Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần 1: Trình bày lý thuyết

Phần 1: Trình bày lý thuyết

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần 1: Trình bày lý thuyết

1.1.2. Đặc trưng

+ Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung.

+ Quản lý thông tin đa cấp, đa ngành.

+ Có đầy đủ các báo cáo về quản lý

nhân sự.

+ Hỗ trợ các chức năng tìm kiếm.

+ Hỗ trợ mềm dẻo trong việc xác lập

các công thức tính lương cho người lao

động.

+ Giao diện thân thiện, dễ sử dụng,

hướng dẫn chi tiết trong từng chức

năng chương trình.Phần 1: Trình bày lý thuyết

1.1.2. Đặc trưng1.2. Lợi ích+ Hỗ trợ các tiện ích truy xuất số liệu

báo cáo thống kê.

+ Phân quyền, phân cấp bảo mật dữ

liệu.

+ Hệ thống được thiết kế theo mơ

hình khách-chủ (client-server).

+ Hệ thống có thể chạy trên máy đơn

hoặc trên mạng cục bộ (LAN).

+ Hệ thống cung cấp chức năng lưu

trữ dự phòng và phục hồi dữ liệu khi

có sự cố.+ Lưu trữ thơng tin về nhân sự và lập

báo cáo định kì.

+ Cung cấp các cơng cụ mơ phỏng,

dự báo, phân tích, thống kê, truy vấn

thực hiện các chức năng xử lí nguồn

nhân lực.Phần 1: Trình bày lý thuyết

1.3. Những thuận lợi và khó khăn

1.3.1. Thuận lợi

• Ứng dụng tốt hệ thơng thơng tin quản lí

ln hỗ trợ giúp cho lãnh đạo ra các quyết

định đúng đắn và kịp thời.

• Giúp tăng năng suất lao động, nâng cấp

doanh nghiệp.

• Quản lí chi tiết thông tin của nhân viên

cũng như đồng thời theo dõi nhân viên

trong q trình làm việc.

• Cung cấp các cơng cụ hữu hiệu trong việc

dự báo tình hình nhân sự trong tương laiPhần 1: Trình bày lý thuyết

1.3.2. Khó khăn

• Chi phí cho việc ứng dụng hệ thơng

thơng tin vào doanh nghiệp khá là lớn.

• Hệ thơng thơng tin quản lí nhân sự

mang sự phức tạp khá cao việc để sử

dụng và khó đảm bảo an tồn thơng tin

cũng gây ra một số vấn đề với doanh

nghiệp. việc

• Trình độ chun mơn và kĩ năng của

người lao động còn thấp, thiếu cán bộ

quản lí giỏi nên việc tiếp cận với hệ

thống còn khó khăn.Phần 2: Mơ tả hệ thống nhân sự

2.1. Hoạt động quản lý hồ sơ nhân viên.

Phòng nhân sự có trách nhiệm thực hiện chức năng này thơng qua việc lập

và điều chỉnh.

- Khi cơng ty có nhu cầu và đã thực hiện tuyển dụng để đưa ra quyết định

tuyển dụng một nhân viên mới từ Ban Giám đốc, phòng nhân sự sẽ lập danh

sách và cập nhật hồ sơ cá nhân của nhân viên mới này.

- Trong q trình hoạt động, phòng nhân sự sẽ xem thơng tin của nhân viên

trong cơng ty để có thể cập nhật các thông tin mới về nhân viên; đồng thời để

phát hiện sai sót nhằm tiến hành thay thế, sửa đổi thông tin nhân viên.

Một nhân viên trong công ty thơi khơng làm việc, sau khi đã có quyết

định thơi việc từ Ban Giám đốc, phòng nhân sự sẽ tiến hành hủy bỏ thơng tin

về nhân viên đó.Phần 2: Mô tả hệ thống nhân sự

 

2.2. Hoạt động quản lý chấm cơng

Phòng nhân sự có trách nhiệm thực hiện hoạt động này với chức năng cơ

bản là cập nhật và điều chỉnh chấm cơng.

- Hàng ngày, phòng nhân sự cập nhật thông tin ngày công làm việc của

nhân viên để ghi vào bảng theo dõi chấm công. Bảng chấm công này được

nhân viên kiểm tra với thực tế ngày làm việc của mình.

- Khi cơng ty có nhu cầu tăng cường nhân lực làm thêm cho cơng việc nào

đó, Ban Giám đốc sẽ ra quyết định cho phòng nhân sự điều động nhân

viên làm thêm giờ.

- Bảng theo dõi công sẽ được có sự đối chiếu với nhân viên.

- Cuối tháng phòng nhân sự sẽ dựa trên bảng theo dõi công đã kiểm tra để

lập ra báo cáo chấm công để trình lên Ban Giám đốc kí duyệt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần 1: Trình bày lý thuyết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x