Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phác thảo quy hoạch

Phác thảo quy hoạch

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Các nguy cơ do hoạt động công nghiệp, khai khống, giao thơng vận tải;

- Các vùng bị ơ nhiễm, suy thối (nước mặt, nước ngầm, khơng khí, đất, v.v.)

- Nguy cơ do sử dụng hố chất nơng nghiệp q mức

3.2. Thiết lập mục tiêu mơi trường

Mục tiêu có thể phân chia thành:

- Mục tiêu đã được xác lập- Một mục tiêu đã xác lập là một quyết định chính

trị thể hiện trong các văn bản luật, nghị định hay hướng dẫn.

- Mục tiêu đang phát triển - Mục tiêu đang phát triển là những mục tiêu tuy

chưa được quy định trong các văn bản pháp lý song đã được đề xướng và tiến hành

một vài bước tại các tổ chức chính trị

- Mục tiêu dự định là những mục tiêu mà một số người cho rằng nó phải trở

thành mục tiêu chung tuy nhiên chưa được chấp nhận.

Ngoài ra mục tiêu còn có thể phân chia thành (1) Mục tiêu lâu dài / mục tiêu

chiến lược và mục tiêu trước mắt (mục tiêu cụ thể).

Mục tiêu chiến lược / lâu dài

Trong QHMT, chúng ta đề cập đến sự phát triển xuất phát từ môi trường, nghĩa

là phải tạo ra sự cam kết lâu dài và quan tâm thường xuyên.

Mục tiêu cụ thể

Các mục tiêu cụ thể thường là những mục tiêu mang tính định lượng, những

tiêu chí phải đạt được trong một khoảng thời gian ngắn trước mắt.

Phương pháp xác định mục tiêu

Có nhiều phương thức khác nhau để có thể xác định được mục tiêu:

(a) Căn cứ vào chính sách, chiến lược, chính quyền địa phương lựa chọn;

(b) Mục tiêu có thể được xác định thơng qua các q trình bầu cử chính trị (lựa

chọn các đại biểu quốc hội của khu vực theo đuổi các mục tiêu mơi trường nào đó)

hay

15(c) Cũng có thể được lựa chọn do các hội nghị giữa các bên tham gia hay của

cộng đồng. Trong QHMT các cộng đồng nhỏ, tiếp cận QHMT dựa vào cộng đồng

thường đòi hỏi việc thiết lập các mục tiêu có tính địa phương, rất cụ thể và cũng

hết sức thiết thực, có tính khả thi cao.

3.3. Đề xuất giải pháp

Thiết kế quy hoạch là việc thể hiện các ý tưởng quy hoạch một cách cụ thể

bằng các giải pháp hợp lý, khoa học nhằm đạt tới mục tiêu môi trường. Dựa trên

các bước nghiên cứu trên, một bản phác thảo quy hoạch môI trường sẽ được đề

xuất.

Nội dung của quy hoạch biến đổi tùy trường hợp cụ thể, tuy nhiên một quy

hoạch toàn diện thường bao gồm các thành phần cơ bản là:

- Quản lý chất lượng nước, CTR, chất lượng khơng khí

- Quản lý Rừng / sinh vật hoang dã

- Quản lý đô thị

- Quản lý lưu vực

- Quản lý đới bờ

- Phát triển luật pháp và sự phối hợp hành động

- Quan trắc, giám sát môi trường

- Các mối liên kết giữa kinh tế và tài nguyên môi trường.

Kỹ thuật phân vùng là công cụ cơ bản, quan trọng trong quy hoạch sử dụng đất

nhằm mục đích kiểm sốt sử dụng đất trong khu vực theo những mục đích xác

định.

Phân vùng quản lý CLMT được áp dụng trong 1 số trường hợp như

QHQLCL nước mặt theo mục đích sử dụng, QHQLCLMT 1 lãnh thổ…16Quy hoạch hệ sinh thái

Quy hoạch môi trường theo hướng tổ chức lãnh thổ thường hướng vào việc xác

định các khu vực có những đòi hỏi riêng, đặc biệt về sử dụng, quản lý. Việc hoạch

định cần tuân thủ các yêu cầu pháp lý được quy định trong luật đất đai và các luật

pháp liên quan như luật BVMT, luật bảo vệ và phát triển rừng và các quy định

khác.

