Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
- Phát biểu được định nghĩa khối lượng riêng (D), viết được công thức tính các đại lượng này. Nêu được đơn vị đo khối lượng riêng .

- Phát biểu được định nghĩa khối lượng riêng (D), viết được công thức tính các đại lượng này. Nêu được đơn vị đo khối lượng riêng .

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giaó viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang Sơnmột chiếc cột bằng sắt có khối lượng -Quan sát hình trogn SGK.

gần 10 tấn mà khơng phải chia nhỏ nó -Tích cực suy nghĩ.

ra ?

Hoạt động 2 Xây dựng khái niệm khối lượng riêng và cơng thức tính khối lượng của

một vật theo khối lượng riêng.

Các năng lực cần hình thành và I. KHỐI LƯỢNG RIÊNG, TÍNH

phát triển cho HS: Năng lực giải KHỐI LƯỢNG CỦA CÁC VẬT

quyết vấn đề. Năng lực sáng tạo. THEO KLR.

Năng lực sử dụng ngôn ngữ. Năng 1. Khối lượng riêng.

lực hợp tác. Năng lực phân tích.

- Đọc và trả lời câu C1

Yêu cầu HS đọc câu hỏi C1.

Có thể chọn theo phương án đúng:

- Gợi ý phương án A. có thể thực - Trả lời bằng kiến thức thu thập được rồi

hiện được không?, Phương án B.?

so sánh với định nghĩa SGK.

3

- Giả sử đo được cột sắt có TT 2m * Kết luận: Khối lượng của một mét khối một

và biết KL 1m3 sắt là7800Kg. Vậy chất gọi là KLR của chất đó. (kí hiệu là D)

cột có KL bao nhiêu?

- Đơn vị của KLR là Kg/m3.

- Gợi ý: Xem bảng KLR của một số 2. Bảng KLR của môt số chất. (SGK).

chất, cho biết KLR của sắt, nước,… 3. Tính khối lượng của mơt vật theo

- Vậy khối lượng riêng của một chất là KLR.

gì ?

Cần biết : KLR & Thể tích

- Vậy muốn tìm khối lượng của một Cơng thức tính khối lượng của môt vật

vật mà không cần cân ta phải biết theo KLR:

m

những yếu tố nào?

m = V. D

suy ra : D = V

-Yêu cầu HS đọc bảng KLR của một

Trong đó: m : là khối lượng (kg);

số chất trong SGK.

3

V : là: thể tích (m3).

- Nói KLR của gạo là 1200kg/m em

D : là KLR (kg/m3).

hiểu thế nào?

- HS: Nghiên cứu trả lời câu C2.

- Trả lời câu C2

- Yêu cầu HS dựa vào câu C2 để trả C2: mđá = 0,5m3. 2600kg/m3

mđá = 1300kg.

lời câu C3.-Từ Công thức trên, suy ra D=?(Đơn C3: m = V. D

vị của KL? Đơn vị của TT?. Vậy

đơn vị của KLR? )

Hoạt động 3 Vân dung

Các năng lực phát triển cho HS: VẬN DỤNG

39

Lý 6Năm học 2018 - 2019Giaó viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang SơnNăng lực giải quyết vấn đề. Năng -Tích cực suy nghĩ, tìm ra phương pháp

lực sáng tạo. Năng lực hợp tác. giải.

Năng lực phân tích. Năng lực đánh -Đọc bài.

giá.

-Tóm tắt bài toán và giải.

Hướng dẫn HS làm câu C6

m(dầm sắt) = D(sắt) x V(dầm)

Bài 11.1 Cho HS đọc đề bài

= 7800x0,04 = 312(kg)

Bài 11.2 : 1kg=? g; 1m3 =? cm3

Câu 6: câu D

3

Vậy hãy đổi các đơn g&cm ra kg & Đổi các đơn vị.

m3

1kg= 1000g ; 1m3=1.000.000cm3

Hoạt động 4 Củng cố và Dặn dò

Yêu cầu HS :

-Trả lời các câu hỏi

- Phát biểu khối lượng riêng của một chất là gì, viết theo các nội dung đã

cơng thức, nêu các đại lượng trong công thức ?.

học, nắm vững ghi nhớ

- Mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng biểu thị và nội dung trọng tâm.

bằng công thức nào?

-Thực hiện các yêu cầu

Về nhà học bài, làm bài tập .

của GV.

- Bài tập về nhà bài tập 11.3 (a); 11.4 SBT trang 17. tiết

sau học phần còn lại.

IV.

