Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bên cạnh đó, chúng ta ln coi trọng việc thu hút nguồn vốn từ bên ngoài, cả ODA và

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chiếm khoảng 30% tổng vốn đầu tư phát triển, coi

đó là yếu tố quan trọng, góp phần tăng thêm nguồn vốn đầu tư phát triển, tạo ra cơ cấu

hợp lý để thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thực hiện đầu tư xây dựng đã làm kết cấu hạ tầng phát triển mạnh, hệ thống đường

giao thông được cải thiện, bảo đảm giao thông thông suốt trong cả nước; hệ thống

đường sắt được nâng cấp bảo đảm an toàn chạy tàu; một số cảng biển quan trong được

mở rộng và hiện đại hoá; sân bay quốc tế và một số sân bay nội địa được mở rộng và

nâng cấp đáp ứng nhu cầu vận tải hành khác quốc tế .Hệ thống thuỷ lợi được nâng cấp

và phát triển ở tất cả các vùng, đăc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng

sông Hồng, diện tích được tưới nước và tiêu úng tăng đáng kể, góp phần tăng diện tích

canh tác và gieo trồng, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Kết

cấu hạ tầng kinh tế xã hội ở cả thành phố, đô thị và nông thôn được nâng cấp: Mạng

lưới điện đã phủ khắp 100% số xã và tỷ lệ nơng thơn đã có điện đạt 97,8%; cung cấp

nước sạch cho nông thôn đạt 65%. Cơ sở vật chất của ngành giáo dục và đào tạo, khoa

học công nghệ, y tế, văn hoá, xã hội, du lịch, thể dục thể thao được tăng cường. Tuy

nhiên chất lượng ở một số cơng trình còn thấp, gây lãng phí và kém hiệu quả trong đầu

tư. Thất thốt, lãng phí diễn ra ở hầu hết các dự án, các cơng trình, ở mọi khâu trong

quá trình đầu tư xây dựng tuy mức độ, phạm vi, thủ đoạn, tính chất có khác nhau.

1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dự án đầu tư xây dựng

1.1.2.1. Nhân tố điều kiện tự nhiên xã hội

Xây dựng cơ bản thường được tiến hành ngoài trời, do đó nó chịu ảnh hưởng của điều

kiện khí hậu. Ở mỗi vùng, mỗi lãnh thổ có điều kiện tự nhiên khác nhau, từ đó mà nó

cho phép khai thác các kiến trúc phù hợp với điều kiện thực tế.

1.1.2.2. Nhân tố khả năng huy động và sử dụng vốn đầu tư Xây dựng có hiệu quả

Vốn là yếu tố vật chất quan trọng trong các yếu tố tác động đến tăng trưởng. Nguồn

vốn đầu tư là một yếu tố đầu vào của sản xuất, muốn đạt được tốc độ tăng trưởng GDP

theo dự kiến thì cần phải giải quyết mối quan hệ cung cầu về vốn và các yếu tố khác.

Trong nền kinh tế thị trường vốn là một hàng hố “đặc biệt”, mà đã là hàng hố thì tât

yếu phải vận đọng theo một quy luật chung là lượng cầu vốn thường lớn hơn lượng

cung về vốn. Do đó, muốn khai thác tốt nhất các nhân tố cung về vốn để thoả mãn như5cầu về vốn trong nền kinh tế. Huy động đợpc nhưng cần xây dựng các phương án sử

dụng vốn đúng mục đích và có kế hoạch, tránh thất thốt lãng phí.

1.1.2.3. Nhân tố cơng tác kế hoạch hố và chủ trương của dự án

Cơng tác kế hoạch hố vừa là nội dung vừa là cơng cụ để quản lý hoạt động đầu tư.

Trong nền kinh tế thị trường cơng tác kế hoạch hố có vai trò rất quan trọng. Nếu

bng lỏng cơng tác kế hoạch hố thì thị thường sẽ phát triển tự do, thiếu định hướng

gây ra những tác động tiêu cực, tác động xấu đến nền kinh tế.

Kế hoạch hoá phải quán triệt những nguyên tắc:

- Kế hoạch hoá phải xuất phát từ nhu cầu của nền kinh tế

- Kế hoạch hoá đầu tư phải dựa vào các định hướng phát triển lâu dài của đất nước,

phù hợp với các quy định của pháp luật

- Kế hoạch hoá phải dựa trên khả năng huy động các nguồn lực trong và ngoài nước

- Kế hoạch hố phải có mục tiêu rõ rệt

- Kế hoạch hố phải đảm bảo được tính khoa học và tính đồng bộ

- Kế hoạch hố phải có tính linh hoạt kịp thời

- Kế hoạch phải có tính linh hoạt gối đầu

- Kế hoạch hoá phải kết hợp tốt kế hoạch năm và kế hoạch dài hạn.

