Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Mô hình toán động cơ điện một chiều

2 Mô hình toán động cơ điện một chiều

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình1.3: Sơ đồ thay thế động cơ điện một chiều

Trong đó:

+ CKĐ: cuộn kích từ độc lập

+ CKN: cuộn kích từ nối tiếp

+ CB: cuộn bù

+ CF: cuộn cụm

+ Uk, Ik: điện áp và dòng mạch kích từ

+ Uu, Iu: điện áp và dòng mạch phần ứngXét 1 động cơ 1 chiều kích từ hỗn hợp với 2 cuộn dây CKĐ và CKN khi đó

động cơ 1 chiều được mơ tả bằng 3 phương trình tốn sau

Pt mạch kích từ

U k = I k .Rk + N k .

dt(1.1)8UkTrong đóIk: điện áp mạch kích từ: dòng điện mạch kích từRk: điện trở mạch kích từNkφ

: số vòng dây cuộn CKĐ: từ thông động cơPt mạch phần ứng

U u = I u .Ru + Lu .dI+ E ± NN

dt

dtLuTrong đó:(1.2): điện cảm mạch phần ứngE: suất điện động động cơ

NNE = kφω: số cuộn dây cuộn CKN±

Dấu “ ” mô tả cuộn kích từ nối tiếp cuốn cùng hay ngược

chiều với cuộn kích từ độc lập

Pt momen (pt chuyển động)

Me − Mc = JTrong đó

dt(1.3)Me = kφ I u(momen điện của động cơ)9Mc: Momen cản đặt vào động cơJ: momen quán tínhφTừ 3 pt này kết hợp với quan hệ giữa dòng kích từ và động cơ theo đường

cong từ hóa ta xây dựng được koo hình động cơ như sau

Laplace(1) =>

(2) =>Iu =U k = I k .R k + N k .s.φφ=

=>1

(U k − I k .Rk )

N k .sU u = I u .(R u + sLu ) + E ± N N .s.φ=>1

1 / Ru

(U u − E mN N .s.φ ) =

(U u − E mN N .s.φ )

R u + sLu

1 + Tu .s(3) =>Me − Mc = JsωTu = Lu / Ruω=

=>1

( Me − Mc )

Jsđược gọi là hằng số thời gian phần ứng10Hình 1.4: Mơ hình tốn động cơφTrong mơ hình này quan hệ giữa

và Ik là quan hệ phi tuyến, mặt khác

Mc

ω

trong nhiều trường hợp quan hệ giữacũng là 1 quan hệ phi tuyến nên

việc thiết kế các bộ điều khiển gặp nhiều khó khăn. Vì vậy người ta phải tuyến tính

hóa mơ hình động cơ quanh điểm làm việc

1.2.1: Mơ hình động cơ một chiều kích từ độc lập với từ thơng khơng đổi

(φ=const)

Với các động cơ kích từ độc lập với từ thơng khơng đổi thì ta khơng cần viết

phương trình mạch kích từ, mơ hình động cơ chỉ còn 2 phương trình

Pt mạch phần ứng

11U u = Iu .Ru + LudI u

+E

dtE = Kϕω = Cu .ω

Pt momen

Me − Mc = J

dtMe = Kϕ I u = Cu I u(1.4)Do chỉ có 1 giá trị của mạch phần ứng mà khơng có giá trị mạch kích từ nên

Iu

Uu

ta bỏ các chỉ số u củavà hiểu rằng các giá trị U, I bây giờ là mạch phần

ứng

dI

U = I .R u + Lu

+E

dt

(1.5)

Từ đây ta xây dựng được mơ hình động cơ như sau

1

ω=

( Me − Mc)

J .s

(1.4)=>

1 / Ru

I=

(U − E )

1 + Tu .s

U = I (R u + Lu .s ) + E

(1.5)=>

=>

Từ đây ta có mơ hình động cơ như sauHình 5: Mơ hình động cơ một chiều1213Chương 2: Xây dựng mơ hình điều khiển bám tốc độ và tính chọn các bộ điều

khiển

2.1.Xây dựng mơ hình điều khiển bám tốc độHình 2.1Mơ hình điều khiển bám tốc độ

2.2.Tổng hợp mạch vòng theo phuơng pháp tối ưu module=Chọn

Ta có:

Vậy khâu

14Tiêu chuẩn này được sử dụng khi hệ thống đã mang tải , lúc đó ta khơng coi Ic là

nhiễu nữa.

2.3. Tổng hợp mạch vòng theo phuơng pháp tối ưu module đối xứng

=Chọn :Vậy

Đây là khâu vô sai bậc 2 đối với đại lương đặt và vô sai bậc 1 với đại lượng nhiễu

Ic

2.4. Tính tốn các thơng số điều khiển của mạch

Ta có:Kɸ=

Ta có :

ChọnTa có:=15=1.05

Khi tổng hợp mạch vòng tốc độ theo tiêu chuẩn tối ưu modul==291

=

Khi tổng hợp mạch vòng tốc độ theo tiêu chuẩn tối ưu modul đối xứng===292+

Đối tượng điều khiển:=Chương 3 : Mô phỏng trên Simulink

3.1. Tổng hợp theo tiêu chuẩn tối ưu modul

- Tín hiệu đặt bậc 1

+Tải dạng bước nhảy16Hình 3.1: Sơ đồ mơ phỏng17Hình 3.2: Đặc tính

+Tải dạng ngẫu nhiênHình 3.3: : Sơ đồ mơ phỏng18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Mô hình toán động cơ điện một chiều

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×