Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT

THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

HK3-UD52315.50.2080.043264NHẬNHK3-UD62415.40.3080.094864NHẬNHK3-UD72515.80.0920.008464NHẬNTrung

bìnhγ tb15.7082.98a) Dung trọng tiêu chuẩn trung bình :

b) Kiểm tra thống kê :Độ lệch tồn phương trung bình:Hệ số biến động :=> OK

(Theo QPVN 45-78 thì dung trọng có )

c) Tính theo trạng thái giới hạn IVới TTGH I thì xác suất độ tin cậy , và =>

(Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)d) Tính theo trạng thái giới hạn IIVới TTGH II thì xác suất độ tin cậy , và =>

(Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)1.1.2 Dung trọng khô:STT

HK1-UD11GHI CHÚ

10.61.1631.3456NHẬNHK1-UD228.80.640.4096NHẬNHK1-UD339.20.240.0576NHẬNHK1-UD449.50.060.0036NHẬNHK1-UD559.40.040.0016NHẬNHK1-UD669.30.140.0196NHẬNHK1-UD779.70.260.0676NHẬNHK1-UD88100.560.3136NHẬNHK1-UD99100.560.3136NHẬNHK1-UD101010.10.660.4356NHẬNHK2-UD1119.70.260.0676NHẬNHK2-UD21210.20.760.5776NHẬNHK2-UD31310.20.760.5776NHẬNHK2-UD4148.80.640.4096NHẬNHK2-UD5159.20.240.0576NHẬNHK2-UD6169.30.140.0196NHẬNHK2-UD7178.80.640.4096NHẬNHK2-UD8189.10.340.1156NHẬNHK3-UD119100.560.3136NHẬNHK3-UD2208.90.540.2916NHẬNHK3-UD3218.60.840.7056NHẬNHK3-UD42290.440.1936NHẬNHK3-UD5239.10.340.1156NHẬNHK3-UD62490.440.1936NHẬNHK3-UD7259.50.060.0036NHẬNTrung

bìnhγ tb9.447.02a) Dung trọng khơ trung bình :4b) Kiểm tra thống kê :Độ lệch tồn phương trung bình:Hệ số biến động :=> KHÔNG THỎA

Tiến hành bỏ 4 mẫu HK1-UD1, HK1-UD10,HK2-UD2 và HK3-UD1 ta được

Dung trọng tiêu chuẩn trung bình :Kiểm tra thống kê :

Độ lệch tồn phương trung bình:Hệ số biến động :=> Thỏa

(Theo QPVN 45-78 thì dung trọng có )c) Tính theo trạng thái giới hạn IVới TTGH I thì xác suất độ tin cậy , và =>

(Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)d) Tính theo trạng thái giới hạn IIVới TTGH II thì xác suất độ tin cậy , và =>

(Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)1.1.3 Góc ma sát trongϕvà lực dínhc5STT= 0.25

Kg/

0.083

0.067

0.071

0.078

0.083

0.069

0.067

0.09

0.083

0.087

0.06

0.073

0.062

0.057

0.071

0.062

0.06

0.053

0.08

0.073

0.058

0.071

0.08

0.076

0.0891

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25= 0.5

Kg/

0.103

0.083

0.089

0.097

0.104

0.085

0.096

0.092

0.089

0.096

0.076

0.087

0.076

0.073

0.083

0.081

0.074

0.071

0.096

0.085

0.071

0.081

0.094

0.089

0.108Ta tính bằng hàm Linest trong Excel được kết quả như sau:

0.063360.0560130.0065970.003563a) Kiểm tra thống kê :Góc ma sát trong: = 0.0634 = 3’Tập hợp mẫu được nhận

*Với hệ số biến động cho phép của sức chống cắt :b) Giá trị tính tốn theo TTGH I

6= 0.75

Kg/

0.120

0.101

0.106

0.11

0.124

0.103

0.106

0.127

0.117

0.122

0.094

0.104

0.092

0.081

0.097

0.092

0.087

0.085

0.112

0.097

0.081

0.097

0.11

0.104

0.126Theo TTGH I thì xác suất độ tin cậyLực dínhα = 0.95, với n-2=75-2=73 tra bảng ta đượccIGóc ma sátϕIc) Giá trị tính tốn theo TTGH IITheo TTGH I thì xác suất độ tin cậy

α = 0.85Lực dính :Góc ma sát :7, với n-2=75-2=73 tra bảng ta được1.2.Lớp 2: Sét hữu cơ màu xám xanh, trạng thái từ chảy đến dẻo mềm