- Kế hoạch hoá phái có độ tin cậy và tính tối ưu

- Kế hoạch đầu tư trực tiếp phải được xây dựng từ dưới lên

- Kế hoạch định hướng của nhà nước phải là kế hoạch chủ yếu

1.1.2.4. Nhân tố quản lý nhà nước về đầu tư Xây dựng

Nhân tố này tác động trên các khía cạnh là:

- Khi xây dựng các dự án phải đúng các chủ trương đầu tư thì mới quyết định đầu tư .

- Nâng cao tính chủ động và tự chịu trách nhiệm đối với các doanh nghiệp nói chung

và các doanh nghiệp nói riêng trong hoạt động đầu tư Xây dựng cơ bản

- Đảm bảo tính chính xác trong thiết kế: Trong khâu này cần có tổ chức chun mơn

có đủ tư cách pháp nhân, uy tín nghề nghiệp lập theo tiêu chuẩn của nhà nước ban

hành. Thực tế có rất nhiều cơng trình xấu kém chất lượng, do lỗi của nhà thiết kế. Đây

là nguyên nhân gây ra tình trạng thất thốt lãng phí nguồn vốn đầu tư Xây dựng.

- Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu: Đấu thầu là một quá trình lựa chọn nhà thầy

đáp ứng được yêu cầu của bên mời thầu trên cơ sở cạnh tranh giữa các nhà thầu. Lợi6ích của hình thức này là chọn được nhà thầu có phương án đáp ứng được các yêu cầu

kỹ thuật của công trình và có chi phí tài chính thấp nhất.

1.1.2.5. Nhân tố Nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho công tác đầu tư Xây dựng cơ

bản

Đây là nhân tố tác động trực tiếp đến công tác Xây dựng cơ bản , hoạt động đầu tư rất

phức tạp và đa dạng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp , nhiều lĩnh vực. Vì vậy cán

bộ , cơng nhân lao động trong xây dựng cơ bản cần phải có khả năng , đào tạo kỹ ,

hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Ở bất kỳ hình thái kinh tế - xã hội nào , con người vẫn là trung tâm của mọi sự phát

triển, nhất là thời đại ngày nay, thời đại cơng nghiệp hố - hiện đại hố, việc chăm lo

đầy đủ cho con người là đảm bảo chắc chắn cho sự phồn vinh và thịnh vượng. Cơng

nghiệp hóa, hiện đại hoá và cách mạng con người là hai mặt của quá trình thống nhất .

Đầu tư Xây dựng cơ bản là một lĩnh vực có vị trí quan trọng trong việc tạo đà phát

triển kinh tế theo hướng Công nghiệp hố- Hiện đại hố, theo chủ trương chính sách

của Đảng. Thực hiện tốt quá trình đầu tư Xây dựng cơ bản sẽ đem lại được hiệu quả

cao nhất.

1.2 Tổng quan về chất lượng sản phẩm thiết kế xây dựng công trình

Ở các nước có nền khoa học và cơng nghệ xây dựng phát triển, sản phẩm thiết kế

mang tính lao động trí tuệ, trong đó kỹ sư tư vấn là các cán bộ chun mơn có trình độ

cao, có năng lực và kinh nghiệm trong nghiên cứu, triển khai, có đạo đức nghề nghiệp

và giữ vai trò quyết định đến chất lượng sản phẩm, hiệu quả cơng việc, có tính độc lập

cao. Hoạt động tư vấn hình thành nên sản phẩm phẩm thiết kế rất đa dạng như: thiết

kế, khảo sát, thẩm định, lập dự án, giám sát kỹ thuật, chất lượng, tư vấn mua sắm thiết

bị, xây dựng…Sản phẩm thiết kế xây dựng ở nước ta đã dần được phát triển và hoàn

thiện, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một tăng về tư vấn kỹ thuật, mỹ thuật, kinh tế, pháp

lý của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý xây dựng.

