Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cấu trúc mạng thông tin

Cấu trúc mạng thông tin

Tải bản đầy đủ - 0trang

I/ Thông tin đối với công ty

1.

2.

3.

4.

5.Thông

Thông

Thông

Thông

Thôngtin

tin

tin

tin

tintừ khách hàng.

từ nhà cung cấp.

kinh tế chính trị xã hội.

từ đối thủ cạnh tranh.

từ nhân viên.Thông tin với Giám đốcIII/Thông tin của các bộ

phận

Giám đốcBp chức năngInputTrưởng phòngNhân viênNhân viênOutput/T.phòngNhân viên1. Các đối tác nhân thơng tin từ

phòng.

1.

2.

3.

4.

5.Giám đốc

Phòng chức năng.

Input

Output.

Nhân viên.• PA1: Tất cả các thơng tin từ phòng ra bên

ngồi phải thông qua TP và tất cả các thông

tin từ bên ngồi đi vào phòng phải thơng qua

TP.

• PA2: Xu hướng thứ hai là uỷ quyền, có nghĩa là

một số thơng tin sẽ đến trực tiếp NV được uỷ

quyền.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu trúc mạng thông tin

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×