Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trình tự tiến hành một phân tích thức bậc để lựa chọn phương án

Trình tự tiến hành một phân tích thức bậc để lựa chọn phương án

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mục tiêuTiêu chí

C1Tiêu chí

C2Tiêu chí

C3PA 2PA 1Tiêu chí

CnPA mHình 2.2: Cây phân cấp AHP

Ci: là các tiêu chí xét đến trong quá trình ra quyết định

PAi: là các khả năng lựa chọn cần quyết định

a. Bước 1:Xây dựng ma trận so sánh các chỉ tiêu

Việc so sánh này được thực hiện giữa các cặp chỉ tiêu với nhau và tổng hợp lại thành

một ma trận gồm n dòng và n cột (n là số chỉ tiêu). Phần tử c ij thể hiện mức độ quan

trọng của chỉ tiêu hàng i so với chỉ tiêu cột j.c1c2c3cnc1

c2

c3cn

Mức độ quan trọng tương đối của chỉ tiêu i so với j được tính theo tỷ lệ k (k từ 1 đến

9), ngược lại của chỉ tiêu j so với i là 1/k. Như vậy c ij > 0, c ij = 1/c ji , c ii =1.

Sau đó tiến hành thực hiện việc so sánh các tiêu chí theo từng cặp và điền giá trị mức

độ ưu tiên của các tiêu chí vào bảng. Các mức độ ưu tiên theo cặp của các tiêu chí

được tra cưu từ bảng 2.2. có các giá trị nguyên dương từ 1 đến 9 hoặc nghịch đảo của

các ố này. Lưu ý rằng ta phải ghi hai giá trị mức độ ưu tiên cho mỗi cặp tiêu chí tùy

thuộc vào việc ta xem xét giá trị nào trước.34Bảng 2.1: Đánh giá các tiêu chí theo cặp dự vào mức độ ưu tiên

Mức độ ưu tiênGiá trị sốƯu tiên bằng nhau1Ưu tiên bằng nhau cho đến vừa phải2Ưu tiên vừa phải3Ưu tiên vừa phải cho đến hơi ưu tiên4Hơi ưu tiên5Hơi ưu tiên cho đến rất ưu tiên6Rất ưu tiên7Rất ưu tiên cho đến vô cùng ưu tiên8Vô cùng ưu tiên9b.Bước 2: Tính tốn trọng số cho các tiêu chí

Sau khi lập song ma trận trên, người đánh giá sẽ tiến hành tính tốn trọng số cho các

tiêu chí bằng cách cộng tổng các giá trị của ma trận theo cột, sau đó lấy từng giá trị của

ma trận chia cho tổng của cột tương ứng, giá trị thu được thay vào chỗ giá trị được tính

tốn. Trọng số của mỗi tiêu chí C1, C2, C3 … C n tương ứng sẽ bằng bình quân các giá

trị theo từng hang ngang. Kết quả là ta có một ma trận 1 cột n hang.

Tuy nhiên, trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, phải đảm bảo sự nhất quán trong cách

đánh giá của chuyên gia trong suốt quá trình áp dụng phương pháp. Tỷ số nhất quán.

Theo Saaty, ta có thể sử dụng tỷ số nhất quán của dữ liệu (Consistency Ratio - CR). Tỷ

số này so sánh mức độ nhất quán với tính khách quan (ngẫu nhiên) của dữ liệu:

CI: Chỉ số nhất quán (Consistency Index)

RI: Chỉ số ngẫu nhiên (Random Index)

n: số chỉ tiêu35Đối với mỗi một ma trận so sánh cấp n, Saaty[11] đã thử nghiệm tạo ra các ma trận

ngẫu nhiên và tính ra chỉ số RI (chỉ số ngẫu nhiên) tương ứng với các cấp ma trận như

bảng dưới

Bảng 2.2: Chỉ số ngẫu nhiên RI

n12345678910R000.520.901.121.241.321.411.451.49Trong mọi trường hợp, CR cần không lớn hơn 10%. Với các ma trận kích thước 3x3,

CR cần khơng lớn hơn 5%, và giá trị tương ứng cho ma trận kích thước 4x4 là 9%.

Nếu CR lớn hơn các mức vừa đề cập, chứng tỏ có sự khơng nhất qn trong đánh giá

của chuyên gia và cần phải đánh giá và tính tốn lại.

