Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Các hoạt động dự kiến thực hiện trong vòng 1 n

3 Các hoạt động dự kiến thực hiện trong vòng 1 n

Tải bản đầy đủ - 0trang

người giáo viên mầm non phải có phẩm chất, trình độ, năng lực đề cao lương tâm

và nhân cách nhà giáo, lòng nhân ái tận tuỵ thương yêu trẻ, thể hiện ở tinh thần tự

học, tự bồi dưỡng cải tiến nội dung phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ.

Từ những nhận thức nêu trên, tôi đề ra kế hoạch dự kiến thực hiện những

cơng việc sau đây trong vòng một năm sau tập huấn:

Tên

công

việc

- Nâng

cao nhận

thức của

giáo viên

về nâng

cao năng

lực sư

phạm .Kết quả dự

kiếnNgười

thực

hiên- Các giáo

-Ban

viên thấm

giám

nhuần

hiệu

đường lối

đổi mới giáo

dục của

Đảng, chiến

lược phát

triển nguồn

lực con

người việt

nam trong

thời kỳ cơng

nghiệp hóa,

hiện đại hóa

đất nước.

- Giáo viên

nhận thức

được việc tự

học, tự phấn

đấu nâng

cao năng lực

sư phạm,

phẩm chất

đạo đức lối

sốngĐiều kiện

thực hiện

- Dựa vào các

văn bản pháp

quy của Đảng,

ngành, trường

- Phối hợp

chặt chẽ các

lực lượng giáo

dục trong nhà

trường.

- Tạo mọi điều

kiện về cơ sở

vật chất và

tinh thần cho

giáo viên trong

các hoạt động.Khó khăn

- Thực trạng

đội ngũ giáo

viên mới ra

trường thiếu

kinh

nghiệm, khả

năng sư

phạm còn

yếu.Hướng khắc

phục

- Tiến hành

quán triệt đầy

đủ các nghị

quyết, chỉ thị

của Đảng, nhà

nước về công

tác xây dựng,

nâng cao chất

lượng đội ngũ

giáo viên. Cung

cấp các thông

tin về đổi mới

giáo dục mầm

non

- Xây dựng

phong trào thi

đua học tập

trong nhà

trường để động

viên giáo viên

quyết tâm học

tập, tạo điều

kiện khuyến

khích tinh thần

giúp đỡ, tương

trợ lẫn nhau

trong học tập

- Tạo điều kiện

làm việc thoải

mái cho giáo

viên, giúp họ về

vật chất và thời

gian để yên tâm

khi tham gia các

lớp học.

- Trao quyền và38nâng cao ý thức

trách nhiệm,

nêu cao tinh

thần tôn trọng

và học hỏi, tạo

động lực làm

việc

- Tăng

cường

công tác

bồi

dưỡng

cho giáo

viên- Giáo viên

nâng cao

trình độ , kỹ

năng nghề,

phẩm chất

chính trị và

hoàn thành

tốt các

nhiệm vụ

đặt ra- Ban

giám

hiệu- Căn cứ vào

mục tiêu, kế

hoạch năm học

của trường,

chuẩn đánh giá

của giáo viên

và chỉ thị số

40.CT/TW

ngày

15/6/2004 của

ban bí thư về

việc xây dựng,

nâng cao chất

lượng đội ngũ

giáo viên.

- Dựa vào tình

hình thực tế

trình độ

chun mơn,

năng lực sư

phạm, phẩm

chất đạo đức

của giáo viên

- Nhu cầu học

tập nâng cao

trình độ của

giáo viên- Ban Giám

hiệu chưa

xây dựng

được kế

hoạch đào

tạo, bồi

dưỡng tồn

diện trong

nhiều năm

- Trường

vẫn còn

thiếu giáo

viên, một số

giáo viên

phải kiêm

nhiệm nhiều

việc, phải

dạy cả 2ca/

ngày nên

không thể

tập trung

vào công tác

đào tạo, bồi

dưỡng.- Trong thời

gian sắp tới,

Ban giám hiệu

sẽ cố gắng xây

dựng kế hoạch

đào tạo bồi

dưỡng toàn

diện, lâu dài.

- Đề nghị đến

Phòng giáo dục

đào tạo cấp

thêm giáo viên

để cơng tác của

nhà trường hoàn

thành tốt hơn.- Việc đổi mới

giáo dục trong

giai đoạn hiện

nay

- Đơng viên,

khích lệ giáo

viên tham gia

học tập, tạo

các điều kiện

thuận lợi cho

giáo viên tham

gia học tập.

- Tăng- Giáo viên- Ban- Có kế hoạch- Giáo viên- Tăng cường tổ39cường

quản lý

xây dựng

và thực

hiện kế

hoạch

chăm

sóc giáo

dục trẻ

cho đội

ngũ giáo

viênnắm chắc

Giám

chương

hiệu

trình, thực

hiện tốt hoạt

động giảng

dạycụ thể trong

việc chỉ đạo

xây dựng kế

hoạch và tổ

chức thực hiện

kế hoạch, triển

khai đến

CBGVcòn chưa

đào sâu

nghiên cứu

nội dung

của từng

mơn học,

bài giảng,

chưa cải tiến

nghiên cứu

- Cung cấp

sách giáo khoa đổi mới

và các tài liệu phương

tham khảo, tạo pháp dạy

học với

điều kiện

phương

thuận lợi về

châm “lấy

thời gian,

nguồn kinh phí học sinh làm

và phương tiện trung tâm”

