Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng tại công ty

1 Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng tại công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

những sản phẩm có chất lượng cao. Hàng hóa của cơng ty được phân loại thành

nhóm hàng có cùng nội dung , cơng dụng, tính chất rõ ràng, hợp lý và cụ thể.

- Về kế tốn hàng tồn kho.

Cơng việc hạch toán kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường

xuyên rất phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty. Đảm bảo cung cấp thường

xuyên và lien tục về tình hình nhập xuất hàng tồn hàng hóa tại cơng ty phục vụ kịp

thời cho u cầu quản lý.

- Về kế toán bán hàng

Bộ phận kế toán nghiệp vụ bán hàng nói riêng và cơng tác kế tốn của cơng ty nói

chung đã đảm bảo được u cầu thống nhất về phạm vi tính tốn các chỉ tiêu kinh

tế. Các số liệu kế toán phản ánh một cách chính xác, trung thực, hợp lý, rõ ràng tạo

điều kiện thuậ lợi cho công tác quản lý kinh doanh

3.1.3 Nhược điểm

Cơng ty chưa thực hiện việc trích lập các khoản dự phòng hàng tồn kho vì

cơng ty có lượng hàng tồn kho nhiều nên cơng tác trích lập các khoản dự phòng

hàng tồn kho là cần thiết.

Mục doanh thu chưa chi tiết rõ ràng cho từng mặt hàng dẫn đến khó xác định

được doanh thu riêng của từng mặt hàng .

3.2 Một số biện pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng tại

chi nhánh cơng ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam-Nhà Máy chế biến sản

phẩm thịt Hà Nội.

Qua thời gian thực tập tại chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt

Nam - Nhà máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội. Trên cơ sở nhửng kiến thưc đã học

và qua thực tiễn tìm hiểu về cơng ty, em xin đưa ra một số ý kiến đề xuất nhằm

hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng của cơng ty.

Về sử dụng tài khoản: Công ty sử dụng tài khoản 632 chi tiết cho từng sản

phẩm nhưng tài khoản doanh thu 511 lại sử dụng chung cho tất cả các mặt hàng

điều đó sẻ không xác định được doanh thu của từng mặt hàng.

Đề xuất: Chi tiết tài khoản 511 giống như tài khoản 632 để xác định chính

xác hơn doanh thu của từng mặt hàng.

TK 5111: Xúc xích xơng khói

TK 5112: Xúc xích ăn liền

TK 5113: Thịt Gà tẩm

TK 5114: Thịt gà sạch….

Về cơng tác hạch tốn hàng tồn kho: Cơng ty cần thực hiện theo đúng chế độ

tài chính kế tốn về việc trích lập các khoản dự phòng hàng tồn kho và cuối năm

tài chính. Việc dự phòng giúp kế tốn đảm bảo được nguyên tắc thận trọng trong

việc phản ánh chính xác giá trị của tài sản trên báo cáo tài chính, phản ánh đúngthu nhập và chi phí phát sinh trong kì. Việc trích lập khoản dự phòng hàng tồn kho

phải thõa mãn các điều kiện: Không vượt quá lợi nhuận phát sinh trong năm và có

bằng chứng xác đáng về những thiệt hại do giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm

cuối năm tài chính.

Mở rộng thị trường, đề xuất các chính sách , hoạt động maketting nhằm nâng

cao thương hiệu giúp công ty tăng doanh số bán hàng.KẾT LUẬN

Khi một nền kinh tế ngày càng phát triển, một thị trường cạnh tranh ngày càng

gay gắt. Một doanh nghiệp muốn tồn tại được và đứng vững trên thị trường thì

trước hết phải kinh doanh có hiệu quả, lấy thu bù chi đảm bảo có lãi, nâng cao hiệu

quả kinh doanh. Muốn vậy DN phải có chính sách bán hàng hợp lý cùng với việc

đó là khơng ngừng nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp. Điều đó đòi

hỏi bộ máy quản lý phải có kiến thức đầy đủ, tổng hợp và chuyên sâu về kinh tế để

có chiến lược kinh doanh dài hạn. Trong chiến lược đó cơng tác kế tốn giữ vai trò

hết sức quan trọng và là công cụ đắc lực phục vụ cho công tác quản lý, cung cấp

những thông tin cần thiết cho việc ra quyết định của Ban Lãnh Đạo. Vì vậy việc tổ

chức hạch tốn khoa học, hợp lý cơng tác kế toán đặc biệt là kế toán bán hàng có ý

nghĩa quyết định đối với sự tồn tại và phát triển đối với một DN. Hoàn thiện

nghiệp vụ bán hàng trong DN sẻ góp phần hồn thiện bộ máy kế tốn của đơn vị

giúp cho đơn vị có thể tiết kiệm những chi phí khơng cần thiết mà vẩn đảm bảo

tính chính xác, kịp thời của báo cáo kế tốn.

Qua q trình học tập tại trường Đại Học Lâm Nghiệp và sau thời gian thực tập

tại chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến sản

phẩm thịt Hà Nội đã giúp em có được những kiến thức thực tế và chuyên sâu

nghành tài chính - kế tốn. Đồng thời qua q trình tìm hiểu về cơng tác kế tốn

của chi nhánh cơng ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà máy chế biến sản

phẩm thịt Hà Nội, em nhận thấy cơng tác kế tốn của cơng ty có có nhiều ưu điểm

nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số thiếu sót cần khắc phục những nhược

điểm đó em đã mạnh dạn đề xuất một số ý kiến của mình nhằm hồn thiện hơn nữa

cơng tác kế tốn bán hàng tại công ty.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo trong khoa kinh tế và quản trị

kinh doanh củng như các cơ, chú trong phòng tài chính - kế tốn của cơng ty, đặcbiệt là cơ giáo Th.S Đoàn Thị Hân người đã hướng dẫn em hoàn thành bài báo cáo

thực tập nghề nghiệp 2 này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực tập

LÊ THỊ HÀTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Tài Chính ( 2014), thơng tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về

chế độ kế toán trong doanh nghiệp

2. Bộ Tài Chính (2006) , Hê thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam, nhà xuất

bản Tài Chính, Hà Nội.

3. PGS.TS. NGND Ngô Thế Chi (chủ biên), TS. Trương Thị Thủy (2012),

Giáo trình kế tốn tài chính, nhà xuất bản tài chính, Hà Nội.

4. TS. Trần Đình Khơi (2007), ngun lý kế toán, nhà xuất bản giáo dục,

Hà Nội.

5. Nguyễn Văn Nhiệm, hướng dẫn thực hanh kế toán doanh nghiệp theo

chế độ kế toán, nxb thống kê.

6. Tài liệu của chi nhánh công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam – Nhà

máy chế biến sản phẩm thịt Hà Nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng tại công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x