các phương pháp đánh giá

1.2 So sánh cặp:

Đánh giá hiệu quả công việc

So

sánh

vớiTên nhân viên

AABCDE241180239307410B4C04D321E01205/05/19 02:17 AMTổng

điểmHRLink SàiGòn257II. Các phương pháp đánh giá1.3 Hành vi (Behaviorally anchored rating scale -BARS)05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn8II. Các phương pháp (tt)

2. Đánh giá Theo MBO (Management by Objectives)

Chuyển được đặc tính cá nhân qua sự hoàn thành công tác.

P = f ( A, M, O)

A = Abilities (Knowledge, Skills, Competencies)

M = Motivation (Personality, Motivation, Drive, Interest)

O = Opportunity

f = Functional notation05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGòn9Quản trị theo mục tiêu

Bước 1: Mục

đích/mục tiêu

của tổ chứcBước 2: Mục

đích/mục tiêu

của bộ phận

Bước 7: Đánh

giá thành tích

của tổ chứcBước 3A: giám

sát và liệt kê

mục tiêu cho cấp

dướiBước 3B: Cấp

dưới đề nghị các

mục tiêuBước 5A: Loại

bỏ các mục

đích/mục tiêu

không phù hợp

Bước 4: Thống

nhất các mục

tiêuBước 6: Đánh

giá cuối cùng05/05/19 02:17 AMHRLink SàiGònBước 5B: Cung

cấp nguồn

lực/mục đích

đầu vàoBước 5: Đánh

giá chuyển tiếp10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Các phương pháp đánh giá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×