Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 PHƯƠNG ÁN 1: SỬ DỤNG CỌC ÉP

1 PHƯƠNG ÁN 1: SỬ DỤNG CỌC ÉP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tên

lớpĐộ

sâu(m)Bề dày

(m)Loại đất11.2 –20.619.4Bùn sét trạng thái chảy,220.6 – 36.716.1Sét từ chảy đến dẻo

mềm,336.7 – 42.45.7Cát pha từ xốp đến

chặt vừa,442.4 – 53.210.8Sét pha dẻo cứng đến

nửa cứng,553.2 – 59.36.1Cát-cát pha trạng thái

chặt,659.3 – 77.318Sét pha từ nửa cứng

đến cứng,777.3 – 9012.7Đặc trưng cơ lýCát-cát pha trạng thái

chặt

58Tên

lớpĐộ

sâu(m)Bề dày

(m)Loại đấtĐặc trưng cơ lý

,3.1.2. Chọn sơ bộ thông số cọc:

- Tiết diện cọc vng: 40×40 cm. thép dọc 8 A-II.

+ Diện tích tiết diện ngang của cọc là AP = 0.4 x 0.4 = 0.16 (m2).

+ Chu vi tiết diện ngang của cọc là u = 4 x 0.4 = 1.6 (m)

- Chiều dài cọc: Chọn chiều sâu cọc hạ vào lớp thứ 4 khoảng 2.6 m.

- Chiều dài cọc: Lc = -2 + 1.2 + 19.4 + 16.1 + 5.7 + 0.2 +2.4 = 43 (m).

Cọc được chia thành 4 đoạn, 3 đoạn 10m, 1 đoạn 13m.

- Trong đó :Cọc ngàm vào đài là 0.2 (m)3.1.3. Sức chịu tải của cọc:

a) Sức chịu tải của cọc theo vật liệu:Trong đó:

+ Hệ số đồng nhất: k = 0.7.

+ Hệ số điều kiện làm việc m = 1.

+ Cường độ chịu nén tính tốn của bê tơng: Rb = 11500

+ Diện tích tiết diện ngang mũi cọc: Ab = 0.16 m2

+ Cường độ tính tốn của cốt thép: Rs = 280000

+ Diện tích cốt thép dọc trong cọc: As = 16.08

+ Diện tích tiết diện ngang của bê tơng trong cọc:

Ap

→ (kN).

b) Sức chịu tải của cọc theo các chỉ tiêu cường độ đất nền: (Mục7.2.2 của TCVN 10304-2014):

Trong đó:

+ Cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc: qb.

Với:

• Lớp đất ngay tại mũi cọc là lớp thứ 4:

59Tra bảng trong sách nền móng Châu Ngọc Ẩn với = 18.880 ta có:

Nc = 13.8304 . Nq = 5.7352. = 4.6068

+Lực dính c = 28.77 kPa.

+ (kN/m2)

+ = (19. 06– 10)0.4 = 3.624 (kN/m2) (: dung trọng lớp đất tại mũi cọc)

qb

(kN/m2)+ Cường độ sức kháng trung bình của lớp đất thứ i trên thân cọc:

--Với lớp sét: .

Với lớp cát: .

Với lớp sét pha (cát pha): . với Ks = 1.2(1-sin).

Lớp 1 (Bùn sét trạng thái chảy):

+c = 6.2 kPa.Lớp 2 ( sét):

+

+ Tra hình G.1 TCVN 10304:2014. ta có: . (kN/m2).

-Lớp 3( cátpha ):+c = 17.01

+hệ số Ks =

= 1.2

+

252.37

+= tg =

 (kN/m2).

- Lớp 4 ( sét pha):

+

+ Tra hình G.1 TCVN 10304:2014. ta có: .

-  (kN/m2).

60kPa.

1.2(1-sin)(kN/m2).

0.51.+ Chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất thứ i:

+Bảng số liệu giá trị fi × li:

STTLớp(m)(kN/m2)fi × li (kN/m)1Bùn sét19.4002Sét16.16.25100.6253Cát pha5.7101.57578.954Sét pha9.956.44558.756Tổng:1238.331 (kN).

c) Sức chịu tải của cọc theo thí nghiệm SPT:Ta tính sức chịu tải của cọc dùng theo cơng thức của Viện kiến trúc Nhật Bản:+ Cường độ sức kháng của đất dưới mũi cọc: qb

Đối với đất rời:● Cọc đóng: qb = 300Np (Np là số SPT).

