Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tạ Nguyễn Kim Hoàn

Tạ Nguyễn Kim Hoàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đơn vị: Công ty Cổ phần vật tư giao thông Ninh Bình

Địa chỉ: Số 12, ngõ 172 , đường Xuân Đỉnh , Thành phố Hà Nội

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên hàng hóa: Main Broad

Từ 01/01/2014 đến ngày 31/01/2014Ngày

ThángChứng từ

Diễn giải

SHNT02/01HĐ 000230102/0110/01HĐ 000230310/0120/01

28/01HĐ 0002312

HĐ 000231820/01

28/01Bán cho DNTN Thanh Giang

Bán cho phòng TCKH Hoa Lư – Ninh

Bình

Bán cho UBND Phường Ninh Sơn

Bán cho Ban quản lý rừng phòng hộ

Nho Quan

Cộng số phát sinh

- Doanh thu thuần

- Giá vốn hàng bán

- Lãi gộpTK

ĐƯSL

(Chiếc)11101111031110111101x06

06Ngày mở sổ 01/01/2013

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)KBùi Thị LinhNgu2.2.2.3. Kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng

* Tài khoản sử dụng

Kế tốn doanh thu bán hàng hố ở Cơng ty TNHH TM và DV Máy tính Ninh Bình sử dụng TK 511

Tài khoản 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Bên Nợ: - CKTM , giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ

- Kết chuyển doanh thu vào TK XĐ KQKD

Bên Có: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thực hiện trong kỳ hạch tốn

- Tài khoản 511 CK khơng có số dư.

* Phương pháp hạch tốn

Căn cứ vào hóa đơn số 0002301 ngày 02/01 kế toán phản ánh doanh thu bán hàng tại Công ty như sau:

Nợ TK 111: 18.947.390 đ

Có TK 511: 17.224.900 đ

Có TK 3331: 1.722.490 đ

* Sổ tổng hợp

Căn cứ vào các hoá đơn bán hàng kế tốn lập CTGS cho hàng hố tiêu thụ. Cơng ty quy định cứ 10 ngày lập một CTGS một

lần. Sau đó CTGS này được lưu bằng cách kèm theo tồn bộ chứng từ gốc liên quan.

Trích CTGS lập ngày 10/01/2014 phản ánh nghiệp vụ phát sinh liên quan đến nghiệp vụ bán hàng.

BIỂU 2.3: CHỨNG TỪ GHI SỔ SỐ 01Mẫu số: S02a-DN

(Ban hành theo QĐ số

48/2006/QĐ-BTC ngày

14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO

THƠNG NINH BÌNH

Số 12,ngõ 172, đường Xuân Đỉnh , TPHNTrích yếuCHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 01

Ngày 10 tháng 01 năm 2014

Số hiệu TKSố tiềnGhi chú1DNợABCDoanh thu bán hàng theo HĐ số

000230111151117.224.900Doanh thu bán hàng theo HĐ số

000230211151118.181.000Doanh thu bán hàng theo HĐ sô

000230311151110.581.816xx45987.716Cộng

Kèm theo 03 chứng từ gốc

Người lập

(Ký, họ tên)Ngày 10 tháng 01 năm2014

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)Lê Thu TrangNguyễn Thị HườngCăn cứ vào các CTGS, kế toán ghi vào Sổ đăng ký CTGS (Biểu số 2.24). Sổ này dùng để đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát

sinh, vừa để quản lý CTGS. Đồng thời kế toán ghi vào Sổ cái TK 511. Trích Sổ cái TK 511 trong tháng 01/ 2014 như sau:BIỂU 2.4: SỔ CÁI TK 511

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ GIAO THƠNG NINH BÌNH

Số 12,ngõ 172, đường Xn Đỉnh , TPHN

(TRÍCH) SỔ CÁI

Tháng 01/2014

Tài khoản Doanh thu bán hàng. Số hiệu: TK 511

Chứng từ ghi sổ

TK

NT ghi sổ

Diễn giải

Số hiệu Ngày tháng

đối ứng

A

B

C

D

E

Số dư đầu năm

Số phát sinh trong tháng

10/01

01

10/01

Bán hàng cho DNTN Thanh Giang

111

10/01

10/01

...

31/01

31/0101

01

...

17

1910/01

10/01

...

31/01

31/01Bán hàng cho phòng TCKH Hoa Lư NB

Bán hàng cho NHNN tỉnh NB

...

Bán hàng cho Hoàng Hải Hotel

K/c khoản giảm trừ doanh thu111

111

...

111

52131/012031/01K/c DTT911Cộng PSxSố tiền

Nợ

1

217.224.900

18.181.000

10.581.816

...

16.687.500...

354.067

498.689.90

0

499.043.96

7499.043.967- Ngày mở sổ: 01/01/2014

Người ghi sổ

(ký, họ tên)

Lê Thu TrangKế toán trưởng

(ký, họ tên)

Nguyễn Thị HườngNgày 31 tháng 01 năm 2013

Giám đốc

(ký, họ tên, đóng dấu)

Tạ Nguyễn Kim HồnHĨA ĐƠN (GTGT)

Liên 3: Dùng cho nội bộ

Ngày 2 thàng 01 năm 2014Mẫu số: 01GTKT3/001

AA/11P

0002302Tên đơn vị: Công ty Cổ phần vật tư giao thơng Ninh Bình

Địa chỉ: ngõ 172, đường Xuân Đỉnh , TP Hà Nội

Số tài khoản:

S.Điện thoại: 0915112282

MST:

0106198342

Họ tên người mua hàng: Phạm Thanh Đề

Đơn vị: DNTN Thanh Giang

Địa chỉ: Số 68 – Đường Quyết Thắng- P. Đông Thành – TP NB

Số tài khoản:

2 7 0 0 3 4 8 4 2 0

MST:

Hình thức thanh tốn: Tiền mặt

STT

A

01

02

03

04

05

06

07

08Tên hàng hóa, SP, dịch vụĐVTSLB

Nguồn máy tính Tetek

HDD

Ram 2G

Main Broad

Mực nạp đổ XP- MC26

ELEAD S865 C2D E7500

Lưu điện 1000

USB 8GTỉ lệ chiết khấu: 1%

Thuế suất GTGT: 10%Đơn giáC

1

2

245.000

Chiếc 05

710.000

Chiếc 02

750.000

Chiếc 02

980.000

Chiếc 01

90.909

Lọ

10

Chiếc 01 9.181.810

Chiếc 01 1.810.000

Chiếc 01

199.000

Cộng tiền hàng:

Số tiền chiết khấu:

Tiền thuế GTGT của CKTM:-Thành tiền

3=2x1

1.225.000

1.420.000

1.500.000

980.000

909.090

9.181.810

1.810.000

199.000

17.224.900

172.249

17.225Tiền thuế GTGT:

1.705.265

Tổng cộng tiền thanh toán:

18.757.916

Số tiền viết bằng chữ: Mười tám triệu bảy trăm năm mươi bảy nghìn chín trăm

mười sáu đồng ./.

Người mua hàngNgười bán hàngThủ trưởng đơn vị(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, đóng dấu, họ tên)Nguyễn Thị HườngTạ Nguyễn Kim HoànPhạm Thanh Đề

* Sổ chi tiếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tạ Nguyễn Kim Hoàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x