Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các đối tượng cơ bản.

3 Các đối tượng cơ bản.

Tải bản đầy đủ - 0trang

.Caption = “Nội dung”

3. TextBox.

Đối tượng dùng đểnhập, xuất dữliệu. Thuộc tính quan trọng nhất là Text, chứa

dữ liệu của ô, mặc định có kiểu chuỗi. Vì vậy, cần chuyển đổi kiểu nếu muốn sử

dụng dữ liệu ởcác kiểu khác. TextBox không có thuộc tính Caption.

Một số thuộc tính, sự kiện khác:

- ScrollBars: thuộc tính qui định thanh cuốn ngang, dọc có hay không.

- Maxlength: thuộc tính qui định chiều dài tối đa của dữliệu nhập vào.

- Change: sựkiện xảy ra khi dữliệu của ô bịthay đổi.

- GotFocus: sự kiện xảy ra khi con trỏ được nhảy vào ô.

- LostFocus: sựkiện xảy ra khi con trỏnhảy ra khỏi ô.

- SetForcus: phương thức nhằm đưa con trỏ vào ơ.

6.5 Ví dụ

Tạo ứng dụng tính diện tích hình chữ nhật có giao diện như sau:Hình 1.16 Ví dụ

Khi chạy ứng dụng, nhập chiều dài, chiều rộng, nhấn nút tính kết quảxuất hiện

trong ô diện tích. Khi nhấn nút tiếp tục, chương trình xóa các sốcũ đểnhập dữliệu

mới. Nhấn nút thoát để đóng Form, quay vềVB.

Hướng dẫn:

+ Khởi động VB, tạo các label “Tính diện tích hình chữnhật”, “chiều dài”, “chiều

rộng”, “diện tích”. Nội dung các mục được quy định trong thuộc tính Caption của

23từng label.

+ Tạo các Textbox đểnhập chiều dài, chiều rộng và xuất kết quảlà diện tích. Đặt

tên lần lượt cho các Textbox trên là a, b, S trong thuộc tính Name của từng

Textbox.

Đểtrống thuộc tính Text của các Textbox này.

+ Tạo các Command Button “Tính”, “Tiếp tục”, “Thóat” và nhắp đúp lên nút lệnh

đểmởcủa sổCode và viết mã cho các nút lệnh này nhưsau:

Mã của Command1

Private Sub Command1_Click()

s.Text = a * b

End Sub

Mã của Command2

Private Sub Command2_Click()

a.Text = ""

b.Text = ""

s.Text = ""

a.SetFocus

End Sub

Mã của Command3

Private Sub Command3_Click()

Unload Form1

End Sub

Phương thức a.SetFocus với mục đích đưa con trỏ đến ô đểnhập chiều dài. Đểlàm

điều này trong lần chạy đầu tiên ứng với thời điểm Form1 được khởi động, ta nhấp

đúp lên Form1 và viết mã lệnh sau:

Private Sub Form_Load()

24Show

a.Text = ""

a.SetFocus

End SubChương II : THIẾT KẾ HỆ THỐNG

I. Sơ đồ hệ thống

1.1 Sơ đồ hệ thốngHình 1.17 Sơ đồ tổng quát hệ thống

1.2 Chức năng của từng khối

- Khối nguồn : cung cấp nguồn hoạt động cho toàn hệ thống

-Khối cảm biến : đo nhiệt độ thực tế rùi truyền tới ADC

- ADC : Chuyển đổi tương tự - số ,truyền tín hiệu vào vi điều khiển xử lí

25- Vi điều khiển : Xử lí tín hiệu thu được từ khối ADC và truyền dữ liệu lên PC và

nhận lệnh từ PC truyền xuống , xử lí và đưa tín hiệu điều khiển khối công suất

-MAX 232 giao tiếp với PCII.Thiết kế và thi công

2.1 Sơ đồ khối nguồn :Hình 1.18 : Khối nguồn

2.2 Sơ đồ khối điều khiểnHình 1.19 : Khối điều khiển26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các đối tượng cơ bản.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×