Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cực trị của hàm số

Cực trị của hàm số

Tải bản đầy đủ - 0trang

19Cực trị của hàm số

Câu 116. Đồ thị hàm số y =

AB.

A. (1; 2).2x2 + x

có hai điểm cực trị A, B. Tìm tọa độ trung điểm của đoạn

x+1B. (1; 3).C. (−1; −3).D. (−1; −2).x3

2

− 2x2 + 3x + . Toạ độ điểm cực đại của đồ thị hàm số là

3

3

å

Ç

2

.

D. (1; −2).

B. (−1; 2).

C. 3;

3Câu 117. Cho hàm số y =

A. (1; 2).Câu 118. Số điểm cực trị của hàm số f ( x ) = 21x4 + 5x2 + 2018 là

A. 1.B. 3.C. 2.D. 0.Câu 119. Trong các hàm số sau hàm số nào có cực đại, cực tiểu và xCT < xCĐ ?

A. y = − x3 + 9x2 + 3x + 2.B. y = − x3 − 3x − 2.C. y = x3 − 9x2 − 3x + 5.D. y = x3 + 2x2 + 8x + 2.B. 2.C. 4.D. −2.Câu 121. Tìm giá trị cực đại của hàm số y = x3 − 3x2 + m (với m là tham số thực).

A. 0.B. m.C. 2.D. −4 + m.Câu 122. Hàm số nào dưới đây chỉ có cực tiểu và khơng có cực đại?

x+1

A. y = − x4 + x2 .

B. y =

.

x−1

C. y = x4 + 1.

D. y = x3 + x2 + 2x − 1.

Câu 123. Điểm cực đại của hàm số y = x3 − 3x + 1 là

A. x = 3.B. x = 1.C. x = 0.D. x = −1.LATEX by N guyễn T hế ÚtA. 6.0169 344 3791Câu 120. Tổng số giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số y = x3 − 3x2 + 1 làCâu 124. Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ( x ) = 2018( x − 1)2017 ( x − 2)2018 ( x − 3)2019 . Tìm

số điểm cực trị của f ( x ).

A. 2.B. 1.C. 3.D. 0.Câu 125. Điểm cực đại của hàm số y = x3 − 3x + 1 là

A. x = 3.B. x = 1.C. x = 0.D. x = −1.Câu 126. Hàm số y = ( x2 − 1)(3x − 2)3 có bao nhiêu điểm cực đại?

A. 0.B. 2.C. 3.D. 1.Câu 127. Cho hàm số y = x3 − 3x2 − 2. Gọi A là điểm cực đại của đồ thị hàm số. Tính khoảng

cách từ gốc tọa độ O đến A.

A. 2.

B. 2 10.C. 4.

D. 2 5.Câu 128. Giá trị cực đại của hàm số y = x3 + 2x2 + x + 3 bằng

1

77

C. 3.

D. .

A. −1.

B. − .

3

27

4

2

Câu 129. Cho hàm số y = − x + 2x + 1 có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu lần lượt là y1 và

y2 . Khi đó khẳng định nào sau đây đúng ?

A. 3y1 − y2 = 1.B. 3y1 − y2 = 5.C. 3y1 − y2 = −1.Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình DươngD. 3y1 − y2 = −5.20Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm sốCâu 130. Hỏi trong khoảng (0; 3π ) có bao nhiêu điểm để hàm số y = cos x + sin x đạt cực

đại?

A. 1.B. 2.

C. 3.

D. 4.

4

Câu 131. Cho hàm số y = − x3 + 8x2 + 1. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

3

A. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là C (0; 1).

Ç

å

131

B. Điểm cực tiểu của hàm số là B 4;

.Ç

131

C. Điểm cực đại của hàm số là B 4;

.

3

D. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là C (0; 1).

Câu 132. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào dưới đây sai?−1

y0+∞0+0+∞10+

+∞3y

00A. Hàm số có ba điểm cực trị.B. Hàm số có hai điểm cực tiểu.C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.Câu 133. Gọi A, B, C là các điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x4 − 2x2 + 1. Chu vi của tam

giác ABC làA. 2 − 2.B. 1 +2.

D. 2 + 2 2.C. 2.Câu 134. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nếu f ( x0 ) > 0 và f ( x0 ) = 0 thì hàm số đạt cực đại tại x0 .

