Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHƯƠNG ÁN MÓNG 1

PHƯƠNG ÁN MÓNG 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án nền móng-Chọn thép dọc: CIII,GVHD: Đ ỗ Thanh Tùngcho cọc, CII cho đài-Chọn cốt thép đai và móc cẩu: CI

3. SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC THEO VẬT LIỆU:

•Giai đoạn làm việc:

-Lớp 1: Sét nhão ,

-Lớp 2: Sét dẻo nhão,

-Lớp 3: Sét pha,-Lớp 4: Cát vừa,Với giá trị K tra bảng A.1 TCVN 10304-2012.•Bề rộng quy ước của cọc:

Đối với cọc có đường kính tối thiểu 0.8m:

Các trường hợp còn lại:

Mơmen qn tính của tiết diện ngang cọc:SVTH:MSSV: 145Trang 33Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng•Hệ số biến dạng:

Với: Chiều dài đoạn cọc kể từ đáy đài tới cao độ san nền•Độ mảnh của cọc:Vậy khơng cần xét uốn dọc.

•Đoạn cọc khơng trong đất:•Kiểm tra độ bền khi vận chuyển:

SVTH:MSSV: 145Trang 34Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh TùngHình vẽ

-Đoạn cọc mũi:=>Chọn 1.5m-Đoạn cọc sau:=> Chọn 1.2m-Trọng lượng cọc:

-Momen đoạn cọc mũi:

-Momen đoạn cọc thân:SVTH:MSSV: 145Trang 35Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng•Kiểm tra bền khi lắp dựng:

Hinh vẽ

-Đoạn cọc mũi:=> Chọn 2m-Đoạn cọc sau:=> Chọn 1.8m-Đoạn cọc mũi:

-Đoạn cọc thân:

•Chọn thép làm móc cẩu:

-Lực do một nhánh treo chịu khi cẩu lắp:Chọn thép làm móc cẩu: CI: Rs=225Mpa.

-Diện tích thép móc cẩu:Chọnlàm thép móc cẩu.4. SỨC CHỊU TẢI THEO CHỈ TIÊU CUOGNWF ĐỘMũi cọc đặt ở lớp đất rời:SVTH:MSSV: 145Trang 36Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng-Cường độ sức kháng của đất:

với: c: Lực dính của lớp đất chứa mũi cọc

=9 cho cọc đóng~ép=60 ( Tra bảng G.1 TCVN 10304-2012)

-Trên đoạn cọc có độ sâu lớn hơn:với:Lớp đấtĐộ sâuĐộ sâu

tbLiC(kPa)1

2

3

41-2.5

2.5-5.5

5.5-9.2

9.2-131.75

4

7.35

11.11.5

3

3.7

3.84

11.5

28

4Fi

1

1

1

1(đất

rời)4

11.5

28

200.58SVTH:MSSV: 145Trang 37Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng5. SỨC CHỊU TẢI THEO CHỈ TIÊU CƠ LÝ

Mũi cọc đặt trong lớp cát chặt vừa trạng thái xốp, cao độ mũi c ọc: -13m

Chu vi tiết diện ngang thân cọc:

Nội suy từ bảng 2 TCVN 10304-2012, ta được:

Tra bảng 4 TCVN 10304-2012, được:Lớp

đất

1

2

3

4Độ sâu Độ sâu

TB

1-2.5

2.5-4

3.25

4-5.6

4.75

5.5-7.5

6.5

7.5-9.2 8.35

9.210.2

11.2

11.212.1

131.5

1.5

2

1.7

2

1.81.54

0.9831

10.461Cát

chặt

vừa10

5.19

5.928

27.58

28.77

65.270

7.785

8.892

55.16

48.91

130.5467.85122.13TổngSVTH:MSSV: 145Trang 38Đồ án nền móngGVHD: Đ ỗ Thanh Tùng6. SƠ BỘ XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC ĐÀI CỌC VÀ SỐ LƯỢNG CỌC

•Sơ bộ chọn kích thước đài cọc:Phản lực đầu cọc tạm tính:Diện tích đài cọc tính bằng cơng thức:•Tính số lượng cọc:Cơng thức tính số cọc:

Với: -: Hệ số xét đến ảnh hưởng của momen, móng chịu tải lệch tâm:=1.2-1.5.SVTH:MSSV: 145Trang 39Đồ án nền móng-GVHD: Đ ỗ Thanh Tùng: Trọng lượng sơ bộ của đài cọc và đất trên đài.=>

Chọn 17 cọc.SVTH:MSSV: 145Trang 40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHƯƠNG ÁN MÓNG 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×