1.2.1 Dung Trọng tự nhiên:STTGHI CHÚHK1-UD111180.640.4096NHẬNHK1-UD12218.20.840.7056NHẬNHK1-UD13318.20.840.7056NHẬNHK1-UD14417.90.540.2916NHẬNHK1-UD15516.40.960.9216NHẬNHK1-UD16616.60.760.5776NHẬNHK1-UD17717.10.260.0676NHẬNHK1-UD188170.360.1296NHẬNHK2-UD9917.70.340.1156NHẬNHK2-UD1010180.640.4096NHẬNHK2-UD111117.70.340.1156NHẬNHK2-UD121218.10.740.5476NHẬNHK2-UD131317.80.440.1936NHẬNHK2-UD141418.10.740.5476NHẬNHK2-UD151516.90.460.2116NHẬNHK2-UD161616.80.560.3136NHẬNHK2-UD171716.80.560.3136NHẬNHK2-UD181816.90.460.2116NHẬNHK3-UD81917.60.240.0576NHẬNHK3-UD92017.60.240.0576NHẬNHK3-UD102117.90.540.2916NHẬNHK3-UD112217.80.440.1936NHẬNHK3-UD122317.30.060.0036NHẬNHK3-UD132417.80.440.1936NHẬNHK3-UD142516.31.061.1236NHẬNHK3-UD152616.21.161.3456NHẬN8HK3-UD162716.50.860.7396NHẬNHK3-UD1728170.360.1296NHẬNTrung

bìnhγ tb17.3610.923a) Dung trọng tiêu chuẩn trung bình :

b) Kiểm tra thống kê :Độ lệch tồn phương trung bình:Hệ số biến động :=> OK

(Theo QPVN 45-78 thì dung trọng có )

c) Tính theo trạng thái giới hạn IVới TTGH I thì xác suất độ tin cậy , và => (Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)d) Tính theo trạng thái giới hạn IIVới TTGH II thì xác suất độ tin cậy , và 27 => (Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)1.2.2 : Dung Trọng khô:9STTGHI CHÚHK1-UD11113.21.041.0816NHẬNHK1-UD12213.41.241.5376NHẬNHK1-UD13313.51.341.7956NHẬNHK1-UD144130.840.7056NHẬNHK1-UD15510.71.462.1316NHẬNHK1-UD16610.91.261.5876NHẬNHK1-UD17711.80.360.1296NHẬNHK1-UD18811.60.560.3136NHẬNHK2-UD9912.70.540.2916NHẬNHK2-UD101013.21.041.0816NHẬNHK2-UD1111130.840.7056NHẬNHK2-UD121213.31.141.2996NHẬNHK2-UD1313130.840.7056NHẬNHK2-UD141413.21.041.0816NHẬNHK2-UD151511.30.860.7396NHẬNHK2-UD161611.20.960.9216NHẬNHK2-UD171711.20.960.9216NHẬNHK2-UD181811.30.860.7396NHẬNHK3-UD81912.70.540.2916NHẬNHK3-UD92012.50.340.1156NHẬNHK3-UD1021130.840.7056NHẬNHK3-UD112212.80.640.4096NHẬNHK3-UD122312.30.140.0196NHẬNHK3-UD132412.80.640.4096NHẬNHK3-UD142510.51.662.7556NHẬNHK3-UD152610.31.863.4596NHẬNHK3-UD162710.71.462.1316NHẬNHK3-UD172811.40.760.5776NHẬN10Trung

bìnhγ tb12.1628.647a) Dung trọng khơ trung bình :

b) Kiểm tra thống kê :Độ lệch tồn phương trung bình:Hệ số biến động :=> không thỏa

Ta tiến hành bỏ mẫu HK1-UD15,HK1-UD16, HK1-UD17,HK1-UD18, HK2-UD15,

HK2-UD16, HK2-UD17, HK2-UD18, HK3-UD14, HK3-UD15 và HK3-UD16, HK3-UD17

Dung trọng khơ trung bình :Kiểm tra thống kê :

Độ lệch tồn phương trung bình:Hệ số biến động :=> OK

c) Tính theo trạng thái giới hạn IVới TTGH I thì xác suất độ tin cậy , và => (Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)d) Tính theo trạng thái giới hạn IIVới TTGH II thì xác suất độ tin cậy , và => (Bảng A.1 TCVN 9632 : 2012)11ϕ

1.2.3 Góc ma sát trong

STT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28và lực dínhc= 0.25

Kg/

0.122

0.127

0.143

0.119

0.101

0.115

0.126

0.119

0.126

0.136

0.115

0.14

0.124

0.127

0.101

0.096

0.089

0.106

0.131

0.124

0.138

0.131

0.149

0.142

0.112

0.103

0.108

0.115= 0.5

Kg/

0.168

0.165

0.175

0.159

0.117

0.127

0.154

0.138

0.159

0.172

0.156

0.198

0.177

0.182

0.12

0.112

0.124

0.142

0.168

0.156

0.168

0.168

0.188

0.177

0.142

0.122

0.124

0.147Ta sử dụng hàm LINEST trong EXCEL và tìm được các giá trị:0.1217350.09142912=1

Kg/

0.227

0.223

0.26

0.214

0.166

0.188

0.205

0.193

0.219

0.242

0.211

0.264

0.23

0.237

0.175

0.166

0.159

0.184

0.234

0.219

0.242

0.241

0.268

0.255

0.188

0.172

0.177

0.1960.0086250.005705a) Kiểm tra thống kê :Tập hợp mẫu được nhận

*Với hệ số biến động cho phép của sức chống cắt :

b)Giá trị tiêu chuẩn :c) Giá trị tính tốn theo TTGH ITheo TTGH I thì xác suất độ tin cậyLực dínhα = 0.95cIGóc ma sátϕI13, với n-2=84-2=82 tra bảng ta đượcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×