Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.18 Mạch in điều khiển động cơ bước.

Hình 4.18 Mạch in điều khiển động cơ bước.

Tải bản đầy đủ - 0trang

C 9

EN +A0

EN +0

EN +B0C 1471

2

340

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21C A M 0 3 C /1 0 0

C 10

EN +A1

EN +1

EN +B1V C C _ C IR C L E

VC C

1

2

3

EN +0

4

EN +1

51

2

3

C A M 0 3 C /1 0 0

C 14EN +A2

EN +2

EN +B2C 149

V C C _ C IR C L E

VC C

1

2

3

EN +2

4

EN +3

51

2

3

C A M 0 3 C /1 0 0

C 15EN +A3

EN +3

EN +B31

2

3VC CU 5

P

P

P

P

P

P

P

P0 .0 /A

0 .1 /A

0 .2 /A

0 .3 /A

0 .4 /A

0 .5 /A

0 .6 /A

0 .7 /AD

D

D

D

D

D

D

DP 00

1

2

3

4

5

6

7P

P

P

P

P

P

P

PP 11

1

1

1

1

1

1

1.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.71

2

3

4

5

6

7

8P

P

P

P

P

P

P

PP 3 .5

P 3 .6

P 3 .7

XTL119Y 118C 98

33P

C 99

33PP

P

P

P

P

P

P

P3 .0 /R XD

3 .1 /TXD

3 .2 /IN T 0

3 .3 /IN T 1

3 .4 /T0

3 .5 /T1

3 .6 /W R

3 .7 /R DP 3P 2 .0 /A 8

P 2 .1 /A 9

P 2 .2 /A 1 0

P 2 .3 /A 1 1

P 2 .4 /A 1 2

P 2 .5 /A 1 3

P 2 .6 /A 1 4

P 2 .7 /A 1 5P 2EA

ALE

PSENX1

X2R STXTL2

24M H z21

22

23

24

25

26

27

28

31

30

291

1

1

1

1

1

1

1.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7P

P

P

P14VC CP2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

P2

VC.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

CP

P

P

PALE

PSEN0

0

0

0.0

.1

.2

.3C 3

1

2

3

4

5

60

0

0

0.4

.5

.6

.7C 4

1

2

3

4

5

6F l a s h MV C aC g i c91

2

3VC C1

2

3

4

5

6

7

8P 3 .0

P 3 .1

6

5

4S W 3 /1 0 0 /3 0 023R 130

100 R 129

10kC 96

10u

R R SS1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20C A M 0 6 C /1 0 0S1+.0

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7C A M 0 6 C /1 0 0IC 4 0 C D E /8 9 XXSW 10

0

0

0

0

0

0

040

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21C A M 2 2 0 C /1 0 0VC C

10

11

12

13

14

15

16

17P

P

P

P

P

P

P

PALE

PSEN

P 2 .7

P 2 .6

P 2 .5

P 2 .4

P 2 .3

P 2 .2

P 2 .1

P 2 .0VC C

39

38

37

36

35

34

33

32C 148VC C1 .0

1 .1

1 .2

1 .3

1 .4

1 .5

1 .6

1 .7

R SS

3 .0

3 .1

3 .2

3 .3

3 .4

3 .5

3 .6

3 .7

XTL1

XTL2C A M 2 2 0 C /1 0 0C A M 0 3 C /1 0 0C 150P

P

P

P

P

P

P

P

R

P

P

P

P

P

P

P

P1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20C 7neu dung C khicam nap P SE N =0R S T_N A P