Bước 3: Tính độ ưu tiên của các phương án theo từng tiêu chí

Ở bước này người ta tính tốn cho từng tiêu chí, cách tính tốn giống như tong bước 1

và bước 2, nhưng số liệu đưa vào đánh giá là kết quả so sánh mức độ ưu tiên của các

phương án xem xét theo từng tiêu chí. Như thế, người đánh giá phải thực hiện n ma

trận cho n tiêu chí khác nhau. Kết quả là ta có ma trận 1 cột m hàng 1 cột.

d. Bước 4: Tính điểm cho các phương án và lựa chọn

Đây là bước cuối cùng trong quá trình đánh giá và đưa ra phương án. Ta ghép n ma

trận 1 cột ma hang là sản phẩm ở bước 3 thành ma trận m hang n cột. Nhân ma trận

này với 1 cột n hang kết quả của bước 2, được kết quả là một ma trận m hang 1 cột.

Ma trận kết quả sẽ cho biết phương án tốt nhất nên chọn, là phương án có giá trị kết

quả cao nhất.

2.4.2. Giới thiệu về phương pháp chuyên gia

Thông qua phiếu điều tra được xây dựng dựa trên các chỉ tiêu đã lựa chọn để đánh giá.

Ta cần thu thập ý kiến của các chuyên gia hoặc của những người có kiến thức trong

lĩnh vực đang nghiên cứu, họ sẽ cho điểm các chỉ tiêu mà ta đã đưa ra từ đó xác định

được mức độ quan trọng của từng chỉ tiêu. Trong đề tài nghiên cứu đã thu thập ý kiến

của 3 nhóm chuyên gia cho thấy được sự khách quan không phụ thuộc vào các ý kiến

khác.36KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 luận văn đã hệ thống và khái quát các nội dung về: cơ sở khoa học quản lý

chất lượng sản phẩm thiết kế, phân tích các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản

phẩm thiết kế, những văn bản pháp quy có liên quan đến hoạt động tư vấn thiết kế

cơng trình cơ sở hạ tầng từ đó đưa ra các phương pháp nghiên cứu và đánh giá.

Chất lượng sản phẩm thiết kế xây dựng của một đơn vị tư vấn là tập hợp các tiêu chí

phản ánh khả năng, quy mơ, phạm vi hoạt động của đơn vị đó trong lĩnh vực tư vấn

xây dựng. Đặc biệt việc thấy rõ các nhân tố tổng quan chủ yếu ảnh hưởng đến năng lực

tư vấn từ đó ảnh hưởng trực tiếp lên sản phẩm thiết kế của một tổ chức tư vấn xây dựng,

từ đó giúp đề ra được phương hướng, kế hoạch cho việc nâng cao năng lực đối với tổ

chức tư vấn xây dựng đó trên cơ sở đánh giá và phân tích có tính khoa học và đảm bảo

tính khách quan.

Những nội dung nói trên là cơ sở lý luận để tác giả đánh giá thực trạng, đánh

giá chất lượng sản phẩm thiết kế xây dựng của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên và là cơ sở đề xuất giải pháp trong

chương 3.37CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẢM THIẾT KẾ XÂY DỰNG CỦA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

TRIỂN NƠNG THƠN THÁI NGUN

3.1. Giới thiệu chung về Cơng ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và

Phát triển nơng thơn Thái Ngun

3.1.1. Q trình hình thành và phát triển

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn Thái Nguyên

- Tên giao dịch - viết tắt: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn Thái Nguyên

- Trụ sở: Tổ 21 - Phường Đồng Quang - Thành phố Thái Nguyên

- E-mail: tvxdptnntn@gmail.com

Công ty Tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thái Nguyên. Được

thành lập theo giấy quyết định đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh

Thái Nguyên cấp ngày 22 tháng 10 năm 2005. Công ty đăng ký giấy phép kinh doanh

có mã số 4600343465.

Các lĩnh vực dịch vụ tư vấn xây dựng chủ yếu:

- Lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông, lâm nghiệp, dân dụng, thủy lợi, thủy

điện, giao thông.

- Lập dự án quy hoạch kinh tế và quy hoạch ngành nông lâm nghiệp, dân dụng, thủy

lợi, thủy điện, giao thông.

- Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi cơng cơng trình dân dụng, giao

thơng, thủy lợi, thủy điện, nơng lâm nghiệp, cơng trình bảo vệ bờ sông, bờ biển, đường

dây và trạm biến áp, cấp nước sinh hoạt, thoát nước, san lấp mặt bằng.

- Tư vấn về quản lý dự án xây dựng cơ bản, lập hồ sơ mời thầu xây lắp và giám sát thi

cơng.

- Khảo sát địa hình, địa chất cơng trình, thủy văn cơng trình.

- Khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất.38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trình tự tiến hành một phân tích thức bậc để lựa chọn phương án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×