Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đánh giá điều kiện môi trường

Đánh giá điều kiện môi trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

1.2. Điều tra khảo sát môi trường

Trong việc thu thập các thông tin môi trường liên quan đến khu vực quy hoạch,

phương thức tiếp cận cơ bản là:

(a) Thu thập thông tin, dư liệu thứ cấp: như các loại thông tin, dữ liệu môi

trường đã được nghiên cứu, điều tra và tường trình trong các báo cáo đâu đó.

(b) Tư liệu viễn thám

Viễn thám được sử dụng để phát hiện, lập bản đồ và cập nhật những thông tin

về tài nguyên đất đai.

(c) Điều tra khảo sát thực địa

Công việc điều tra nghiên cứu thực địa nhằm cập nhật, bổ sung các thơng

tin, tư liệu; chính xác hóa các thơng tin, dữ kiện.

Trước khi tiến hành điều tra khảo sát cần xác định rõ phạm vi khu vực

quy hoạch, phạm vi ảnh hưởng và liên quan.

1.3. Đánh giá tài nguyên thiên nhiên và hiểm hỏa mơi trường

Mục đích chính của đánh giá môi trường là:

(1) xác định các dạng tài ngun mơi trường có ý nghĩa và các hạn chế trong sử

dụng đất (cấp nước, vùng ngập lụt, v.v);

(2) Mức độ chất lượng, số lượng và hạn chế của các dạng tài nguyên;

(3) vị trí và sự phân bố trong mỗi khu vực của tài nguyên và hạn chế;

(4) ước lượng tác động tiềm năng trong các phương án sử dụng khác nhau đối

với mỗi dạng tài nguyên và khu vực hạn chế (ví dụ phát triển vùng ngoại vi đơ thị

trên tầng chứa nước có nguy cơ dễ gây nhiễm bẩn nước ngầm)10a) Đánh giá tài nguyên thiên nhiên

(1) Đánh giá tài nguyên nước

Nước là tài nguyên cơ bản cần thiết cho đời sống sinh vật và mọi dạng hoạt

động của con người. Trong quy hoạch phát triển nhiều khi người ta không chú ý

đầy đủ đến vấn đề bảo vệ các nguồn tài nguyên này. Việc đánh giá thể hiện qua:

nước mặt và nước ngầm và cả chất lượng nước.

(2) Đánh giá sức sản xuất của đất đai

Có hai khía cạnh về sức sản xuất của đất đai được xem xét: sức sản xuất nông

nghiệp và sức sản xuất dựa trên đánh giá tiềm năng cho sinh vật hoang dại.

+ Đánh giá sức sản xuất nông nghiệp: việc đánh giá dựa trên các yếu tố độ dốc,

khả năng giữ nước, đặc điểm xói mòn, kết cấu, cấu trúc…

+ Đánh giá sức sản xuất cho “sinh vật hoang dại”

(3) Đánh giá các tài nguyên xây dựng

Kỹ thuật này bao gồm việc điều tra chung, sau đó kiểm tra địa chất tại chỗ và

lấy mẫu ở các lỗ khoan để hiệu chỉnh số lượng, phân bố và chất lượng.

Có thể thực hiện ít tốn kém thơng qu phân tích bản đồ lịch sử địa chất địa

phương.

(4) Đánh giá tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái

+ Sự đa dạng lồi và tính bền vững hệ sinh thái11+ Sự hiếm lồi và sinh cảnh của nó

+ Phân cấp vùng tự nhiên nhằm mục tiêu bảo vệ

(5) Đánh giá các giá trị văn hố-thẩm mỹ

b. Đánh giá các hiểm hoạ mơi trường

Các hiểm hoạ mơi trường có thể bao gồm hai loại chính: hiểm hoạ thiên nhiên

(ngập lụt, trượt dốc, động đất, gió bão) và hiểm hoạ do hoạt động của con người (ơ

nhiễm khơng khí, nước, v.v.)..

 Đánh giá rủi ro

Các rủi ro liên quan tới các mối nguy hiểm do các hoạt động phát triển và các

hiểm hoạ thiên nhiên:

- Hoá chất độc hại đối với người, động thực vật

- Vật chất dễ cháy và dễ nổ

- Các thiết bị cơ học bị hư hỏng sẽ rất nguy hiểm đối với người và của cải.

- Các cơng trình đổ vỡ, hư hỏng (đập nước...)

- Thiên tai làm tăng mức độ nguy hại kỹ thuật

- Tàn phá hệ sinh thái

Xác định hiểm họa. Xác định hiểm họa là liệt kê những khả năng có thể xảy ra

của các nguồn gây nguy hiểm.

Quản lý rủi ro. Mục đích cuối cùng của quản lý rủi ro là lựa chọn và thực hiện

các họat động làm giảm rủi ro. Quản lý rủi ro là sự đánh giá các phương án, các

biện pháp giảm nhẹ rủi ro và việc thực hiện các phương án.

Trong QHMT, các rủi ro môi trường do các dự án và quy hoạch chương trình

phát triển cần phải được xem xét một cách chu đáo. Những rủi ro do việc lựa chọn

vị trí hay việc bố trí sắp xếp những lọai hình phát triển (ví dụ điện hạt nhân) ở gần

12các khu vực dân cư cần phải được nghiên cứu đánh giá để có những chính sách phù

hợp.

2. Đánh giá tác động MT, các dự án phát triển và dự báo các biến đổi mơi

trường

Ngồi các yếu tố tự nhiên, hoạt động cửa con người luôn gây ra các ảnh hưởng

đến điều kiện môi trường mỗi khu vực. Sự phát triển KTXH khu vực có thể được

xem là một trong các yếu tố hàng đầu tác động đến cơ sở tài nguyên và chất lượng

môi trường mỗi khu vực.

2.1. Dự báo phát triển trong khu vực

- Dự báo phát triển kinh tế & các dự kiến phát triển mới

- Các dự báo về nhân khẩu học

- Nhu cầu sử dụng tài nguyên trong tương lai

- Dự báo về tải lượng chất thải

2.2. Đánh giá tác động môi trường do các hoạt động phát triển

Đánh giá tác động môi trường được hiểu là việc xác định, dự báo, phân tích và

đánh giá các tác động có thể xảy ra do các dự án, các quy hoạch phát triển hoặc các

chương trình chính sách đối với mơi trường và đề xuất các biện pháp giảm thiểu.

Mục đích của ĐTM trước hết là khuyến khích việc xem xét các khía cạnh mơi

trường trong việc lập quy hoạch hoặc ra quyết định đối với các dự án, chương trình

hay chính sách; các hoạt động phát triển để có thể lựa chọn, thực hiện thi các chính

sách, các dự án và hoạt động có lợi cho mơi trường hơn.

Trong phân tích, đánh giá cần tập trung vào:

Các tác động, ảnh hưởng lớn, lâu dài; Các tác động tổng hợp & tích lũy do

nhiều hoạt động trên khu vực, đặc biệt đối với những khu vực vốn đã bị tác động

mạnh cần được hết sức chú ý.

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá điều kiện môi trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×