B. Hàm số y = f ( x ) đạt cực trị tại x0 khi và chỉ khi f ( x0 ) = 0.

C. Nếu f ( x0 ) = 0 và f ( x0 ) = 0 thì x0 khơng phải là cực trị của hàm số.

D. Nếu f ( x ) đổi dấu khi x qua điểm x0 và f ( x ) liên tục tại x0 thì hàm số y = f ( x ) đạt cực trị

tại điểm x0 .

Câu 135. Đồ thị hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d có hai điểm cực trị A(1; −7), B(2; −8). Tính

y(−1).

A. y(−1) = 7.B. y(−1) = 11.C. y(−1) = −11.D. y(−1) = −35.Câu 136. Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ( x ) = ( x + 1)2 ( x − 1)3 ( x − 2). Số điểm cực trị của

hàm số f (| x |) là

A. 1.B. 6.C. 5.D. 3.Câu 137. Đồ thị hàm số y = | x4 − 8x3 + 22x2 − 24x + 6 2| có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 5.B. 3.C. 7.D. 9.Câu 138. Số điểm cực trị của hàm số y = ( x + 2)3 ( x − 4)4 là

A. 2.B. 3.C. 4.Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình DươngD. 1.0169 344 3791−∞LATEX by N guyễn T hế Útx21Cực trị của hàm số

Câu 139. Điểm cực tiểu của hàm số y = x 4 − x2 .

B. x = 2.

C. x = − 2.

A. x = −2 3.D. x =2.Câu 140. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào dưới đây sai?

x−∞−1

y0+0+∞0+∞1+0+∞3y

00A. Hàm số có ba điểm cực trị.B. Hàm số có hai điểm cực tiểu.C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.

0169 344 3791Câu 141. Cho hàm số y = 2x3 + 6x + 2. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 0) và đồng biến trên khoảng (0; +∞).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; +∞).

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; +∞).

D. Hàm số đồng biến trên khoảng (−∞; 0) và nghịch biến trên khoảng (0; +∞).

Câu 142. Cho hàm số f ( x ) = x3 + ax2 + bx − 2 thỏa mãn >1 3 + 2a + b<0. Số điểm cực trị củaLATEX by N guyễn T hế Úta+bhàm số y = | f (| x |)| là

A. 9.

Dạng 2:B. 11.C. 2.D. 5.Tìm cực trị dựa vào BBT, đồ thịCâu 143.

yCho hàm số y = f ( x ) có đồ thị trên một khoảng K như hình vẽ

bên. Trên K, hàm số có bao nhiêu cực trị?

A. 3.B. 2.C. 0.D. 1.

OCâu 144. Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

x−∞−1

y0+∞0+0+∞10+

+∞−3y−4−4Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dươngx22Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm sốHàm số đạt cực đại tại điểm

B. x = −3.A. x = 1.C. x = −1.D. x = 0.Câu 145. Hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau

− 2−∞x

f (x)+00+01+∞20

1f (x)−∞−3Hàm số đạt cực tiểu tại điểm

B. x = −3.A. x = 1.

D. x = ± 2.C. x = 0.Câu 146.

hình bên. Cực đại của hàm số là

A. −1.B. 3.D. −2.C. 4.x

y

y-∞−1

0++∞3

0+

+∞4−∞−2

LATEX by N guyễn T hế ÚtCho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên nhưCâu 147. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau

x−∞−1

y00++∞0+∞10+

+∞2y

11Xác định số điểm cực tiểu của hàm số y = f ( x ).

A. 3.B. 6.C. 2.D. 1.Câu 148.

yCho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình bên.

Hàm số đạt cực đại tại điểm

A. x = 1.B. x = 2.C. x = −1.D. x = −3.0169 344 3791−∞1−21−1−3

Câu 149. Cho hàm số f ( x ) có bảng biến thiên như sau:

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương2x23Cực trị của hàm số−∞x−1

y00++∞y0+∞1+0+∞5

44Hàm số đạt cực đại tại điểm

A. (0; 5).B. (5; 0).C. (1; 4).D. (−1; 4).Câu 150. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau−∞−2

+y+∞20+0+∞19

y−∞−130169 344 3791xA. x = −13.C. x = −2.B. x = 2.D. x = 19.Câu 151. Cho hàm số y = f ( x ) liên tục và xác định trên R và có bảng biến thiên sau

x−∞−2f (x)

f (x)++∞20+

+∞4−∞0Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số có giá trị cực đại bằng −2.