Trên quan điểm sinh thái học, môi trường khu vực là một / tập hợp của các hệ

sinh thái, có quan hệ mật thiết với nhau. Odum đã phân chia lãnh thổ cảnh quan

dựa trên các vai trò sinh thái cơ bản. Theo Ơng các hệ thống mơi trường được phân

chia thành bốn kiểu cơ bản:

1.Các khu vực sản xuất, ở đó diễn thế được con người kiểm soát liên tục

nhằm duy trì mức năng suất cao.

2. Các khu vực bảo vệ hay các khu vực tự nhiên, nơi cho phép hay tạo

điều kiện cho quá trình diễn thế tiến tới trạng thái “trưởng thành” do đó có

thể bền vững.

3. Các khu vực thoả hiệp, trong đó có sự kết hợp của cả hai trạng thái

trên cùng tồn tại, ví dụ các hệ thống đất ngập nước có khả năng tái sử dụng

chất thải, điều hồ mơi trường chung.

4. Khu vực đơ thị, công nghiệp hoặc là những khu vực không thật quan

trọng về sinh học.

Tổ chức cơ quan quản lý môi trường khu vực

Cần thiết phải có 1 cơ quan QLMT khu vực. Đó có thể là một bộ phận của các

cơ quan chức năng hiện hữu mà được tăng cường năng lực về mọi mặt, có khả

năng liên kết trong công tác BVMT giữa các ngành, lĩnh vực với nhau. Nâng cao

năng lực thông qua việc thiết lập một hệ thống rộng rãi bao gồm các ngành liên

17quan trong xã hội. Năng cao năng lực của các tổ chức thông qua giáo dục/đào tạo,

trao đổi thông tin ở mọi cấp.

Thiết lập và hồn thiện cơ sở pháp lý

Mục đích của hoạt động này là nhằm tạo ra một khung pháp lý và tổ chức cần

thiết, tăng cường năng lực quản lý nhà nước, năng lực của các cơ quan, tổ chức xã

hội, các điều kiện tài chính trong việc thực hiện các nội dung mà quy hoạch đã

định hướng.

4. Thực hiện và giám sát quy hoạch

Lựa chọn ưu tiên

Có thể có rất nhiều vấn đề mơi trường trong khu vực quy hoạch như đã xác

định. Do sự hạn hẹp về các nguồn lực của khu vực, không thể một lúc có thể giải

quyết thành cơng một lúc mọi vấn đề mơi trường đặt ra. Do đó cần phải chọn lựa

và xếp hạng ưu tiên để có thể tập trung sự chú ý và hoạt động vào một số vấn đề

nào đó.

Tiêu chuẩn xếp hạng chú ý đến:

(a) Mức độ ảnh hưởng đối với sức khoẻ cộng đồng;

(b) Mức độ thiệt hại về năng suất, sản lượng, quy mô sản xuất;

(c) Tiềm năng xây dựng năng lực địa phương;

(d) Tiềm lực huy động tài nguyên;

(e) Ảnh hưởng tương đối với lớp người nghèo khổ;

(g) Tính chất và mức độ trầm trọng của vấn đề (cường độ, ngắn hạn,

dài hạn, hồi phục hay không)

(h) Trường hợp đặc biệt, .v.v.18Làm sáng tỏ các vấn đề ưu tiên được lựa chọn

Các vấn đề môi trường và mối liên quan của chúng thường phức tạp hơn nhiều so

với những suy nghĩ ban đầu, đặc biệt khi phải chú ý đến các mâu thuẫn trong lợi ích của

các nhóm hưởng thụ khác nhau.

Các chương trình, dự án cải thiện và bảo vệ MT

Để giải quyết những vấn đề MT lớn cần xây dựng các chương trình MT.

Chương trình cần thể hiện sự định hướng cho từng khu vực lãnh thổ hay cho các

ngành khác nhau.

Đề xuất một số dự án cụ thể, riêng biệt nhằm cải thiện, bảo vệ, phát triển

môi trường; đặt ra các yêu cầu phải thực hiện ĐTM sơ bộ/ĐTM đối với tất cả các

dự án được đề xuất có khả năng gây ra các nguy hại nghiêm trọng cho tài nguyên

hoặc môi trường, coi đó là một bộ phận khơng thể tách rời của bản nghiên cứu tiền

khả thi.

Kế hoạch hành động cho giai đoạn vài năm đầu

Để có thể thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch và các dự án mơi trường, cần

thiết phải có nguồn tài chính. Nguồn tài chính có thể được xây dựng từ nhiều

nguồn vốn khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia, mỗi địa

phương.19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phác thảo quy hoạch

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×