VC C- 91 -P 1 .5

P 1 .6

P 1 .71

2

3

4

5

6

7

8

C 8- 92 -+

-O P13P 1 .2+

-LED 3m mT_O P 31

2P 1 .3+

-R _O P2P 1 .4+

-LED 3m mR _O P31

2P 1 .5+

-+

-LED 3m m+

-R _O P5LED 3m m+

-R _O P6T_O P 14T_O P 7+

-LED 3m m+

-R _O P74

312V

4

3+

-R _O P14

12VO P81

2LED 3m m+

-4

3+

-R _O P15O PTO 81712V12V12VD O 271D O 28F3F2R 1

1K2112

3

4

5

6

7

8

9+

-R _O P13O PTO 817P 2 .724V12VR T64

3+

-O P71

2P 2 .6R _O P12

12VO PTO 817T_O P 15O PTO 817+

-+

-D 27O P101

2P 1 .71

2LED 3m mO PTO 817D 4212VO P6

P 2 .5R _O P114

3O PTO 817LED 3m m4

3+

-+

-D 28+

-12VO P51

2P 2 .4T_O P 13R _O P104

3O PTO 817LED 3m m4

3+

-+

-D 29O P91

2P 1 .64

5

6

7T_O P 12O PTO 817D 35

T_O P 6P 2 .3R _O P44

312V

4

3O P41

2LED 3m mO P16T_O P 5+

-R _O P9O PTO 817T_O P 11O PTO 817D 36P 2 .2D 30O P151

2O P31

2D 314

3+

-O PTO 817LED 3m mO PTO 817D 37D 5C 12

1000U+R 100

1K20AC 11

1000U+20AD 61Kv i b i t 0 - -U >2 7 b i d a o b i t 7 - - > 0

3

2

1

0Q

Q

Q

Q7

6

5

4Q

Q

Q

Q0

1

2

38

9P 3 .13

4

5

6Q

Q

Q

QVC C7

6

5

4

L174164L0

38L1L E LD 2 7 D O A N _ a

oo7

6

4

2

1

9

10

5R 13

TR 2

TR A 1015

L01KVC CVC C

R 12

1KQ 5

TR C 1815R 14

TR 3

1KTR A 1015- 93 -L1LED 7 D O AN _aA

B

C

DA

B

C

D

E

F

G+R 2

R 3

R 4

R 5

R2 26 0

R2 28 0

R2 29 0

220

220

220

220a

b

c

d

e

f

g

p0

1

2

3

4

5

6

77

6

4

2

1

9

10

5Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

QA3VC C

81

1

1

1C LK

C LR+0

1

2

3A

BAQ

Q

Q

Q1

2a

b

c

d

e

f

g

pP 3 .0A

B

C

D

E

F

GP

P

P

P+

-+

-D 32

T_O P 1012VO P14LED 3m m_O

_O

_O

_O

C 0

C 1

C 2

C 312V

4

3O PTO 817D 38T_O P 4+

-P 2 .1

LED 3m m4

311

21

2R _O P8

12VO P2T_O P 9R _O P1+

-O PTO 817D 334

3O PTO 817D 39

T_O P 2+

-+

-4

31P 1 .1

LED 3m mP 2 .012VO P12

1

2R _O P012VO P11

2LED 3m mO PTO 817D 40

T_O P 1R

R

R

R

D

D

D

D+

-T_O P 82+

-LED 3m mD 344

32P 1 .012VO P111

22D 41

T_O P 0U 7

D O 3312V1R L8212V

R

R

R

R

R

R

R

RL8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L15C 61R L91

2

3

4

5

6

7

8

9211

R L122D O 3412VD O112V21

2_O

_O

_O

_O

_O

_O

_O

_OP

P

P

P

P

P

P

P0

1

2

3

4

5

6

71

2

3

4

5

6

7

8D O212V11

R L132R

R

R

R

R

R

R

R2IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN91

2

3

4

5

6

7

8O

O

O

O

O

O

O

OG N D1U

U

U

U

U

U

U

UR

R

R

R

D

D

D

D18

17

16

15

14

13

12

11T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T812V10C O MC 90

104IC 1 8 C /U L N 2 8 0 32L0

L1

L2

L3

C 0

C 1

C 2

C 3d a c o R g ia m d o n g & p h a n c u c

D O 3512V1R L10211

R L142U 6D O312V2R

R

R

R

R

R

R

R1