B. Hàm số có GTLN bằng 4 và GTNN bằng 0.

C. Hàm số có đúng một cực trị.

D. Hàm số đạt cực đại tại x = −2 và đạt cực tiểu tại x = 2.

Câu 152. Hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ bên.

x−∞

y0+∞21++∞3

y−∞0Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình DươngLATEX by N guyễn T hế ÚtHàm số đạt cực tiểu tại điểm24Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số

Mệnh đề nào sau đây là đúng?A. Hàm số đã cho có hai điểm cực trị.

B. Hàm số đã cho khơng có giá trị cực đại.

C. Hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị.

D. Hàm số đã cho khơng có giá trị cực tiểu.

Câu 153.

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như−∞xhình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?+yA. Hàm số đạt cực đại tại x = 3.+∞310+0+∞4B. Hàm số đạt cực đại tại x = 1.yC. Hàm số đạt cực đại tại x = 4.−∞D. Hàm số đạt cực đại tại x = −2.−2Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên nhưx−∞−10169 344 3791Câu 154.+∞1hình bên. Số điểm cực trị của hàm số đã cho+ybằng

A. −2.B. 1.D. −1.C. 2.0+0+∞2−∞LATEX by N guyễn T hế Úty−2Câu 155.

Cho hàm số y = f ( x ) có đồ thị như hình vẽ. Hàm số đạt cực tiểuytại các điểmA. x = ± 2.3B. x = ±2.C. x = −1.D. x = 3.− 2O−2Câu 156. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình bên dưới.−∞−2

+y00+∞20++∞−4+∞y−∞−∞4Giá trị cực tiểu của hàm số là

A. 4.B. −4.C. −2.Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương2

2−1xD. 2.x25Cực trị của hàm số

Câu 157.

yCho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có đồ thị là đường cong trong2hình vẽ bên. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số y = f ( x ) là1B. M (1; −3).A. x = 1.1D. x = −1.C. M(−1; 1).x−1 O

−1−3Câu 158. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau

0y+y+∞1+0+∞4−∞0169 344 3791−∞2Hàm số đạt cực đại tại điểm nào?

A. x = 0.B. x = 1.C. x = 4.D. Hàm số khơng có điểm cực đại.Câu 159. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hàm số đạt cực đại tại điểm

x−∞−3

f (x)01++∞0+∞4

+∞3f (x)A. x = 3.B. x = −3.−∞−∞−2C. x = 1.D. x = 4.Câu 160.

yCho hàm số y = f ( x ). Hàm số y = f ( x ) có đồ thị trên một

khoảng K như hình vẽ bên. Trong các khẳng định sau, có tất cả

bao nhiêu khẳng định đúng?f (x)

x1(I). Trên K, hàm số y = f ( x ) có hai điểm cực trị.x2

O(II). Hàm số y = f ( x ) đạt cực đại tại x3 .

(III). Hàm số y = f ( x ) đạt cực tiểu tại x1 .

A. 3.B. 0.C. 1.Câu 161.

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình DươngD. 2.x3

xLATEX by N guyễn T hế Útx26Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm sốCho hàm số y = f ( x ) liên tục trên Rx−∞

+ynào sau đây là đúng?0A. Hàm số đạt cực đại tại x = 2.+∞31có bảng biến thiên dưới đây. Mệnh đề0+

+∞2B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = −4.yC. Hàm số đạt cực đại tại x = 1.−∞D. Hàm số đạt cực đại tại x = 0.−4Câu 162. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm

cực trị?−1f (x)+00+∞1+023f (x)−∞−∞−1 −1A. Có ba điểm.B. Có bốn điểm.C. Có một điểm.D. Có hai điểm.Câu 163. Cho hàm số y = f ( x ) xác định, liên tục trên [−1; 1] và có bảng biến thiên như sau:

x −∞+∞0+y01y

00Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0.B. Hàm số có đúng một cực trị.C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1.D. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.Câu 164. Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R và có bảng biến thiên như sau

x−∞

f (x)−100− ||+∞

f (x)+∞1+03

f (−1)−1

Hỏi mệnh đề nào sau đây là mệnh đề sai?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng (−∞; 0).