Rút kinh nghiệm

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………Tuần 13

Tiết PPCT 13Ngày soạn 09/ 11/ 2018

Ngày dạy 12 / 11/ 2018BÀI 11 KHỐI LƯỢNG RIÊNG. TRỌNG LƯỢNG RIÊNG

I. Mục tiêu

40

Lý 6Năm học 2018 - 2019Giaó viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang Sơn1. Kiến thức

- Biết được trọng lượng riêng là gì ? Nêu được đơn vị kí hiệu của trọng lượng riêng.

-Biết được cơng thức tính trọng lượng riêng. Chỉ ra được các đại lượng có trong cơng

thức.

- Biết làm các bài tập cơ bản về trọng lượng riêng.

2. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng cẩn thận, tính tốn, tư duy nhanh nhẹn.

3. Thái đô

- Nghiêm túc trong học tập.

- Hào hứng với môn học.

II. Chuẩn bi

1. Chuẩn bi của giáo viên

- Nghiên cứu thu thập các thông tin liên quan đến bài dạy.

2. Chuẩn bi của học sinh

- Xem bài trước khi đến lớp.

III. Các năng lực đinh hướng hình thành và phát triển cho học sinh

- Năng lực tự học. Năng lực giải quyết vấn đề. Năng lực sáng tạo. Năng lực quản lý.

Năng lực giao tiếp. Năng lực sử dụng ngôn ngữ. Năng lực hợp tác. Năng lực quan sát.

IV. Hoạt đông dạy học

Hoạt đông của GVHoạt đông của HSHoạt động 1 Kiểm tra bài cũ. Tổ chức tình huống học tập

- Khối lượng riêng của một chất là gì, viết cơng -Cá nhận học sinh được gọi

thức? Suy ra cơng thức tính khối lượng ?

tên lên bảng trả lời câu hỏi,

- Mối liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng theo nội dung đã học.

biểu thị bằng cơng thức nào?

- Các học sinh còn lại chú ý

GV nhận xét và cho điểm.

lắng nghe và nhận xét câu

Đặt vấn đề: Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghiên trả lời của bạn.

cứu nội dung tiếp theo của Bài 11.Khối lượng -Tiếp nhận thông tin.

riêng. Trọng lượng riêng.

-Tích cực suy nghĩ.

Hoạt động 2 Tìm hiểu khái niệm trọng lượng riêng.

Các năng lực phát triển cho HS: Năng II. Trọng lượng riêng

lực giải quyết vấn đề. Năng lực sáng tạo. - Đọc bài . Trả lời câu hỏi.

Năng lực hợp tác. Năng lực phân tích.

Trọng lượng của một mét khối của

Cho học sinh đọc thông báo về trọng một chất gọi là trọng lượng riêng

41

Lý 6Năm học 2018 - 2019Giaó viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang Sơnlượng riêng và đơn vị trọng lượng riêng.của chất đó.

Đơn vị trọng lượng riêng: N/m3.

d=P

VC4: Học sinh trả lời câu hỏi C4 và xây C4:

Trong đó: d là trọng lượng riêng

dựng cơng thức tính.

N/m3

Dựa theo cơng thức P = 10.m ta có

Giáo viên chứng minh: d = 10.D

thể tính trọng lượng riêng d theo

P 10.m 10.D.V

d= =

=

= 10.D

V

V

P

khối lượng riêng D:

Thông báo nội dung III là phần giảm tải. d = 10.D

Hoạt động 3 Bài tập

Các năng lực phát triển cho HS: Năng

lực giải quyết vấn đề. Năng lực sáng tạo.

Năng lực hợp tác. Năng lực phân tích.

Năng lực đánh giá.

Ra 1 số bài tập

Bài tập 1 : Tính trọng lượng riêng của 1

hòn đá có thể tích là 0,02m3 và trọng

lượng của nó là 520 N.

Tóm tắt bài tốn. u cầu HS làm.

chỉnh sửa sai sót (nếu có) của HS trong

q trình làm.

Lưu ý : Trong số bài tập nếu đề bài chỉ

cho khối lượng (m) thì phải vận dụng

cơng thức liên hệ giữa trọng lượng và

khối lượng để tính trọng lượng (P).

Bài tập 2 : Tính trọng lượng của 1 miếng

sắt có thể tích 0,012 m3. Biết khối lượng

riêng của sắt là 7800 Kg/ m3

- Gọi 1 HS lên bảng làm câu C6

C6: Tính khối lượng và trọng lượng của

một chiếc dầm sắt có thể tích 40dm3.42

Lý 6Tóm tắt

V=0,02m3

P=520 N

Tìm d ?

giải

Trọng lượng riêng của hòn đá là :

d = P:V = 520 . 0,02 = 26000 N/ m3

Đáp số : 26000 N/ m3

- Lên bảng làm bài . Các nhóm HS

còn lại thực hiện trên vở.

