Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Khởi động chương trình

1 Khởi động chương trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

4.1.7 Bấm chuột phải tại biểu tượng chương trình và chọn “Run as Administrator” để

khởi động chương trình4.2 Tổng quan① Đăng nhập vào chương trình

ID mặc định: admin / Mật khẩu mặc định: 1111

② Cài đặt

Để thêm, sửa đổi, xóa và quản lý phân quyền người dùng

(Nút này xuất hiện khi bạn đăng nhập vào tài khoản Admin.)

③ Xem lại

Tìm kiếm và tải video

④ Tải về

Tải video từ Reckon-X camera

⑤ Cài đặt thiết bị

Quản lý và tìm kết nối tới các Reckon-X camera

⑥ Hiển thị tên

⑦ Phiên bản chương trình

⑧ Logo

⑨ Thu nhỏ cửa sổ

⑩ Phóng to cửa sổ

⑪ Tắt chương trình4.3 Cài đặt

Có thể cài đặt khác nhau tuy phân quyền người dùng4.3.1Cài đặt người dùng:

Thêm và xóa tài khoản

Thay đổi ID & mật khẩu và thiết lập phân quyền

người dùng cho phần Xem lại, Tải về và Cài đặt.4.3.2Logo:

Đặt hình ảnh logo sẽ hiển thị trong chương trình4.3.3Cài đặt truy cập:

Đặt ID & mật khẩu để truy cập dữ liệu camera đã đăng ký (Để tải video)Ghi chú: ID & mật khẩu phải giống như phần Cài đặt thết bị.

ID mặc định: root /Mật khẩu mặc định: 12344.4 Cài đặt thiết bị

Camera cần phải được đăng ký trước khi kết nối và tải dữ liệu video4.4.1 Device Setting Overview

Click the “Device Setting” button to open the screen.Detected DevicesRegistered DeviceDevice Search

To search for devices on the same domain.

② Register

To register a detected device using two methods:

1. Select the desired device (highlighted blue) and click the Register button

2. Double click the desired device Refer

to 4.2.2 for more information.

Delete

To delete the detected devices on the list.List of newly found devices

Note: Registered devices are highlighted orange.Device Search

To search for a specific device. Enter keywords to search for the device.Modify

To change the settings on the device. Refer to 4.2.2 for more information.Delete

To delete registered devices. Clicking the button and a LOG-IN screen will appear.Default ID: admin

/Default PW: 1111List of registered devices.4.4.2 Device Registration Procedure

4.4.2.1 Click the “Search” button.

4.4.2.2 Select the Reckon-X camera you want to register by clicking the "Register" button.

st

4.4.2.3 Set the desired settings on the 1 Setup PageA. Device Name: Set the device name of the selected device.

B. Video Resolution: Set the recording resolution.

* Bit rates are fixed.

- 1920x1080: 7Mbps

- 1280x720: 6Mbps

- 800x600: 2Mbps

C. OSD Time Display: Time stamps for video clips

D. Record Mode

- Manual: Recording starts from Sleep Mode. Approx 2sec to start the recording.

* Maximum battery life on Sleep Mode is up to 9days.E.F.G.

H.- PreRecord: Recording has a 10sec buffer cycle.

* Maximum battery life on this mode is up to 5hours.

File Download Mode

- Auto: Enables the automatic download function on the device.

- Manual: Disables the automatic download function on the device.

(The units on this mode will be excluded on the automatic data download)

Delete Exported File

- Disable: After downloading, the data won’t be deleted from the storage.

- Enable: After downloading, the data will automatically be deleted from the storage.

Audio Mute: Enables/disables the Audio Mute function. This can be changed by the Mode

Button.

User Info: Enter the name and the badge number of the police officer. This info will be used as the

file name.

I. Wi-Fi Setup (Pro version ONLY)- Enable the Wi-Fi function.

- Click the Wi-Fi Setup button.

- Enter the SSID, Password and Encryption of Access Point.

J. Download on Wi-Fi (Pro version ONLY)

- When enabled, the data can be downloaded from the device to the In-Car Video System.

Wireless Data downloading rate is approx 150KByte/s.

K. Bluetooth Setup (Pro version ONLY)

- When enabled, the Bluetooth signal will turn on the Wi-Fi function when the device is back in

range.

- Enter the MAC address of the cradle.

L. Secured Video File

- When enabled, the video and audio will be recorded using a secured file format. It can only

be played on the Reckon-X viewer program.

M. Video Verification

- Click the VIEW button for the live video play.N. IP Change Button: Change IP address.4.4.2.4ndSet the desired settings on the 2 Setup PageA. Date/Time

- Set the local date and time.

- Enable GPS time sync and DST (Daylight Savings Time)

NOTE: If you want the unit to automatically synchronize with the local time,

the Time Zone must be properly set according to your local time zone.B. Format

- Format the storage.

C. Firmware Update

- Update the device’s firmware.

a. Search and select the new firmwareb. Click the “APPLY” button.

c. #1 LED of the device will flash until the firmware update is complete.

4.4.2.5A.rdSet the desired settings on the 3 Setup PageAccess Setting

- ID: Set the ID for ftp download connection of device.

- Password: Set the Password for ftp download connection of device.

* Note) ID and Password must be same as the one on the Viewer Setting.

Default ID: root / Default Password: 1234Page |

204.5 Download

4.5.1 Download Window Overview4.5.1.1 Data Download Control Button

: Activate automatic data download mode.

: Stop automatic data download mode.

: Download files manually.

: Delete the files from the storage. When deleting file, ID and password

should be entered.Default ID: admin/ Default PW: “1111”4.5.2 Automatic Download Procedure

4.5.2.14.5.2.2Click the “All Auto Download” button.

When the camera is mounted on the cradle and detected on the network, the

status is marked as Connected.

It will take a few seconds to convert to Downloading mode.When downloading, the device is highlighted yellow.Up to 6 units can be listed in Auto Data Download mode.

Note)

When 6 units are downloading the data, the next units will not be listed.

The next units will automatically start when the previous unit completes

downloading the data.4.5.3 Manual Data Download

4.5.3.1All registered devices are listed at the left on Manual Download Mode4.5.3.2 When the camera is not mounted on the cradle, the

status is marked as Disconnected.4.5.3.3 When the camera is mounted on the cradle and detected on the network, the

status is marked as Connected.4.5.3.44.5.3.5Click the connected unit and click the “Login” button again.During download mode, the device is highlighted yellow.

Select a file to download. Click the Manual Download button.

Tip: Use the “Ctrl" or “Shift” button on the keyboard to select multiple files

at the same time.4.5.3.6When data download is completed, the status is marked as Complete.4.6 Play

bac

k① Set the path to download and retrieve the video data② Set the data search conditions.-Downloaded video data is searchable by name, ID, date/time

Name and ID are case sensitive

All filters can be selected to search③ File List : Lists the search results

Double-click the file to playback the data.

④ File Index Info

Record the file index for the specific video file.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Khởi động chương trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×