1.2.1. Vai trò của sản phẩm thiết kế xây dựng đến chất lượng của dự án

Sản phẩm là những hàng hóa và dịch vụ với những thuộc tính nhất định, với những ích

dụng cụ thể nhằm thỏa mãn những nhu cầu đòi hỏi của khách hàng. Sản phẩm có giá

trị sử dụng và giá trị, nó có thể là hữu hình hoặc vơ hình.7Sản phẩm thiết kế xây dựng được hình thành từ dịch vụ tư vấn xây dựng mang đặc

điểm có trí tuệ, là một hoạt động “chất xám” cung ứng cho khách hàng những lời

khuyên đúng đắn về chiến lược, sách lược, biện pháp hành động và giúp đỡ, hướng

dẫn khách hàng thực hiện những lời khuyên đó, kể cả tiến hành những nghiên cứu

soạn thảo dự án và giám sát quá trình thực thi dự án đạt hiệu quả yêu cầu. Trong đó Tư

vấn xây dựng (TVXD) là một loại hình tư vấn đa dạng trong công nghiệp xây dựng,

kiến trúc, quy hoạch đô thị và nơng thơn, ... có quan hệ chặt chẽ với tư vấn đầu tư,

thực hiện phần việc tư vấn tiếp nối sau việc của tư vấn đầu tư.

Trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng cơng trình, sản phẩm thiết kế tiêu hao

lượng chi phí là rất nhỏ so với lượng vốn đầu tư xây dựng nhưng tập trung hàm lượng

chất xám lớn. Mức độ ảnh hưởng của giai đoạn thiết kế đến toàn bộ hoạt động xây

dựng là rất lớn và kéo dài đến suốt tuổi thọ cơng trình.

Sản phẩm thiết kế trong đó thể hiện giải pháp thiết kế có chất lượng tốt nhất là giải

pháp thiết kế tập hợp những tính chất của cơng trình thể hiện mức độ thoả mãn những

nhu cầu sử dụng với một chi phí hợp lý nhất. Giúp cho khách hàng - chủ đầu tư xây

dựng, các cơ quan và cá nhân có nhu cầu quản lý dự án đầu tư xây dựng (XD): Tổ

chức tổ chức đấu thầu để mua sắm thiết bị đầu tư, đấu thầu xây lắp cơng trình, giám

sát thi cơng xây dựng, nghiệm thu cơng việc đã hoàn thành.

Sản phẩm thiết kế trong xây dựng rất đa dạng, nó liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong

mọi giai đoạn của dự án và đòi hỏi khơng những khả năng về kỹ thuật, quản lý, mà còn

phụ thuộc một cách quyết định vào sự hiểu biết và những kỹ năng khác, bao gồm "cập

nhật", "phát hiện", "sáng tác", "lựa chọn", "chuyển giao".

Sản phẩm thiết kế trong xây dựng đảm bảo các dự án đầu tư xây dựng triển khai hiệu

quả, cân đối giữa các lợi ích kinh tế, chính trị, xã hội, tránh được thất thốt lãng phí

nguồn vốn đầu tư, đảm bảo thực hiện dự án theo đúng tiến độ và chất lượng. Đồng thời

sản phẩm thiết kế chứa đựng các ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh

doanh đóng góp to lớn cho lợi ích của nền kinh tế. Sản phẩm t thiết kế hình thành từ

cơng tác tư vấn là một hoạt động xuyên suốt trong quá trình xây dựng, là mắt xích

quan trọng quyết định hiệu quả đầu tư xây dựng cơng trình, góp phần xây dựng cơ sở

hạ tầng cho đất nước trong cơng cuộc cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cơng

tác tư vấn trong xây dựng có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế cụ thể như sau:8+ Sản phẩm thiết kế xây dựng có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển

của ngành xây dựng nói riêng và nền kinh tế thị trường Việt Nam nói chung đồng thời

là động lực trong việc thực hiện yêu cầu phát triển bền vững của quốc gia. Như đã nói

ở trên, sản phẩm thiết kế hình thành từ hoạt động tư vấn xây dựng là hoạt động chất

xám làm gia tăng giá trị của sản phẩm, giảm tiêu hao vật liệu, năng lượng trong sản

phẩm xây dựng hay các cơng trình xây dựng, là cấu nối lưu thông giữa chủ đầu tư và

nhà thầu. Theo đà phát triển của khoa học công nghệ, lao động trí tuệ kết tinh trong

sản phẩm xây dựng ngày càng tăng, hàm lượng lao động cơ bắp ngày càng giảm. Điều

này có được là do hoạt động nghiên cứu khoa học và nhờ hoạt động tư vấn xây dựng

thông qua sản phẩm thiết kế - chủ thể trung gian giữa khoa học và thực hiện thi cơng

cơng trình xây dựng.