dạy học cho

giáo viênchức hội giảng,

chuyên đề, hội

thi và phát động

các phong trào

sáng tác truyện

thơ, làm đồ

dùng dạy học,

có chính sách

động viên vật

chất lẫn tinh

thần đối với cá

nhân và tập thể

thực hiện tốt, có

sáng tạo. Bồi

dưỡng chun

mơn, nghiệp vụ

cho giáo viên

yếu kém.- Đẩy

mạnh

công tác

kiểm tra,

đánh giá

giáo viên- Phát hiện

được những

mặt mạnh,

mặt yếu của

giáo viên và

có kế hoạch

bồi dưỡng

kịp thời.- Căn cứ vào

hướng dẫn của

các cấp, ngành

chỉ đạo công

tác kiẻm tra,

đánh giáo giáo

viên. Căn cứ

vào kế hoạch

kiểm tra nội bộ

của trường.

Căn cứ vào

tiêu chí đánh

giáo giáo viên.- Ban Giám

hiệu có

nhiều việc,

khơng thể

kiểm tra hết

từng cá

nhân, nên

phân cơng

Tổ kiểm tra

hỗ trợ thực

hiện, dẫn

đến tình

trang bao

che lẫn

- Thực hiện

nhau, kết

khen thưởng,

kỷ luật nghiêm quả kiểm tra

trong kiểm tra, thiếu tính

trung thực,

đánh giá giáo

không công

viên.

bằng- Khi thành lập

tổ kiểm tra, cần

lựa chọn kỹ các

thành viên có

trình độ hiểu

biết về lĩnh vực

kiểm tra, có

trách nhiệm cao,

xây dựng các

tiêu chí kiểm

tra, đánh giá sao

cho phù hợp.- Có những

quy định cụ

thể cho từng

giáo viên khối,

lớp, tạo nề nếp

thực hiện tự- Khuyến khích,

động viên giáo

viên sử dụng

thiết bị dạy học,

sáng tạo làm đồ

dùng đồ chơi- Tạo

môi

trường

thuận lợi

và tạo

động lực- Ban

giám

hiệu và

Tổ kiển

tra của

nhà

trường.- Nâng cao

- Ban

hiệu quả

Giám

chăm sóc

hiệu

giáo dục trẻ,

phát huy

được các- Việc sử

dụng cơ sở

vật chất,

phương tiện

đồ dùng

chưa thật sự- Tăng cường

hình thức kiểm

tra tồn diện

trong tháng,

tuần để có đánh

giá tồn diện về

khả năng sư

phạm cũng như

trình độ chun

mơn của giáo

viên40thúc đẩy

giáo viên

phát huy

năng lực

sư phạm

của

mình.tiềm năng

sư phạm

trong mỗi

giáo viêngiác, nghiêm

túc và thường

xuncó hiệu quả.- Việc bảo

quản đồ

- Cung cấp đầy dùng đồ

đủ thiết bị dạy chơi chưa

học, sách giáo tốt.

khoa, sách

tham khảo- Thực hiện

kiểm kê tài sản

2lần/ năm học

và kiểm kê bất

thường, có khen

thưởng và kỉ

luật rõ ràng

- Tạo bầu khơng

khí thân thiện,

cởi mở, gắn bó,

nhân ái trong

đơn vị. thực

hiện chế độ

cơng khai, cơng

bằng dân chủ

trong thực thi

các chính sách4. Kết luận và kiến nghị

4.1 Kết luận

Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo. Việc nâng cao

năng lực sư phạm cho giáo viên có ý nghĩa quyết định chất lượng đội ngũ giáo viên.

Giáo viên là nguồn lực chủ yếu thực hiện các mục tiêu giáo dục trong nhà trường.

Chính vì vậy cơng tác nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên mầm non luôn

được quan tâm đúng mức để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng đội

ngũ giáo viên trong giai đoạn hiện nay. Làm tốt công tác nâng cao năng lực sư phạm

cho giáo viên, chắc chắn đội ngũ giáo viên sẽ có một trình độ chun mơn, nghiệp vụ

vững vàng, tự tin hơn trong cơng việc của mình.

4.2 Kiến nghị

* Đối với Sở giáo dục đào tạo ..........: Chỉ đạo tốt các lớp tập huấn, bồi dưỡng

cán bộ quản lý – giáo viên, cải tiến công tác thanh tra, kiểm tra, tạo động lực cho các

trường mầm non hoạt động, giáo viên yên tâm công tác.

* Đối với phòng Giáo dục và Đào tạo huyện .........: Cần có sự chỉ đạo chung

cho các cộng tác viên thanh tra, khi đến thanh tra các hoạt động sư phạm của nhà giáo

tại các đơn vị trường cần nắm bắt tình hình thực tế của địa phương, của trường và đối

tượng học sinh của lớp được kiểm tra để có cơ sở đánh giá một cách chính xác q

trình hoạt động của một nhà giáo.41* Đối với trường mầm non ............: Hàng năm nên tổ chức họp rút kinh

nghiệm và nhắc nhở các thành viên trong ban kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch.

Bố trí sắp xếp thời gian phù hợp để ban kiểm tra làm việc đạt hiệu quả.

Kiểm tra xong cần tiến hành đóng góp ý kiến rút kinh nghiệm ngay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Các hoạt động dự kiến thực hiện trong vòng 1 n

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×