● Cọc khoan nhồi: qb = 150Np (Np là số SPT).

Đối với đất dính:● Cọc đóng: qb = 9Cu.

● Cọc khoan nhồi: qb = 6Cu.

Đối với đất rời:

+ Cường độ sức kháng trung bình trên đoạn cọc nằm trong lớp đất rời thứ i: fsi.

 Cọc đóng: .

 Cọc khoan nhồi: .

( là chỉ số SPT trung bình trong lớp đất rời thứ i).61Đối với đất dính:

+ Cường độ sức kháng trung bình trên đoạn cọc nằm trong lớp đất dính thứ i: .

 Cọc đóng: .

 Cọc khoan nhồi:

Với: là hệ số điều chỉnh cho cọc đóng.

fL là hệ số điều chỉnh theo độ mảnh h/d của cọc đóng tra theo phụ lục G.2b TCVN

10304:2014

+ Chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất thứ i: li

lc.i: chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất dính thứ ils.i: chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất rời thứ i• Lớp 1 (bùn sét) - đất dính:cu.1 = 6.25 × N1 = 6.25 × 0 = 0 (kN/m2).

• Lớp 2 ( sét)- đất dính:cu.2 = 6.25 × N2 = 6.25 × 1 = 6.25 (kN/m2).

+ 166.46 (kN/m2).

 . tra biểu đồ G.2a trong TCVN 10304:2012 ta có: 162Ta có: . tra biểu đồ hình G.2b trong TCVN 10304:2012 ta có: .

 (kN/m2)

• Lớp 3 ( cát pha) - đất rời:là chỉ số SPT trung bình:

 (kN/m2).

• Lớp 4 ( sét pha) - đất dính:cu.4 = 6.25 × N4 = 6.25 × 21 = 135.25 (kN/m2).

= 327.024 (kN/m2)

 . tra biểu đồ G.2a trong TCVN 10304:2012 ta có: 0.944

Ta có: . tra biểu đồ hình G.2b trong TCVN 10304:2012 ta có: .

 (kN/m2)+ Chiều dài đoạn cọc nằm trong lớp đất thứ i: . Bảng số liệu giá trị fci × lci (fsi × lsi):19.4()

(kN/m2)

0fci × lci (fsi × lsi)

(kN/m)

0Sét16.14.37570.443cát pha5.7301714sét pha9.989.37

Tổng:884.763

1126.203STTLớp(m)1Bùn sét2Ta có:

Vì cọc cắm vào lớp đất thứ 4 (đất dính) nên ta có : (kN)

Ta có: Qc.TK = min(. . ).

63Với là hệ số tin cậy theo đất (tra theo mục 7.1.11 trang 19 TVCN 10304:2014). Chọn theo

phương pháp thử

Ta có: .(kN).

(kN).

 Qc.TK = min(; ;).

 Qc.TK =1284.46 KN

3.2.5 Tính tốn sơ bộ số lượng cọc và bố trí cọc:

a) Tính tốn số lượng cọc:

N=.

CHỌN 9 CỌC.

b) Bố trí cọc trong đài:

- Chọn khoảng cách giữa các tim cọc theo phương x và y là 3D = 3×0.4 = 1.2m.

- Chọn khoảng cách giữa tim cọc biên đến mép đài là 1D = 0.4m.

- Cao trình đáy đài là -2m, bề dày đài móng là 0.5m.

- Tính hệ số nhóm:

Trong đó:

+ . với d là đường kính (cạnh) của cọc. s là khoảng cách giữa 2 cọc tính từ tâm.

+ n1: số hàng cọc trong đài móng.

+ n2: số cọc trong 1 hàng.-Sức chịu tải của nhóm cọc:Qnhóm = × n × Qc.TK = 0.71 × 11 × 1284.46 = 10031.63 (kN).

Ta thấy: Qnhóm = 10031.63 kN> Nmaxtt = 9500 kN Thỏa mãn điều kiện sức chịu tải của

nhóm cọc.