+ Sản phẩm thiết kế được hình thành từ hoạt động tư vấn xây dựng, đây là hoạt động

triển khai cơng nghệ, nó biến các kết quả nghiên cứu khoa học, các nguyên lý công

nghệ, các sáng chế… thành các giải pháp hoàn toàn thực thi trong thực tế. Khơng có tư

vấn thì tri thức khoa học về xây dựng sẽ khó phát huy được vai trò động lực của mình.

Một nền kinh tế nếu có năng lực khoa học mạnh cộng với một hệ thống tư vấn tốt thì

sẽ có khả năng đổi mới và phát triển nhanh, đạt hiệu quả và chất lượng cao. Có thể nói

sản phẩm thiết kế xây dựng đã biến tri thức thành giá trị của cơng trình, tạo ra giá trị

gia tăng cho sản phẩm xây dựng. Chính vì vậy mà phát triển và nâng cao chất lượng

sản phẩm thiết kế xây dựng thực chất là gia tăng sử dụng tri thức phục vụ cho phát

triển góp phần vào bảo vệ mơi trường, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Như vậy, nâng cao phát triển sản phẩm thiết kế xây dựng khơng chỉ có ý nghĩa giúp

nâng cao hiệu quả tài chính của doanh nghiệp trong một vụ chuyển giao cơng nghệ cụ

thể, mà quan trọng hơn, nó giúp cho các nước đang phát triển như Việt Nam có được

đội ngũ chun gia có trình độ ngày càng cao, nâng cao chất lượng nguồn lực, tạo năng

lực nội sinh, là tiền đề để thực hiện chính sách “nhảy cóc” cơng nghệ, phục vụ sự

nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước.

+ Sản phẩm thiết kế xây dựng đóng vai trò rất quan trọng trong hiệu quả đầu tư và sự

thành cơng của một cơng trình xây dựng. Một sai sót nhỏ trong sản phẩm thiết kế cũng

có thể dẫn đến quyết định đầu tư không hợp lý, vận hành khai thác cơng trình kém

hiệu quả, giá thành cao, … Sản phẩm thiế kế là những con người và tổ chức đầu tiên9quyết định đến chất lượng của các khâu lập dự án đầu tư, xây dựng, quyết định đúng

hay sai, có lợi hay khơng có lợi trong việc tạo lập nên cơng trình. Sản phẩm thiết kế

trong đó đòi hỏi người khảo sát tính tốn thiết kế mọi cơng trình đảm bảo kinh tế hay

khơng kinh tế, an tồn hay khơng an tồn, chất lượng hay kém chất lượng đồng thời

cũng là người có đủ điều kiện hiểu rõ hơn ai hết trong quá trình xây dựng ở đâu sai

phạm kỹ thuật hay ở khâu nào gian lận trong khâu thanh tốn khối lượng, đơn giá, dự

tốn cơng trình… Khơng chỉ có vậy, sản phẩm thiết kế còn giúp đề xuất phương án

đầu tư có hiệu quả nhất, đề xuất giải pháp về công nghệ và đưa ra những ý kiến

chun mơn sắc sảo nhằm đưa cơng trình đạt chất lượng cao và tư vấn cũng là người

có thể giám sát thi cơng, kiểm tra chất lượng cơng trình tốt nhất, đưa cơng trình vào

vận hành đúng tiến độ, đào tạo cán bộ quản lý…

Tóm lại, sản phẩm thiết kế xây dựng có một vai trò khơng nhỏ góp phần thúc đẩy sự

phát triển của ngành xây dựng và là nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển

bền vững của nền kinh tế. Qua hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta chuyển đổi

sang nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, sản phẩm thiết kế hình thành

từ hoạt động tư vấn xây dựng cũng đã đổi mới đóng góp khơng nhỏ cho sự đổi mới

phát triển của đất nước.