V=0,012 m3

D=7800 Kg/ m3

P=?

giải

Trọng lượng riêng của sắt là :

d = 10.D = 10.7800 =78000N/m3

Trọng lượng của miếng sắt là :

P=D.V = 0,012 . 78000=936N

C6: Đổi 40dm3 = 0,04m3.

7800kg/m3 x 0,04m3 = 312kg.

Dựa vào công thức P = 10.m tính

trọng lượng.

Năm học 2018 - 2019Giaó viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang SơnHoạt động 4 Củng cố và Dặn dò

1. Củng cố

-Trả lời các

-GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau:

câu hỏi theo

1/ Khối lượng riêng của một chất được xác định như thế nào ? các nội dung

2/ Đơn vị của khối lượng riêng là gì ?

đã học, nắng

3/ Trọng lượng riêng của một chất được xác định như thế nào ? vững ghi nhớ

4/ Cơng thức tính trọng lượng riêng theo khối lượng riêng.

và nội dung

2. Dặn dò

trọng tâm.

- Học thuộc bài, thuộc các cơng thức tính D, d.

-Thực hiện các

- Xem lại tất cả các bài tập đã giải ở tiết 11, 12.

yêu cầu của

- Xem thêm mục III. Xác định trọng lượng riêng của một GV.

chất.

- Mỗi nhóm chuẩn bị khoảng 15 hòn sỏi nhỏ rửa sạch, để tiết

sau thực hành.

- Nghiên cứu bài 12; Trả lời các câu hỏi chuẩn bị vào báo cáo

thực hành theo mẫu (SGK/30).

V.

Rút kinh nghiệm

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Những bài tập có thể cho học sinh làm thêm

Bài 1 Tính trọng lượng của một thanh sắt có thể tích 100 cm3 ?

Bài Gỉai

Tóm tắt:

Chất sắt: d = 78000N/m3

V = 100 cm3 = 0,0001m3

P=?

* Cách 1:

Khối lượng của thanh sắt là:

43

Lý 6Năm học 2018 - 2019Giaó viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang Sơnm = D.V = 7800kg/m3 . 0,0001m3

= 0.78 kg

Trọng lượng của thanh sắt là:

P = 10.m = 10 . 0,78kg = 7,8 N

Đáp số: 7,8N

* Cách 2:

d = P/V => P = d.V

Trọng lượng của thanh sắt là:

P = d.V = 78000 x 0.0001 = 7,8 (N)

Đáp số: 7,8N

Bài 2 Một thanh nhơm có khối lượng là 13,5kg và có thể tích là 5dm 3. Tính khối

lương riêng của nhơm?

Bài Gỉai

Tóm tắt :

m = 13,5kg

V = 5dm3 = 0,005m3

D =?

Giải

Khối lượng riêng của nhôm là:

D=m 13,5

=

= 2700 kg / m3

V 0,005Đáp số: 11300kg/m3

Bài 3 Một hộp sữa ông thọ có khối lượng 397g và có thể tích 320cm3. Hãy tính khối

lượng riêng của sữa trong hộp theo đơn vị kg/m3.

Bài Gỉai

Tóm tắt :

m = 397g = 0,397kg

V= 320cm3= 0,00032m3

D=?

Gỉai:

Khối lượng riêng của sữa trong hộp là :

D=m

0,397

=

= 1240,625kg / m 3

V 0,00032Tuần 14

Tiết PPCT 14

44

Lý 6. Đáp số : 1240,625 kg/m3

Ngày soạn 19/ 11/ 2016

Ngày dạy 21/11 / 2016

Năm học 2018 - 2019Giaó viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang SơnTHỰC HÀNH VÀ KIỂM TRA THỰC HÀNH

XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA SỎI.

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Biết cách xác định KLR của vật rắn.

- Biết cách tiến hành một bài TH vật lý.

2. Kỹ năng

- Rèn kỹ thực hành, thao tác nhanh nhẹn , chính xác.

3. Thái đơ

- Nghiêm túc trong học tập.

- Hào hứng với môn học.

II. Chuẩn bi

1. Chuẩn bi của giáo viên

- Thu thập các thông tin, nghiên cứu các tài liệu có liên quan tới bài giảng.

2. Chuẩn bi của học sinh

-Kẻ sẵn bảng báo cáo.

Mỗi nhóm

+ 1 bình chia độ có GHĐ 100 cm3, ĐCNN là 1 cm3; 1 cốc nước.