B. Hàm số có 3 điểm cực trị.

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình Dương−∞0169 344 3791−∞LATEX by N guyễn T hế Útx27Cực trị của hàm số

C. Đồ thị hàm số y = f ( x ) khơng có tiệm cận ngang.

D. Điểm cực tiểu của hàm số là x = 0.

Câu 165. Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:−∞x1f (x)++∞4003−4f (x)−∞−5A. f ( x ) có đúng 3 cực trị.

B. f ( x ) có đúng một cực tiểu.

C. f ( x ) có đúng một cực đại và khơng có cực tiểu.

D. f ( x ) có đúng hai điểm cực trị.

Câu 166. Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ.−∞x

f (x)−1

+002+0+∞40+Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 3.B. 1.C. 2.D. 4.Câu 167. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau

x−∞0y0+∞2++∞04y−∞0

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nào?

A. x = 4.B. x = 0.C. x = 2.Câu 168. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình DươngD. x = 1.LATEX by N guyễn T hế Út0169 344 3791Phát biểu nào sau đây đúng?28Chương 1. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số−∞x

y0

0++∞2

0+

+∞5y−∞1Giá trị cực đại của hàm số bằng bao nhiêu?

A. yCĐ = 2.B. yCĐ = 0.D. yCĐ = −1.C. yCĐ = 5.Câu 169.

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có bảng

biến thiên như hình bên. Giá trị cực đại của hàmx

ysố làyA. x = −1.−∞

++∞1

0+

+∞4−∞B. x = 2.0Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm và liên tục trên R, có đồ thị y =40169 344 3791D. y = 0.

yf ( x ) như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số y = f ( x −

2009) + 2017x − 2018.

A. 1.2B. 2.C. 3.D. 4.

x

O−2 −1Câu 171.1yCho hàm số y = f ( x ). Biết rằng hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và

có đồ thị như hình vẽ bên. Hỏi hàm số y = f (5 − x2 ) có bao nhiêu

điểm cực trị?

A. 7.B. 9.C. 4.D. 3.−4O4 x1Câu 172.

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như

hình vẽ bên. Hỏi hàm số y = fÄx2+ 8x + 2018xäB. 2.C. 3.yD. 1.−2

ycó bao nhiêu điểm cực trị?

A. 0.−∞+0+∞1

0++∞+∞

−2Câu 173. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau. Mệnh đề nào dưới đây sai?

x−∞−1

y0+∞0+0+∞10+

+∞3y

00Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình DươngLATEX by N guyễn T hế ÚtC. y = 4.

Câu 170.−1

029Cực trị của hàm số

A. Hàm số có ba điểm cực trị.B. Hàm số có hai điểm cực tiểu.C. Hàm số có giá trị cực đại bằng 3.D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.Câu 174. Cho hàm số f ( x ) = x2 x2 − 1

ÄäÄx2 − 4äÄx2 − 9äÄx2 − 16 . Hỏi phương trình f ( x ) =

ä0 có bao nhiêu nghiệm?

A. 9.B. 8.C. 7.D. 6.Câu 175.

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R và có−∞xbảng xét dấu f ( x ) như hình bên. Hỏi hàm số

f (x)y = f ( x2 − 2x ) có bao nhiêu điểm cực tiểu?

A. 1.B. 2.C. 3.−2

0+0+∞31+0D. 4.Câu 176.

thị hàm số y = f ( x ) như hình bên. Hàm số y = f ( x2 + x ) có

A. 3.B. 2.y = f (x)−1bao nhiêu điểm cực đại?

C. 1.0169 344 3791yCho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm và liên tục trên R và có đồx

OD. 0.14Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên R và có đồ thị như hình vẽ bên.LATEX by N guyễn T hế ÚtCâu 177.

yHàm số y = ( f ( x ))2 có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 5.B. 3.C. 4.D. 2.

1−10 123xCâu 178.

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm trên tập R. Hàm số y = f ( x ) có đồythị như hình bên. Hàm số y = f (1 − x2 ) đạt cực đại tại các điểmA. x = −1.

B. x = 3.

C. x = 0.

D. x = ± 2.−1Câu 179. Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm f ( x ) = x3 − 2x2

ÄäÄOx3 − 2x , với mọi x ∈ R. Hàm

äsố y = | f (1 − 2018x )| có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

A. 9.B. 2022.3 xC. 11.Câu 180.

Địa chỉ offline: 217/60 Nguyễn Thị Minh Khai-Tp.TDM-Bình DươngD. 2018.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cực trị của hàm số

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×