Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Hoàn thiện chương trình đào tạo

3 Hoàn thiện chương trình đào tạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

những kiến thức về quản lý chuyên sâu của ngành may như : quản lý doanh nghiệp

may, quản lý chất lượng trong ngành may, marketing sản phẩm may mặc…Đối với

công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý cấp trung nhưng làm việc trực tiếp tại các phân

xưởng may hoặc cán bộ quản lý cấp cơ sở như tổ trưởng các tổ sản xuất hàng may

mặc thì khi xây dựng chương trình bồi dưỡng cần chú ý đưa nhiều nội dung quản

lý cụ thể của ngành may vào như : quản lý lương sản phẩm trong dây chuyền may,

quản lý năng suất trong dây chuyền may, quản lý thiết bị trong dây chuyền may…

Đối với chương trình đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ may, cần chú ý tăng

cường thời lượng thực hành vì ngành may là ngành có tính thực hành cao. Để đảm

bảo tăng cường thời lượng thực hành một cách có hiệu quả, các cơ sở đào tạo cần

chuẩn bị tốt sản phẩm cho sinh viên thực hành bằng một số giải pháp như nhận

hàng trực tiếp từ thị trường cho sinh viên thực tập hoặc tự thiết kế sản phẩm, tự

mua vật tư để sản xuất và bán hàngKẾT LUẬN

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong hoạt động

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo ra được lợi thế cạnh tranh bền vững

đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai.

Mỗi doanh nghiệp khi xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo và phát triển

cần căn cứ vào tình hình cụ thể của mình để đảm bảo hoạt động đào tạo/ phát triển

đáp ứng được yêu cầu cũng như mục tiêu của doanh nghiệp.Tài liệu tham khảo

1- Bộ Công Thương (2008), Quyết định số 39/2008/QĐ-BCT, Hà Nội

2- Chính phủ (2008), Quyết định số 36/2008/QĐ-TTg, Hà Nội.

3- Hoàng Xuân Hiệp (2006), “Hồn thiện cơng tác xác định nhu cầu đào tạo và gắn

đào tạo với sản xuất kinh doanh tại các trường chính quy của Tập đồn Dệt May

Việt Nam” , Tạp chí Kinh tế phát triển, (104), tr. 52 – 56

4- Hồng Xn Hiệp (2010), “Mơ hình vốn nhân lực và giải pháp áp dụng đối với

ngành công nghiệp dệt may Việt Nam”, Tạp chí cơng nghiệp, tr. 38 – 41

5-Thomas O. Davenport (1999), Human Capital – What is it and Why people

Invest

it, Jossey-Bass Publisher, San Francisco

6- Tập đoàn Dệt May Việt Nam (2007), Báo cáo nhu cầu đào tạo nguồn nhân

lực của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hà Nội.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Hoàn thiện chương trình đào tạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×