+ viên sỏi to bằng đốt ngón tay, rửa sạch, lau khơ.

+Giấy lau hoặc khăn lau.

III. Các năng lực đinh hướng hình thành và phát triển cho học sinh

- Năng lực tự học. Năng lực giải quyết vấn đề. Năng lực sáng tạo. Năng lực quản lý.

Năng lực giao tiếp. Năng lực sử dụng ngôn ngữ. Năng lực hợp tác. Năng lực quan sát.

IV. Hoạt đông dạy học

Hoạt đông của GVHoạt đông của HS

Hoạt động 1 Kiểm tra

-Lớp trưởng báo cáo.

HS trả lời các câu hỏi:

+Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng

riêng của chất đó.Các năng lực phát

triển cho HS: Năng

lực tự học. Năng

lực giải quyết vấn

m

đề.

Yêu cầu lớp trưởng +Cơng thức tính khối lượng riêng: D= V

+Đơn vị khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối.

báo cáo sĩ số.

-KLR của vật là gì? +Nói khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3 có nghĩa là

45

Lý 6Năm học 2018 - 2019Giaó viên Y-KỚP HMOKCơng thức tính?

Đơn vị? Nói KLR

của

sắt

là

3

7800kg/m có nghĩa

là gì?

-Kiểm tra sự chuẩn

bị của HS cho “Báo

cáo TH”.

-Tổ chức: khoảng 5

em/1 nhóm.Trường THCS Giang Sơnmột mét khối sắt nguyên chất có khối lượng là 7800 kg.

+Để đo khối lượng riêng của sỏi, em phải thực hiện

những công việc sau:

Đo khối lượng của sỏi bằng cân.

Đo thể tích của sỏi bằng bình chia độ hoặc bình tràn.

m

Tính khối lượng riêng của sỏi theo cơng thức D= V-Hoạt động nhóm: Phân cơng trách nhiệm của từng bạn

trong nhóm của mìnhHoạt động 2 Thực hành

Các năng lực phát triển cho HS: Năng lực -Hoạt động cá nhân, đọc tài

giải quyết vấn đề. Năng lực hợp tác. Năng lực liệu trong 10 phút phần 2,3.

quản lí. Năng lực phân tích.

-Điền các thơng tin ở mục 1

-Yêu cầu HS đọc tài liệu phần 2 và 3 trong 10 đến mục 5 trong mẫu báo cáo

phút.

TH.

-Yêu cầu HS điền các thông tin về lý thuyết

vào báo cáo TH.

Hoạt động nhóm: Tiến hành

-Theo dõi hoạt động (2.Tiến hành đo.) của các theo các bước như hướng dẫn

nhóm để đánh giá hoạt động nhóm→cho điểm. của SGK.

Tốt: 3 điểm;Khá: 2 điểm;TB: 1 điểm.

-Hướng dẫn HS đo đến đâu ghi số liệu vào báo -Ghi báo cáo phần 6.

cáo TH ngay.

-Tính giá trị TB KLR của sỏi.

Hoạt động 3 Tổng kết , đánh giá buổi thực hành

-Đánh giá kỹ năng thực hành, kết quả TH, thái

độ, tác phong trong giờ TH của các nhóm.

-Đánh giá điểm TH theo thang điểm:

- Tập trung chú ý, lắng nghe để

+ Ý thức: 3 điểm;

rút kinh nghiệm.

+Kết quả TH: 6 điểm.

+Tiến độ TH đúng thời gian:1 điểm

Hoạt động 4 Hướng dẫn về nhà

- Yêu cầu HS tiến hành thực hành tiếp ở nhà -Thực hiện các yêu cầu của

( đối với những nhóm chưa làm xong ).

GV.

- Xem trước nội dung bài mới để bữa sau học.

46

Lý 6Năm học 2018 - 2019Giaó viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang Sơnxong ).

- Xem trước nội dung bài mới để bữa sau học.

*

Thu bài thực hành của HS (đối với các

nhóm đã hoàn thành ), nếu chưa hồn thành

thì tiếp tục hồn thành ở nhà trong bản báo

cáo hôm sau nộp để lấy điểm

Rút kinh nghiệm

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

V.47

Lý 6Năm học 2018 - 2019Giaó viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang SơnTuần 15

Tiết PPCT 15Ngày soạn 25/11 / 2018

Ngày dạy 28/ 11/ 2018

BÀI 13. MÁY CƠ ĐON GIẢN

I.Mục tiêu1. Kiến thức

- Nêu được các máy cơ đơn giản có trong các vật dụng và thiết bị thông thường.