1.2.2. Yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm thiết kế trong hoạt động xây dựng

1.2.2.1. Yêu cầu đối với sản phẩm thiết kế xây dựng chuẩn bị dự án

Sản phẩm thiết kế trong giai đoạn: quy hoạch, lập dự án đầu tư, … yêu cầu các chuyên

gia tư vấn phải có nhiều kinh nghiệm, kiến thức chun mơn và phải có tầm nhìn rất

bao qt, có kiến thức tổng hợp, thơng thạo các văn bản pháp quy, các quy trình lập dự

án và phải có hiểu biết về kinh tế, tài chính. Bên cạnh đó, rất cần phải có các cơ sở dữ

liệu về tình hình phát triển kinh tế vĩ mô cũng như của đối tượng xây dựng cụ thể nói

riêng.

1.2.2.2. Yêu cầu đối với sản phẩm thiết kế khi thực hiện dự án

1. Thiết kế, thẩm tra, lập dự toán

+ Đối với thiết kế, thẩm tra:

- Phù hợp với quy hoạch xây dựng, cảnh quan, điều kiện tự nhiên và các quy định

về kiến trúc; dự án đầu tư xây dựng cơng trình đã được phê duyệt.10- Phù hợp với thiết kế công nghệ trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng cơng trình

có thiết kế cơng nghệ.

- Nền móng cơng trình phải bảo đảm bền vững, khơng bị lún nứt, biến dạng quá giới

hạn cho phép làm ảnh hưởng đến tuổi thọ cơng trình, các cơng trình lân cận.

- Nội dung sản phẩm thiết kế xây dựng cơng trình phải phù hợp với u cầu của từng

bước thiết kế, thoả mãn yêu cầu về chức năng sử dụng; bảo đảm mỹ quan, giá thành

hợp lý.

- An toàn, tiết kiệm, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng; các

tiêu chuẩn về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và những tiêu chuẩn liên

quan; đối với những cơng trình cơng cộng phải bảo đảm thiết kế theo tiêu chuẩn cho

người tàn tật.

- Đồng bộ trong từng cơng trình, đáp ứng u cầu vận hành, sử dụng cơng trình; đồng

bộ với các cơng trình liên quan.

- Đối với cơng trình dân dụng và cơng trình cơng nghiệp, ngồi các u cầu này còn

phải bảo đảm các u cầu sau đây:

- Kiến trúc cơng trình phải phù hợp với phong tục, tập quán và văn hoá, xã hội của

từng vùng, từng địa phương;

- An toàn cho người khi xảy ra sự cố; điều kiện an toàn, thuận lợi, hiệu quả cho hoạt

động chữa cháy, cứu nạn; bảo đảm khoảng cách giữa các cơng trình, sử dụng các vật

liệu, trang thiết bị chống cháy để hạn chế tác hại của đám cháy đối với các cơng trình

lân cận và môi trường xung quanh;

- Các điều kiện tiện nghi, vệ sinh, sức khoẻ cho người sử dụng;

- Khai thác tối đa thuận lợi và hạn chế bất lợi của thiên nhiên nhằm bảo đảm tiết kiệm

năng lượng.

+ Đối với lập dự toán:

- Người lập dự toán phải biết đọc bản vẽ, có sự hiệu biết, kinh nghiệm thơng qua

những trải nghiệm trong thực tế thi công xây dựng.

- Phải nắm bắt được những nguyên tắc xác định của cơng tác đo bóc tiên lượng.

- Phải nắm vững kiến thức cơ bản về tin học và sử dụng thông thạo các phần mềm Lập

dự toán, dự thầu.

+ Quản lý điều hành dự án:11Thuê Chủ nhiệm điều hành dự án là một dịch vụ mới, hiện nay một số các công ty tư

vấn xây dựng tham gia quản lý và điều hành dự án, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng

hạ tầng như các dự án điện nông thôn, dự án giao thông, … Đối với các tổ chức tư vấn

quản lý điều hành dự án:

Nắm vững kiến thức chuyên mơn từ khâu thiết kế, lập dự tốn của cơng trình đồng

thời phải có kinh nghiệm trong quản lý dự án đầu tư xây dựng mới có thể giải quyết

được những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đảm dự án được

thực hiện đúng với thiết kế kỹ thuật được duyệt, đúng tiến độ kế hoạch dự kiến đảm

bảo chất lượng cơng trình.

Phải tn thủ nắm vững các văn bản, quy phạm, pháp luật về quản lý và đầu tư xây

dựng cơ bản của Nhà nước (hoặc của ngành hiện hành).