2C A M 0 9 C /1 0 0D O 3612V1R L112D O412V11

R L15221112V4

7C 120

1041122

12VD 13

D IO T 3 A /4 0 0

R 28

22K234

724V5

D 14

D IO T 3 A /4 0 0

R L 8C VuaQ 28

D 468R 29

22K

Q 2

T R IR F 5 4 0R 21

470B 562

TR 6LS8C 121

104D O 31

1

212

324

7612V

12VD 15

D IO T 3 A /4 0 0

R L 8C VuaQ 29

D 468D 19

D IO T 1 A /4 0 0

D C 2R 22

4 7 0D O 3 2

1

2

12V

R L312V1

2C 122

104LS9

3

6

8

12

4

724V5

D 16

D IO T 3 A /4 0 0

R L 8C VuaQ 30

D 468D IO T 1 A /4 0 0

D C 3R 30

22K

Q 3

TR IR F 5 4 0B 562

TR 7D 2024V58

1R L2C OM18

17

16

15

14

13

12

11

10R

R

R

R

R

R

R

RL8

L9

L10

L11

L12

L13

L14

L1512V

C 102

104R 22K bao ve F E TLS78

112VT1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T856R L1U

U

U

U

U

U

U

U24VQ 1

T R IR F 5 4 0B 562

TR 5D IO T 1 A /4 0 0

D C 1G N DO

O

O

O

O

O

O

O23Q 27

D 468

R 20

4 7 0D O 3 01

2

3

4

5

6

7

8LS6R L 8C VuaD 18IN

IN

IN

IN

IN

IN

IN

INIC 1 8 C /U L N 2 8 0 38

112VD IO T 1 A /4 0 0

D C 01

2

3

4

5

6

7

8

96R L0D 178

9

10

11

12

13

14

15222P

P

P

P

P

P

P

P1C 119

104D O 29_O

_O

_O

_O

_O

_O

_O

_OR 39

22K

Q 4

TR IR F 5 4 0R 23

470B 562

TR 8- 94 - Mạch in:4.2.2 Chương trình điều khiển:( Phần phụ lục)- 95 - CHƯƠNG 5 : CHẾ TẠO MƠ HÌNH

5.1 Mục đích:

 Kiểm nghiệm các kết cấu đã thiết kế.

 Cơ cấu chấp hành để thực hiện các nhiệm vụ của chương trình điều

khiển.

 Kiểm tra các lỗi để khắc phục.

 Kiểm tra năng suất, tìm hiểu nguyên nhân, cách giải quyết khi khơng

đạt năng suất u cầu.

5.2 Mơ hình tổng thể:

Động cơ điều

chỉnh khoảng

cách và duy trì

hồ quang hànBộ phận rê mỏ hàn

Thiết bị kẹp mỏ hàn

Bàn hànZYĐộng cơ thựcX

hiện chuyển

động hànHình 5.1 Mơ hình tổng thể

5.3 Bo mạch điều khiển:- 96 -Hình 5.2 Board mạch điều khiển

5.4 Thử nghiệm mơ hình: Sử dụng mơ hình để thực hiện đường hàn có chiều dài 100(mm), bề rộng

đường hàn là 10 (mm), chiều cao 3(mm). Yêu cầu: Đường hàn phải đạt được các yêu cầu kỹ thuật.

 Tiến hành điều chỉnh các thơng số máy hàn và thay đổi chương trình điều

khiển cho phù hợp với yêu cầu.Quá trình hàn được thực hiện theo trình tự

như sau:

 Định vị và kẹp chặt phôi hàn trên bàn hàn.

 Điều chỉnh mỏ hàn đến vị trí thích hợp (cách mối hàn khoảng 7 mm và

đúng vị trí bắt đầu đường hàn).

 Nạp chương trình điều khiển.

 Mở cơng tắc nguồn.

 Ấn nút khởi động, bắt đầu quá trình hàn.

 Kết thúc đường hàn robot tự động động ngừng hàn và quay lại điểm

xuất phát.

5.5 Kết quả vận hành:

Đường hàn đã được hoàn thành đúng với yêu cầu đã đề ra.- 97 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.18 Mạch in điều khiển động cơ bước.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×