Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tính năng chương trình

2 Tính năng chương trình

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.4.4 Bấm nút “Next”.3.4.5 Bấm nút “Next” .3.4.6 Nếu bạn muốn tạo biểu tượng truy cập trên màn hình desktop, chọn nút “Create a desktop

icon” và bấm nút “Next”Page |

113.4.7 Bấm nút “Install”.3.4.8 Cài đặt phần mềm.3.4.9 Nếu bạn muốn chạy chương trình, chọn nút “Launch ” và bấm nút “Finish”.4 Sử dụng phần mềm

4.1 Khởi động chương trình

Người dùng phải kiểm tra cài đặt Kết nối mạng và đảm bảo địa chỉ IP không được gán tự động.

4.1.1 Mở Control Panel trên màn hình.

4.1.2 Chọn Network and Internet và mở Network and Sharing Center

4.1.3 Chọn Change Adapter Settings

4.1.4 Bấm chuột phải vào Local Area Connection và chọn Properties

4.1.5 Chọn Properties for Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

4.1.6 Thay đổi và cài đặt địa chỉ IP4.1.7 Bấm chuột phải tại biểu tượng chương trình và chọn “Run as Administrator” để

khởi động chương trình4.2 Tổng quan① Đăng nhập vào chương trình

ID mặc định: admin / Mật khẩu mặc định: 1111

② Cài đặt

Để thêm, sửa đổi, xóa và quản lý phân quyền người dùng

(Nút này xuất hiện khi bạn đăng nhập vào tài khoản Admin.)

③ Xem lại

Tìm kiếm và tải video

④ Tải về

Tải video từ Reckon-X camera

⑤ Cài đặt thiết bị

Quản lý và tìm kết nối tới các Reckon-X camera

⑥ Hiển thị tên

⑦ Phiên bản chương trình

⑧ Logo

⑨ Thu nhỏ cửa sổ

⑩ Phóng to cửa sổ

⑪ Tắt chương trìnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tính năng chương trình

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×