Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công –dự toán tại Quyết định số 574/QĐ-SNNPTNT ngày 27/12/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công –dự toán tại Quyết định số 574/QĐ-SNNPTNT ngày 27/12/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công –dự toán tại Quyết định số 574/QĐ-SNNPTNT ngày 27/12/2010 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×