Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 3: Phân tích các sơ đồ

Phần 3: Phân tích các sơ đồ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần 3: Phân tích các sơ đồ

3.1.2. Sơ đồ phân cấp chức năng

Bước 1: Liệt kê các chức năng quản lý nhân sự của công ty

- Cập nhật hồ sơ cá nhân của nhân viên mới.

- Sửa đổi thông tin hồ sơ cá nhân của nhân

viên trong công ty.

- Hủy bỏ thông tin của nhân viên thôi không

làm việc.

- Xem thông tin của các nhân viên trong

công ty.

- Điều chỉnh mức lương của nhân viên khi

có thay đổi.

- Chấm cơng ngày làm việc cho từng nhân

viên.Phần 3: Phân tích các sơ đồ

Bước 2: Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năngPhần 3: Phân tích các sơ đồ

Sơ đồ phân rã chức năng chi tiết

  Quản lý hồ sơ nhân viênPhần 3: Phân tích các sơ đồ

 Quản lý chấm cơngPhần 3: Phân tích các sơ đồ

 Báo cáo thống kêPhần 3: Phân tích các sơ đồ

3.2. Mơ hình luồng dữ liệu

3.2.1. Các dữ liệu sử dụng

a. (Kho dữ liệu rỗng)

b. Hồ sơ nhân viên

c. Bảng theo dõi công

d. Báo cáo chấm công

e. Phiếu lương

f. Bảng lương

g. Các báo cáo lương, thưởng,

các khoản phải nộpPhần 3: Phân tích các sơ đồ

3.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnhHình 6: Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnhPhần 3: Phân tích các sơ đồ

3.2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng “Quản lý hồ sơ nhân viên”Hình 7: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 “quản lý hồ sơ nhân viên”Phần 3: Phân tích các sơ đồ

3.2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng “Quản lý chấm cơng” 

Hình 8: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 “quản lý chấm cơng”Phần 3: Phân tích các sơ đồ

3.2.5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 chức năng “Quản lý lương, thưởng”Hình9 : Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh “quản lý báo cáo chấm công”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 3: Phân tích các sơ đồ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x