- Nêu được tác dụng của máy cơ đơn giản là giảm lực kéo hoặc đẩy vật và đổi hướng

của lực. Nêu được tác dụng này trong các ví dụ thực tế.

2. Kỹ năng

- Biết sử dụng lực kế để đo lực

3. Thái đô

- Nghiêm túc trong học tập.

- Hào hứng với môn học.

II. Chuẩn bi

1. Chuẩn bi của giáo viên

- Thu thập các thơng tin và tài liệu có liên quan đến bài giảng.

- Lực kế có giới hạn đo từ 2N đến 5N; Quả nặng 2N.

2. Chuẩn bi của học sinh

-Xem trước nội dung bài học. Kẻ sắn bảng kết quả 13.1

III. Các năng lực đinh hướng hình thành và phát triển cho học sinh

- Năng lực tự học. Năng lực giải quyết vấn đề. Năng lực sáng tạo. Năng lực quản lý.

Năng lực giao tiếp. Năng lực sử dụng ngôn ngữ. Năng lực hợp tác. Năng lực quan sát.

IV. Hoạt đông dạy học

Hoạt đông của GVHoạt đông của HSHoạt động 1 Tổ chức tình huống học tập

-GV treo hình vẽ 13.1, gọi 1 HS dọc phần mở

-Đọc và suy nghĩ tìm ra phương

bài trong SGK.

án giải quyết khác nhau cho tình

-Hướng dẫn HS thảo luận tìm ra phương án

huống đề bài.

giải quyết.

Hoạt động 2 Nghiên cứu cách kéo vật lên theo phương thẳng đứng

48

Lý 6Năm học 2018 - 2019Giaó viên Y-KỐP HMOKCác năng lực phát triển cho HS: Năng lực

giải quyết vấn đề. Năng lực hợp tác. Năng

lực quản lí. Năng lực quan sát.Năng lực phân

tích.

Có thể kéo vật lên theo phương thẳng đứng

với lực nhỏ hơn trọng lượng của vật được

hay khơng?

-Gọi 1,2 HS dự đốn câu trả lời.

-Muốn tiến hành TN để kiểm tra dự đốn đó

thì cần những dụng cụ gì và làm TN như thế

nào?

Gọi 1, 2 HS trả lời câu hỏi.

-Phát dụng cụ TN cho HS.

-Yêu cầu HS làm TN theo nhóm. Các bước

tiến hành như phần b, mục 2.

-GV theo dõi, nhắc nhở HS điều chỉnh lực kế

về vạch số không, cách cầm lực kế để đo lực

chính xác.

-Gọi đại diện các nhóm trình bày kết quả

TN , dựa vào kết quả TN của nhóm mình trả

lời câu hỏi C1.

-Thống nhất kết quả, nhận xét của các nhóm.

-Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C2 hoàn thành

kết luận.

-Hướng dẫn HS thảo luận trên lớp hoàn thành

kết luận, ghi vở. Lưu ý từ “ít nhất bằng” bao

hàm cả trường hợp “lớn hơn”.

-Yêu cầu HS suy nghĩ trả lời câu C3: Nêu

những khó khăn khi kéo vật lên theo phương

thẳng đứng như hình 13.2.

-Hướng dẫn HS thảo luận trên lớp để thống

nhất câu trả lời.

-Trong thực tế để khắc phục những khó khăn

đó người ta thường làm thế nào?→Chuyển ý:49

Lý 6Trường THCS Giang SơnI. Kéo vật lên theo phương

thẳng đứng.

1. Đặt vấn đề

- Dự đoán câu trả lời.

-Suy nghĩ tìm cách kiểm tra dự

đốn bằng thực nghiệm.

-Nêu được mục đích TN, dụng

cụ cần thiết và cách tiến hành

TN.

2.Thí nghiệm

-HS tiến hành TN theo nhóm.

-Mỗi HS ghi lại kết quả TN vào

báo cáo TN.

-Dựa vào kết quả của nhóm mình

trả lời câu hỏi C1.3.Rút ra kết luận.

-Cá nhân HS tham gia thảo luận

trên lớp hoàn thành kết luận, ghi

vở:

Kết luận: Khi kéo vật lên theo

phương thẳng đứng cần dùng

lực ít nhất bằng trọng lượng

của vật.

-Cá nhân HS suy nghĩ để trả lời

câu hỏi C3, tham gia thảo luận

để thống nhất câu trả lời.

-Nêu cách khắc phục khó khăn

trong thực tế.Năm học 2018 - 2019Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

- Phát biểu được định nghĩa khối lượng riêng (D), viết được công thức tính các đại lượng này. Nêu được đơn vị đo khối lượng riêng .

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×