Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 5. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

BÀI 5. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Giáo viên Y-KỚP HMOKTrường THCS Giang SơnHoạt Đơng Của GVHoạt Đơng Của HSHoat động 1 Nghiên cứu tính chất của ảnh tao bởi gương phẳng

Bớ trí thí nghiệm như trong hình 5.2

I.Tính chất của ảnh tạo bởi

(SGK) va u câu HS quan sát để nhận

gương phẳng

xét.

1.Thí nghiệm

Yêu câu học sinh thực hiện yêu câu của -Hoat động theo yêu câu của GV.

câu C1 Đưa một tấm bìa dùng làm màn - Lấy man chắn hứng ảnh.

chắn ra sau gương để kiểm tra Ảnh của

Tính chất 1: Ảnh của một vật tao

một vật tạo bởi gương phẳng có hứng

bởi gương phẳng khơng hứng được

được trên màn chắn khơng ? Từ đó rút

trên man chắn gọi la ảnh ảo.

ra kết luận.

- So sánh độ lớn của ảnh va của

Thông báo : ảnh ảo là ảnh khơng hứng

vật.

được trên màn chắn.

Tính chất 2: Độ lớn ảnh của một

-Yêu câu học sinh kiểm tra độ lớn của

vật tao bởi gương phẳng bằng độ

ảnh như thê nao so với vật .Bằng cách

lớn của vật.

dùng vật(viên phấn)thứ 2 đúng bằng

-Hoat động theo yêu câu của GV.

vật(viên phấn)thứ nhất, đưa ra sau tấm

-Khoảng cách từ ảnh đên gương

kính để kiểm tra.(c2)

bằng khoảng cách từ vật đên

-Yêu câu HS so sánh khoảng cách từ

một điểm của vật đên gương va khoảng gương.

cách từ ảnh của điểm đó đên gương(như Tính chất 3:Điểm sáng va ảnh của

nó tao bởi gương phẳng cách

TN hình 5.3 sgk)

gương một khoảng bằng nhau.

- Hướng dẫn học sinh hoan thanh câu

C3.

Hoat động 2 Giải thích sự tao thanh ảnh bởi gương phẳng

-Hướng dẫn HS hoan thanh câu C4.

-Yêu câu HS thực hiện theo yêu câu C4

a)vẽ ảnh S’ của S tao bởi gương phẳng

bằng cách vận dụng tính chất của ảnh.

b)vẽ tia phản xa ứng với 2 tia tới SI va

SK.

c)đánh dấu một vị trí đặt mắt để nhìn

thấy ảnh S’.

d)giải thích vì sao ta nhìn thấy ảnh S’ ma

khơng hứng được ảnh đó trên man chắnII.Giải thích sự tạo thành ảnh bởi

gương phẳng

-Tích cực hoat động .

S

N

M

IKS/

14

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang SơnC4 :

Vẽ ảnh S’ dựa vao tính chất của

ảnh qua gương phẳng (ảnh đới

xứng vật qua gương)

Vẽ hai tia phản xa IN va KM theo

định luật phản xa ánh sáng.

Kéo dai 2 tia phản xa gặp nhau tai

S’

Mắt đặt trong khoảng IN va KM sẽ

thấy S’

Không hứng được trên man chắn la

vì các tia phản xa lọt vao mắt có

đường kéo dai qua S’

Ảnh của một vật là tập hợp ảnh của

tất cả các điểm trên vật.

Kết luận:Ta nhìn thấy ảnh ảo S/ vì

các tia phản xa lọt vao mắt có đường

kéo dai đi qua ảnh S/

Hoat động 3 Vận dụng

III. Vận dụng

Yêu câu HS vẽ ảnh của đoan thẳng AB ở Thực hiện theo yêu câu của GV.

C5:

hình 5.5 (SGK)

C6: Hình cái tháp lộn ngược dựa

Yêu câu học sinh thảo luận theo nhóm

vao phép vẽ ảnh chân tháp ở sát

để trả lời câu hỏi C6.

đất, đỉnh tháp ở xa đất nên ảnh của

Chỉnh sửa sai sót(nêu có) của HS .

đỉnh tháp cũng ở xa đất va ở phía

bên kia gương phẳng tức la ở dưới

mặt nước.