+ Giám sát thi công:

- Tư vấn giám sát là dịch vụ kỹ thuật có tính tổng hợp trong ngành xây dựng, dịch vụ

này phải được bắt đầu tư lúc chuẩn bị mặt bằng thi công đến lúc đưa cơng trình vào

khai thác sử dụng và đầy đủ hơn là cả thời gian bảo hành công trình.

- Yêu cầu đội ngũ cán bộ tư vấn giám sát phải hiểu biết tồn diện tổng hợp về chun

mơn và quản lý, nắm vững các văn bản, quy phạm, pháp luật về quản lý và đầu tư xây

dựng cơ bản của Nhà nước (hoặc của ngành hiện hành) .

- Phải nắm vững về tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật; về cơng tác xây lắp chủ yếu; biện

pháp và trình tự thi công được áp dụng; về tiến độ và yêu cầu nhân lực, máy móc thiết

bị cần phải có để thực hiện công việc, đặc biệt là yêu cầu trình độ lành nghề của cơng

nhân tương ứng với cơng việc họ thực hiện.

- Nắm vững các căn cứ pháp lý về cơng tác quản lý chất lượng cơng trình xây dựng

hiện hành của Nhà nước và của Bộ, Ngành liên quan.

- Nắm vững nội dung của hồ sơ thiết kế được duyệt, các điều kiện kỹ thuật riêng áp

dụng cho các hạng mục cơng trình do Tổ chức Tư vấn Thiết kế lập. Hợp đồng giao

nhận thầu xây lắp. Các tiêu chuẩn kỹ thuật được áp dụng, các quy trình, quy phạm về

thi cơng, nghiệm thu hiện hành của Nhà nước và Ngành có liên quan.

- Tận tâm, trung thực trong công tác giám sát; Khi phát hiện sai lỗi thì lập biên bản

thơng báo cho Ban QLDA, cấp trên trực tiếp hoặc cán bộ phụ trách kỹ thuật của nhà12thầu (đối với sai lỗi của thi công) hoặc cho tổ chức thiết kế (đối với sai lỗi thiết kế) để

khắc phục.

+ Khảo sát địa chất, địa hình:

Trong lĩnh vực này, ngồi trình độ chun mơn và kinh nghiệm của các chuyên gia,

các điều kiện về thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất là tối cần thiết. Theo điều tra, nhiều tổ

chức tư vấn nhận làm dịch vụ này nhưng trên thực tế họ phải thuê lại dịch vụ từ các tổ

chức tư vấn chuyên sâu hoặc có quy mơ lớn hơn.

- Phải có đủ trang thiết bị máy móc để thực hiện khảo sát địa chất địa hình.

- Yêu cầu các cán bộ tham giá quá trình khảo sát phải có kiến thức chun mơn về

khảo sát địa chất, địa hình đồng thời cũng phải nắm được các kiến thức tổng hợp của

các chuyên ngành liên quan như kết cấu, nền móng, ...

- Nhiệm vụ khảo sát phải phù hợp với yêu cầu từng loại công việc, từng bước thiết kế;

- Khối lượng, nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với khảo sát xây dựng phải phù hợp với

nhiệm vụ khảo sát, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; Bảo đảm tính trung thực, khách

quan, phản ánh đúng thực tế. Đồng thời Kết quả khảo sát phải được đánh giá, nghiệm

thu theo quy định của pháp luật.

- Đối với khảo sát địa chất cơng trình, ngồi các u cầu trên còn phải xác định độ

xâm thực, mức độ dao động của mực nước ngầm theo mùa để đề xuất các biện pháp

phòng, chống thích hợp. Đối với những cơng trình quy mơ lớn, cơng trình quan trọng

phải có khảo sát quan trắc các tác động của môi trường đến cơng trình trong q trình

xây dựng và sử dụng.

2. Các dịch vụ cho tư vấn nước ngoài

Phổ biến là vẽ kỹ thuật, thiết kế, tư vấn giám sát và khảo sát đo đạc. Đối với các dịch

vụ này yêu cầu các tổ chức tư vấn phải có tác phong làm việc chun nghiệp, có trình

độ chun mơn và trình độ quản lý cao. Thông thạo ngoại ngữ và thông lệ quốc tế.

