Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vì vậy khi sử dụng PP HDTH trong dạy học môn ĐLCM của ĐCSVN trước hết phải đảm bảo được mục tiêu môn học. Vì nắm được mục tiêu môn học sẽ giúp SV nắm vững kiến thức, SV sẽ biết được nội dung mình cần biết ở từng chương học, ví dụ khi dạy đến Chương I: Sự

Vì vậy khi sử dụng PP HDTH trong dạy học môn ĐLCM của ĐCSVN trước hết phải đảm bảo được mục tiêu môn học. Vì nắm được mục tiêu môn học sẽ giúp SV nắm vững kiến thức, SV sẽ biết được nội dung mình cần biết ở từng chương học, ví dụ khi dạy đến Chương I: Sự

Tải bản đầy đủ - 0trang

của Đảng ta về xây dựng và phát triển nền văn hóa, giải quyết

các vấn đề xã hội thời kỳ trước đổi mới và trong thời kỳ đổi

mới, qua đó SV có thể so sánh được đường lối xây dựng và

phát triển nền văn hóa, đường lối giải quyết các vấn đề xã hội

thời kỳ đổi mới đã có sự tiến bộ, phát triển như thế nào, liên hệ

thực tiễn thành tựu đạt được trong giai đoạn hiện nay.

Đảm bảo được nguyên tắc này sẽ giúp SV có kĩ năng vận

dụng được kiến thức đã học để đánh giá, phân tích các vấn đề,

các sự kiện, các hiện tượng đang diễn ra trong thực tiễn cuộc

sống, nhất là trong thời kỳ cuộc cách mạng 4.0. Sẽ giúp cho SV

trong quá trình tự học thêm nhạy bén, hình thành một con người

mới có khả năng đi tắt, đón đầu trong cơng việc. Khi nắm được

nguyên tắc này, giúp SV có thái độ tích cực, biết lựa chọn và

thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp với các giá trị xã hội.

Như vậy, chúng ta thấy mục tiêu môn học rất quan trọng

nó giúp cho giáo viên thiết kế nội dung, PP giảng dạy, PP

đánh giá SV giúp SV biết mình cần học cái gì, chủ động lập

kế hoach học tập và tự đánh giá kết quả học tập.

- Nguyên tắc đảm bảo phát huy tính tự giác, tích cực của

người học, đảm bảo tính hệ thống, nhất quán và logic

4Vận dụng PP HDTH trong dạy học môn ĐLCM của

ĐCSVN trước hết cần phải đảm bảo được nguyên tắc phát

huy tính tự giác, tích cực của người học. Bởi vì, mục đích của

mơn học đào tạo người học có phẩm chất chính trị tư tưởng và

có đạo đức gắn bó với sự nghiệp xây dựng CNXH của đất

nước, bên cạnh đó sự nghiệp CNH, HĐH đang đòi hỏi nhiều

năng lực của mọi người, nhất là thế hệ trẻ cần phải tăng

cường nguồn lực “chất xám” trong phát triển kinh tế, xã hội

do đó cần phải phát huy tích cực cá nhân làm chủ kiến thức

khoa học và công nghệ hiện đại, có tư duy sáng tạo, có năng

lực thực hành giỏi, có tác phong cơng nghiệp.

Ngun tắc tự giác, tích cực xuất phát từ quy luật nhận

thức. Con người nhận thức thế giới khách quan trong q

trình tác động tích cực đối với tự nhiên, trên cơ sở thực tiễn

sản xuất xã hội. Tính tích cực là một phẩm chất vốn có của

con người trong đời sống xã hội. Tính tích cực của con người

được biểu hiện thông qua các hoạt động cụ thể như trong sản

xuất, trong cải biến môi trường tự nhiên, mơi trường xã hội.

Hình thành tính tích cực xã hội là một trong những nhiệm vụ

chủ yếu của giáo dục, nhằm đào tạo những con người năng5động. Có thể xem tính tích cực như một điều kiện, đồng thời

là một kết quả của sự phát triển nhân cách trong giáo dục.

Quá trình dạy học bao gồm hai hoạt động dạy và học.

Tính tích cực của q trình dạy học này không chỉ liên quan

đến những hoạt động tích cực của người thầy mà còn liên

quan đến sự cố gắng của người học.

Tính tích cực của người học phụ thuộc rất nhiều vào tính

tích cực của PP giảng dạy. Việc dạy học chỉ có hiệu quả và

chất lượng cao khi có sự cộng tác chặt chẽ, phù hợp giữa thầy

và trò, trong đó, thầy giữ vai trò chủ đạo, giữ vai trò tích cực,

tự lực làm sao để quá trình dạy học là hoạt động tương đồng

và sự phối hợp của cả hai về mặt trí tuệ và thực hành một

cách mãnh liệt và lôi cuốn.

Trong giảng dạy môn ĐLCM của ĐCSVN, GV thiết kế

giáo án, tổ chức hoạt động dạy học phải xem người học là chủ

thể của q trình nhận thức, phải ln đặt ra những u cầu để

người học phát huy tính tự học. Thơng qua đó tạo cho người

học sự tự định hướng, vạch ra kế hoạch học tập cho bản thân

khi học ở nhà hay trên lớp học. Ví dụ như trước khi kết thúc

chương II, GV ra câu hỏi yêu cầu SV chuẩn bị trả lời cho buổi

6học sau “giải thích: Vì sao cuộc cách mạng Tháng Tám

thắng lợi ngày 28/08/1945, ngay sau đó ngày 02/09/1945

Bác Hồ đọc tun ngơn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam

dân chủ Cộng hòa?”. SV nào trả lời được câu hỏi trên sẽ

cộng điểm riêng. Đây là nội dung để GV dẫn dắt SV vào

chương mới (chương III). Để trả lời câu hỏi này SV cần phải

tư duy, đúc kết kiến thức đã học ở chương II đã học với nội

dung bài mới là chương III.

Mặt khác, trước khi kết thúc nội dung chương II, GV đã

hướng dẫn cho SV tự học bằng cách tổ chức thảo luận nhóm

cho buổi học sau, GV cho trước câu hỏi thảo luận từng nhóm

về nhà chuẩn bị sẵn để tiết học sau vào báo cáo (SV có thể

đọc bài báo cáo hoặc trình chiếu powerpoint, qua đó u cầu

các thành viên trong nhóm phải phân chia cơng việc cụ thể để

thực hiện bài báo cáo tốt nhất cả về nội nội dung lẫn hình

thức. Nội dung các câu hỏi thảo luận đều mang tính chất nâng

cao kiến thức, bắt buộc SV phải tìm hiểu kỹ nội dung mới

hồn thành tốt bài báo cáo. Trong quá trình tổ chức báo cáo,

GV tổ chức, điều khiển lớp học phát huy được tích cực của

từng SV nói riêng cũng như tập thể lớp nói chung.7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vì vậy khi sử dụng PP HDTH trong dạy học môn ĐLCM của ĐCSVN trước hết phải đảm bảo được mục tiêu môn học. Vì nắm được mục tiêu môn học sẽ giúp SV nắm vững kiến thức, SV sẽ biết được nội dung mình cần biết ở từng chương học, ví dụ khi dạy đến Chương I: Sự

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×