Hoat động 4 Củng cớ va Dặn dò

Củng cớ :

- Yêu câu 1, 2 học sinh đọc phân ghi nhớ.

- Ảnh tao bởi gương phẳng có những tính chất nao?

- Ảnh của vật tao bởi GP có đặc điểm như thê nao?

Dặn dò:

- Về nha các em học thuộc phân ghi nhớ.

- Lam bai tập ở SBTVL7.

- Đọc mục “có thể em chưa biêt”15

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang Sơn- Xem trước bai thực hanh hơm sau chúng ta cùng tìm hiểu. Đem các

dụng cụ để thực hanh .

- Kẻ sẵn bảng báo cáo.Tuân 06

Tiêt PPCT 06Ngay soan 22/09/2017

Ngay day 25/09/2017BÀI 6 . THỰC HÀNH: QUAN SÁT VÀ VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT

TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

I.Mục Tiêu

1.Kiến thức

-Xác định được vùng nhìn thấy của gương phẳng. Tập quan sát vùng nhìn

thấy của gương ở mọi vị trí.

16

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỚP HMOKTrường THCS Giang Sơn2.Kỹ năng

- Dưng được ảnh của một vật tao bởi gương phẳng.

- Rèn kỹ năng vẽ ảnh của vật có hình dang khác nhau đặt trước gương

phẳng

3.Thái đơ

- Nghiêm túc trong học tập.

- Hao hứng với môn học.

- Giáo dục tính trung thực, cẩn thận cho học sinh .

II.Chuẩn Bi

1.Chuẩn bi của giáo viên

- Nghiên cứu các tai liệu có liên quan đên bai giảng.

2.Chuẩn bi của học sinh

- 1 gương phẳng có giá đỡ, 1 cái bút chì, 1 thước đo độ, 1 thước thẳng va

mẫu báo cáo.

III. Hoạt Đơng Dạy – Học

1.Ởn đinh lớp.

- u câu lớp trưởng báo cáo sĩ số.

2. Kiểm tra bài củ

- Kiểm tra đồ thí nghiệm của mỗi nhóm va mẫu báo cáo thực hanh.

3.Tiến trình dạy học

Hoạt Đông Của GVHoạt Đông Của HSHoat động 1 Tổ chức thực hanh – Chia nhóm

Yêu câu HS hoat động theo tùng nhóm.

Quan sát cách bớ trí thí nghiệm của

từng nhóm.

Bút chì đặt như thê nao thì cho ảnh

song song ?

Bút chì đặt như thê nao trước gương thì

cho ảnh cùng phương va ngược chiều?

-Yêu câu HS vẽ mô phỏng đơn giản

cách đặt bút chì để có :

+Ảnh song song cùng chiều.

+Ảnh song song ngược chiều.1.

Xác đinh ảnh của môt vật tạo

bởi gương phẳng

Các nhóm hoat động tích cực .

-Vẽ vị trí của gương va bút chì

a. Ảnh song song cùng chiều với

vật

Ảnh song song ngược chiều với vật

b.Vẽ lai vao bai báo cáo ảnh bằng

bút chìHoat động 2 Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng (vùng quan sát)

Yêu câu học sinh đọc thông tin trong

SGK để lam bai thực hanh. Hoan thanh

các câu hỏi theo hướng dẫn trong mẫu

báo cáo.2. Xác đinh vùng nhìn thấy của

gương phẳng

Thực hiện theo yêu câu của GV lam

bai thực hanh một cách nghiêm túc.

17Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỚP HMOKTrường THCS Giang SơnLam thí nghiệm theo sự hiểu biêt,

C2 Xác định vùng quan sát được.

đánh dấu vùng quan sát được. So

Yêu câu học sinh tiên hanh lam thí

sánh với vùng quan sát được lúc

nghiệm theo câu hỏi C3 va giải thích

trước

bằng hình vẽ.

Vẽ M’ đường M’O cắt gương ở I. Vậy

+ Ánh sáng truyền thẳng từ vật đên

tia tới MI cho tia phản xa IO truyền đên

gương.

mắt, ta nhìn thấy ảnh M’

+ Ánh sáng phản xa tới mắt.