1.2.2.3. Các sản phẩm thiết kế hình thành từ tư vấn chuyên ngành khác

Đối với công tác nghiên cứu khoa học công nghệ của các tổ chức tư vấn được xếp vào

hàng thứ yếu. Ngoài ra, các cơ quan tư vấn cũng tham gia vào những dịch vụ chuyên

sâu về môi trường, đánh giá điều tra xã hội, dân cư, … Nhìn chung các tổ chức tư vấn

cử chuyên gia thực hiện theo hợp đồng như một công việc có tính chất thời vụ. Do

vậy, rất khó có điều kiện để hình thành được các tổ chức, đội ngũ tư vấn lành nghề,13chuyên sâu. Đối với các dịch vụ tư vấn chuyên ngành này yêu cầu năng lực chun

mơn sâu, khả năng phân tích, tổng hợp và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Như vậy các dịch vụ tư vấn khác nhau sẽ có những u cầu chun mơn tương đối

khác. Trong khi công tác tư vấn thiết kế, thẩm tra u cầu kiến thức chun mơn sâu

thì các công việc khác như giám sát, quản lý dự án, … lại đòi hỏi rất nhiều đến kiến

thức về quản lý, khả năng nhanh nhạy và nắm bắt các văn bản pháp quy.1.3. Thực trạng sản phẩm thiết kế xây dựng

1.3.1. Những sản phẩm tiêu biểu về chất lượng

Nhận thức được vai trò quan trọng sản phẩm của tư vấn xây dựng, mấy năm gần đây

các cấp quản lý Nhà nước cũng như các nhà đầu tư đã quan tâm nhiều hơn đến chất

lượng sản phẩm thiết kế xây dựng thơng qua hoạt động tư vấn. Nhìn tồn cảnh bức

tranh tư vấn xây dựng nước ta thì chất lượng tư vấn xây dựng nước ta thuộc loại trung

bình so với khu vực. Thời gian đầu tư vấn xây dựng Việt Nam chưa thực sự phát huy

được vai trò người tiên phong trong ngành xây dựng, nhưng trong bối cảnh hiện nay,

chất lượng tư vấn xây dựng cũng đã có những đổi thay và chuyển mình bước những

bước tiến trên con đường hội nhập của nền kinh tế. Nhìn tổng thể các dịch vụ tư vấn

ngày càng đa dạng và có xu hướng tiệm cận đối với bối cảnh quốc tế. Các doanh

nghiệp đã vươn lên từ những sản phẩm thiết kế hiệu quả trở thành những nhà thầu

vững vàng như Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP, Công ty tư

vấn và thiết kế điện I, II… Chúng ta đã làm chủ những doanh nghiệp tư vấn lớn mạnh

với lĩnh vực tư vấn phong phú, đa dạng đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị

trường xây dựng trong nước. Mặt khác nghiên cứu cho thấy: thơng qua q trình hợp

tác với các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp tư vấn xây dựng Việt Nam đã

có những bước phát triển nhanh, có thể tự đảm nhận và làm chủ một số loại hình cơng

việc như khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn, thiết kế vỏ bao che cho các cơng trình

cơng nghiệp, các cơng trình hạ tầng kỹ thuật đơ thị, đường sá, cầu cống, … Có thể

điểm một số cơng trình tiêu biểu được thực hiện từ những sản phẩm thiết kế xây dựng

trong những năm trở lại đây:

+ Hệ thống cơng trình đầu mối Cửa Đạt: có chiều cao 119m được thiết kế , được thiết

kế thi công theo công nghệ đập đá đổ bê tơng bản mặt, hò có dung tích 1,45 tỷ m314nước với nhiệm vụ giảm lũ cho vùng hạ du, tưới 87.000ha, tạo nguồn nước sinh hoạt

cho 2,5 triệu dân, cấp nước với lưu lượng 8 m3/s cho sản xuất công nghiệp, phát điện

với công xuất lắp máy 97 MW.Hình 1.1: Hình ảnh hồ chứa nước Cửa Đạt

+ Thuỷ điện Sơn La: Hoàn thành vào tháng 12/2012 sau 7 năm xây dựng, là thuỷ điện

của những kỷ lục như kỷ lục về công suất (10,2 tỷ kwh/năm), có hồ chứa nước rộng

nhất (gần 44.000 km2, trên địa phận 3 tỉnh, dung tích chứa 9,2 tỷ m3 nước), tiến độ thi

công nhanh nhất, lực lượng lao động đơng nhất (thường xun duy trì 12.000 lao động

trên cơng trường)… Hiện đập thuỷ điện Sơn La là đập thuỷ điện lớn nhất Đông Nam

Á, cung cấp 1/10 tổng lượng điện năng cho nền kinh tế đất nước.15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×