Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN

A - KẾT LUẬN1. Khái quát chung:

Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, tác giả đã tập chung nghiên cứu những vấn đề

liên quan đến công tác quản lý chất lượng cơng trình nói chung, chất lượng thi cơng

các cơng trình xây dựng nói riêng. Qua q trình thu thập số liệu và phân tích tác giả

thu được các kết quả nhất định.

Chương 1 tác giả đã đề cập đến một số khái niệm tổng quát về quản lý chất lượng cơng

trình, nêu ra thực trạng cơng tác quản lý chất lượng thi cơng cơng trình xây dựng cũng

như cơng trình trạm bơm ở Việt Nam hiện nay. Từ đó làm cơ nghiên cứu cơ sở lý luận

về quản lý chất lượng cơng trình nói chung và u cầu chất lượng trong cơng trình

trạm bơm.

Chương 2 tác giả đã trình bày cơ sở lý luận của quản lý chất lượng cơng trình xây

dựng trong q trình thi cơng. Để đáp ứng yêu cầu chất lượng trong quá trình thi cơng

cơng trình, tác giả nêu ra những biện pháp kiểm sốt và đánh giá chất lượng trong q

trình thi công, yêu cầu quản lý chất lượng trong xây dựng trạm bơm.

Chương 3 tác giả đã giới thiệu về dự án xây dựng trạm bơm tưới Phụng Châu Hà Nội

cụ thể, trên cơ sở kế thừa những lý luận của chương 2 về quản lý chất lượng trong quá

trình thi công, tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng, tăng tuổi thọ

và hiệu quả sử dụng cơng trình.

2. Kết quả đạt được:

Qua q trình hồn thành luận văn, tác giả đã nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề

lý luận cơ bản về quản lý chất lượng thi cơng cơng trình xây dựng.

Hệ thống được những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý chất lượng thi cơng cơng

trình xây dựng. Trên cơ sở đó phân tích ngun nhân của những tồn tại, hạn chế trong

quản lý chất lượng thi cơng cơng trình xây dựng.

79Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cơng tác quản lý chất lượng cơng trình

xây dựng trong q trình thi cơng.

3. Những hạn chế trong luận văn:

Do thời gian còn hạn chế, tác giả chưa đi sâu phân tích những biện pháp, quy trình thí

nghiệm, kết quả thí nghiệm của cơng trình.

Qua q trình cơng tác, tác giả còn thiếu kinh nghiệm trong q trình thi cơng, do đó

trong luận văn chưa đi sâu phân tích các yếu tố về thi công.

B. KIẾN NGHỊ

Công tác quản lý chất lượng xây dựng hiện nay đang là một vấn đề được toàn xã

hội quan tâm và đặc biệt là quản lý chất lượng cơng trình xây dựng trong q trình thi

cơng, vì đây là khâu quan trọng mang tính quyết định đến chất lượng cơng trình xây

dựng, hiệu quả đầu tư của dự án. Vì vậy, tác giả xin đưa ra một số kiến nghị với các

chủ thể tham gia.

- Hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật trong cơng tác quản lý chất lượng cơng

trình xây dựng.

- Nâng cao năng lực chuyên môn của các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, các

nhà thầu khi tham gia các dự án xây dựng.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia các dự án xây dựng.

- Tăng cường sự phối kết hợp trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

giữa các bên tham gia.80TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ xây dựng, ngày 30/6/2016 Thông tư số 16/2016/TT-BXD Hướng dẫn một số

điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức quản lý dự án đầu tư

xây dựng.

2. Bộ xây dựng, ngày 31/7/2009, Thông tư số 27/2009/TT-BXD về việc Hướng dẫn

một số nội dung về quản lý chất lượng cơng trình.

3. Chính phủ, ngày 12/5/2015, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và

bảo trì cơng trình xây dựng.

4. Chính phủ, ngày 18/4/2008, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một

số điều của Nghị định 209/2004/NĐ-CP về Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng.

5. Đinh Tuấn Hải (2012), Phân tích các mơ hình quản lý, Bài giảng cao học, Đại học

kiến trúc Hà Nội.

6. Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 16/4/2014, Luật Xây

dựng số 50/2014/QH13.

7. Trịnh Quốc Thắng, Quản lý chất lượng xây dưng cơng trình.

8. Trần Chủng, Quản lý chất lượng dự án.

9. Tiêu chuẩn ISO 9000 Hệ thống quản lý chất lượng.

10. Và một số tài liệu tham khảo khác.81Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×