Vẽ ảnh N’ của N, đường N’O

+ Xác định vùng nhìn thấy của gương

khơng cắt mặt gương. (điểm K ra

Yêu câu học sinh đọc C4 va vẽ ảnh

ngoai gương) Vậy khơng có tia

điểm M, N vao hình 3. Quan sát cách

phản xa lọt vao mắt ta nên ta khơng

vẽ của học sinh.

nhìn thấy ảnh N’ của N.

Hoat động 3 Củng cớ va Dặn dò

- Thu báo cáo va nhận xét buổi thực hanh.

- Nhận xét đánh giá kêt quả của tiêt thực hanh, căn dặn cho tiêt thực hanh

sau.

- Ảnh của vật qua gương phẳng có đặc điểm như thê nao?

- Xem trước nội dung Bai 7 Gương câu lồi để tiêt sau học.Tuân 07

Tiêt PPCT 07Ngay soan 29/09/2017

Ngay day 02/10/2017

BÀI 7. GƯƠNG CẦU LỒI

I.Mục Tiêu1.Kiến thức

- Nêu được tính chất ảnh của vật được tao bởi gương câu lồi.

- Nhận biêt được vùng nhìn thấy của gương câu lồi rộng hơn vùng nhìn

thấy của gương phẳng có cùng kích thước, giải thích được các ứng dụng

của gương câu lồi

2.Kỹ năng

- Lam thí nghiệm để xác định được tính chất ảnh của vật qua gương câu

lồi.

3.Thái đơ

- Nghiêm túc trong học tập.

- Hao hứng với môn học.

II.Chuẩn Bi

1.Chuẩn bi của giáo viên

18

Lý 7Năm học 2017 - 2018Giáo viên Y-KỐP HMOKTrường THCS Giang Sơn- Nghiên cứu ,thu thập các nguồn tai liệu, thơng tin có lien quan đên bai

giảng.

- Sưu tâm gương chiêu hậu của ôtô va một sớ vật dụng của gia đình giớng

gương câu lồi (mi, bát inox).

2.Chuẩn bi của học sinh

Mỗi nhóm: 1 gương câu lồi, 1 gương phẳng có cùng kích thước, 1 cây

nên, 1 bật lửa.

III. Hoạt Đơng Dạy – Học

1.Ởn đinh lớp.

- Yêu câu lớp trưởng báo cáo sĩ số.

2. Kiểm tra bài củ

- Tính chất của ảnh tao bởi gương phẳng ?

- Giải thích vì sao ta nhìn thấy ảnh ma khơng hứng được ảnh đó trên man

chắn ?

3.Tiến trình dạy học

Hoạt Đông Của GVHoạt Đông Của HSHoat động 1 Tổ chức tình h́ng học tập.

Cho HS quan sát một sớ vật nhẵn

bóng: Thìa, mi múc canh,...u

câu HS quan sát ảnh của mình trong

gương va nhận xét xem ảnh có

giớng mình không ?

Quan sát ảnh, nêu nhận xét.

Mặt ngoai của muôi thìa la gương

câu lồi,mặt trong la gương câu

lõm.Bai học hơm nay xét ảnh của

gương câu lồi.

Hoat động 2 Tìm hiểu tính chất ảnh của một vật tao bởi gương câu lồi

Thông báo : Gương câu lồi la

I. Ảnh của vật tạo bởi gương cầu

gương có mặt phản xa la mặt ngoai lồi

của một phân mặt câu.

1.Quan sát

Yêu câu HS đọc SGK va lam TN

Chú ý quan sát, trả lời câu hỏi.

như hình 7.1.

C1: 1. ảnh ảo ; 2. nhỏ hơn vật

Bớ trí TN như hình 7.2

2.Thí nghiệm kiểm tra

Nêu phương án so sánh ảnh của vật Lam TN so sánh ảnh của hai vật

qua hai gương.

giống nhau trước gương phẳng va

-Ảnh thật hay ảnh ảo?

gương câu lồi.

hướng dẫn HS thay gương câu lồi

3.Kết luận

bằng kính lồi.

Ảnh của một tao bởi gương câu lồi

+Đặt cây nên cháy.

la ảnh ảo không hứng được trên

+Đưa man chắn ra sau gương ở các man va nhỏ hơn vật.

vị trí.

19

Lý 7Năm học 2017 - 2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 5. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×