Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 23. TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN

BÀI 23. TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo viên Y-KỚP HMOKTrường THCS Giang Sơn1.Kiến thức

- HS mơ tả được một thí nghiệm hoặc hoat động của một thiêt bị thể hiện

tác dụng từ của dòng điện.

- Mơ tả được một thí nghiệm hoắc một ứng dụng trong thực tê về tác

dụng hố học của dòng điện.

- Nêu được các biểu hiện do tác dụng sinh lí của dòng điện khi đi qua cơ

thể người.

2.Kỹ năng

- Nhận biêt va phân biệt các tác dụng của dụng cụ điện về t/d từ, hố học,

sinh lí.

3.Thái đơ

- Nghiêm túc trong học tập.

- Hao hứng với môn học.

II.Chuẩn Bi

1.Chuẩn bi của giáo viên

- Nghiên cứu ,thu thập các nguồn tai liệu, thơng tin có liên quan đên bai

giảng.

-Bộ đồ thí nghiệm hình 23.1 va 23.3

2.Chuẩn bi của học sinh

- Nam châm vĩnh cửu .

- Nghiên cứu trước bai học ở nha.

III. Hoạt Đơng Dạy – Học

1.Ởn đinh lớp.

- u câu lớp trưởng báo cáo sĩ số.

2. Kiểm tra bài củ

- Thực hiện kiểm tra 1 số kiên thức về điện học, những nội dung trọng

tâm trước kỳ nghỉ Têt Nguyên Đán.

- Kêt hợp kiểm tra trong quá trình day bai mới.

3.Tiến trình dạy học

Tổ chức tình huống học tập : Nam châm điện la gì, hoat động dự trên

nguyên tắc nao của dòng điện? Em có thể tự chê tao một mơ hình hoat

động được của nam châm điện ?

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các tác dụng từ, tác dụng hóa học, tác dụng

sinh lí của dòng điện va một số biểu hiện của chúng trong cuộc sống .

Hoạt Đơng Của GVHoạt Đơng Của HSHoat động 1 Tìm hiểu nam châm điện.

72

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỐP HMOKGiới thiệu nâm châm.

Thực hiện các thí nghiệm

( đưa lai gân các thanh

kim loai, chon nam châm

tiêp xúc với nhau ) yêu

câu HS quan sát hiện

tượng xảy ra.

Giới thiệu bộ đồ TN hình

23.1, thực hiện TN va yêu

câu HS chú ý quán sát

hiện tượng xảy ra để rút

ra kêt luận vao vở ghi.

Giới thiệu sơ qua mục

chuông điện.Trường THCS Giang SơnI. Tác dụng từ

1. Tính chất từ của nam châm

- Quan sát hiện tượng.

- Tiêp thu thông tin về tác dụng từ của nam

châm.

Kết luận :

+ Nam châm có thể hút các vật sắt, thép.

+ Mỗi nam châm có 2 cực ( ở đó hút manh)

+ Các cực tương tác lẫn nhau.

2. Nam châm điện

- Thực hiện hoat động theo yêu câu của GV.

Rút ra nhận xét hiện tượng xảy ra theo từng ý

của câu C1.

Kết luận:

a. Cuộn dây dẫn ........ một nam châm điện.

b. .....tác dụng từ ........................................Hoat động 2 Tìm hiểu tác dụng hố học của dòng điện.

Tiên hanh lam thí nghiệm II. Tác dụng hoá học

H23.3 (SGK). Yêu câu 1.

Quan sát TN

HS chú ý quan sát hiện Quan sát TN của GV

tượng xảy ra.

C5. Qua TN cho thấy dung dịch đồng sunfat

C5 Dung dịch đồng la chất dẫn điện.

sunfat la chất dẫn điện Thực hiện theo yêu câu của GV, trả lời câu

hay chất cách điện.

hỏi.

Yêu câu HS quan sát mau C6. Sau khi tiên hanh TN thỏi than nối với

của thỏi than nối với cực cực âm được phủ 1 lớp mau đỏ nhat.

âm? ( lưu ý trước mau 2.Kết luận

đen) sau mau gì?( cũng la

Dòng điện đi qua dung dịch muối đồng lam

yêu câu của câu C6)

cho thỏi than nối với cực âm được phủ một

Yêu câu HS rút ra kêt

lớp vỏ bằng đồng.

luận.

Hoat động 3 Tìm hiểu tác dụng sinh lí của dòng điện

Giới thiệu một sớ tác hai III. Tác dụng sinh lí của dòng điện

va một sớ ứng dụng của -Đọc thơng tin SGK.

dòng điện đới với tác Tích cực nghiên cứu timg hiểu về Dòng điện

dụng sinh lí để HS chú ý gây tác hai nguy hiểm như thê nao đối với cơ

phòng tránh nguy hiểm thể người ? Lam như thê nao để phòng tránh?

trong q trình sử dụng.

Hoat động 4 Vận dụng

73

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang SơnYêu câu HS thực hiện câu IV. Vận dụng

Thực hiện theo yêu câu của GV. Bổ sung va

C7, C8 (SGK).

hoan chỉnh nội dung.

Chỉnh sửa sai sót trong

C7: chọn C.

câu trả lời của HS.

C8: chọn D.

Hoat động 5 Củng cớ va Dặn dò

Củng cớ :

- Nêu nội dung ghi nhớ của bai học?

- Nêu vai thiêt bị sử dụng tác dụng từ, hố học của dòng điện?

- Dòng điện gây tác dụng như thê nao đối với cơ thể người? Chúng ta cân

lam gì

để han chê các tác hai đó của dòng điện.

- Nêu các tác dụng của dòng điện ma em đã được học?

Dặn dò:

- Học bai theo nội dung SGK va phân ghi nhớ của bai học.

- Lam các bai tập 23.1 23.4 (SBTVL7).

- Chuẩn bị ôn tập va kiểm tra 1 tiêt.74

Lý 7Năm học 2017 - 2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 23. TÁC DỤNG TỪ, TÁC DỤNG HOÁ HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH LÍ CỦA DÒNG ĐIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×