Ta có mặt bằng bố trí cọc như sau:643.2.6 Kiểm tra tải trọng tác dụng lện cọc trong móng:

- Chuyển các ngoại lực tác dụng về đáy đài tại trọng tâm nhóm cọc (Trường hợp này trùng với

trọng tâm đài):

+ Trọng lượng riêng trung bình của bê tơng đài và đất phía trên đài: kN/m3.

+ Tải trọng tác dụng lên cọc: .

Với: xi. yi là khoảng cách từ tim cọc thứ i đến trục đi qua trọng tâm các cọc tại mặt phẳng đáy

đài; n chính là số cọc trong đài.

là tổng moment tại đáy đài quay quanh trục x tại trọng tâm nhóm cọc.

là tổng moment tại đáy đài quay quanh trục y tại trọng tâm nhóm cọc.

Ntt = Ntt + ×Df ×Fd = 9500 + 22 × 2 × 3.4×3.4 = 10000 (kN).

= + × hd = 95 + 85 × 0.5 = 137.5 (kNm).

= + × hd = 92 + 18 × 0.5 = 101 (kNm).65-Ta có bảng tính toán:

xi2yi21.23.241.44946.430.01.20.361.44953.4531.21.20.361.44960.464-1.203.241.44967.475001.440Cọcxi (m)yi (m)1-1.22Pi (kN)17.287.2927.02601.200934.047-1.2-1.21.440941.0580-1.23.241.44900.691.2-1.20.361.44907.61Ta thấy: Pmin = 900.6 kN > 0.

Pmax = 967.47 < Qc.TK = 1284.46 kN.

 Tải trọng tác dụng vào cọc đều thỏa mãn.

3.2.7 Xác định khối móng quy ước và kiểm tra điều kiện ổn định:

- Tính góc ma sát trung bình của các lớp đất theo chiều dài cọc:

.

- Bề dài và bề rộng của khối móng qui ước:

(m).

(m).

- Diện tích khối móng quy ước:

(m2).

- Chiều cao khối móng quy ước:

(m).

- Moment chống uốn của khối móng quy ước:(m3).

(m3).

66- Khối lượng đất trong móng quy ước:

(kN).

(kN/m2).

- Khối lượng bị đất và cọc chiếm chỗ:

(kN).

- Khối cọc và đài bê tông:

(kN).

- Khối lượng tổng trên khối móng quy ước:

(kN).

- Tính các giá trị tiêu chuẩn:

Ntc = (kN).

Mxtc = (kNm).

Mytc = (kNm).

- Tải trọng quy về đáy khối móng quy ước:

(kN).

(kNm).

(kNm).

- Ứng suất dưới đáy khối móng quy ước:

(kN/m2).

 kN/m2. kN/m2.

Xác định sức chịu tải của nền đất theo trạng thái giới hạn thứ II:

Với: = 1 là hệ số điều kiện làm việc.

363.02 (kN/m2).

Mũi cọc nằm tại lớp đất thứ 4 có:

. c = 28.77 kPa. kN/m3.

Với ϕ = 18.88°. tra bảng ta được: A = 0.468. B = 2.872. D = 5.4625=1 x [ 0.468 x 7.94 x (18.61 -10) + 2.872 x 363.02 + 5.4625 x 28.77]

= 1231.74 kN Điều kiện ổn định của đất nền:Pmaxtc = 501.82 kN/m2 ≤ 1.2Rtc = 1.2 × 1231.74 = 1478.09 kN/m2.

Ptbtc = 500.24 ≤ Rtc = 1231.74 kN/m2.

67Pmintc = 498.66 kN/m2 ≥ 0.

 Vậy điều kiện ổn định đất nền được thỏa mãn.

3.2.8 Tính độ lún khối móng quy ước:

Sử dụng cơng thức tính lún theo phương pháp tổng phân tố:

- Áp lực gây lún:

Pgl = Ptbtc – = 500.24 – 408.14 = 92.1 (kN/m2)

- Chia lớp đất nền dưới khối móng thành từng đoạn nhỏ:

hi 0.4 × = 0.4 × 7.94 = 3.176 (m)

 Chọn hi = 0.5m.

- Độ lún:

S = = 10cm.68Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 PHƯƠNG ÁN 1: SỬ DỤNG CỌC ÉP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×