Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số kiến nghị:

Một số kiến nghị:

Tải bản đầy đủ - 0trang

bản. Trong trường hợp khơng có bản kiểm kê tài sản thì khi có tranh chấp, quyền

sở hữu riêng của vợ, chồng phải được chứng minh bằng văn bản.

- Quy định về áp dụng tập quán để phân chia tài sản chung của vợ chồng

+ Áp dụng phong tục tập quán theo nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến

bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.

+ Việc áp dụng phong tục, tập quán không được trái với nguyên tắc của

Luật HN&GĐ, không được phân biệt đối xử giữa nam và nữ.

+ Chỉ áp dụng phong tục tập quán đã thông dụng, được đông đảo mọi

người cùng sinh sống trên địa bàn, cùng dân tộc đó, cùng tơn giáo thừa nhận và

chỉ áp dụng trên địa bàn đó.

 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về chế độ

tài sản của vợ chồng

- Phát huy vai trò của cơng tác tun truyền, phổ biến các quy định của

pháp luật về chế độ tài sản của vợ chồng

Cần tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp

luật HN&GĐ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhằm

nâng cao ý thức pháp luật của quần chúng nhân dân.

- Tăng cường cơng tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao trình độ

chun mơn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ Thẩm phán và cán bộ Toà án đáp ứng

ngày càng cao của công cuộc cải cách tư pháp.

- Cần đa dạng hoá việc áp dụng pháp luật, đặc biệt vận dụng các phong tục,

tập quán truyền thống tốt đẹp trong đời sống xã hội về HN&GĐ. Cần phải cơng

nhận hình thức án lệ; Tồ án nhân dân tối cao cần định kỳ ban hành các tập hợp

án lệ điển hình để Tồ án các cấp học tập và rút kinh nghiệm trong hoạt động xét

xử.

- Bảo đảm cơ sở vật chất và quan tâm hơn nữa về chế độ, chính sách cho

cán bộ làm cơng tác tại Toà án.

C.

KẾT LUẬN

Chế độ tài sản của vợ chồng thực chất là chế độ sở hữu đối với tài sản của

vợ chồng, có những đặc điểm riêng với ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại

và phát triển của gia đình, xã hội. Quan hệ tài sản của vợ chồng là cơ sở kinh tế

đảm bảo cho gia đình thực hiện tốt chức năng xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu vật

chất của vợ chồng, đảm bảo vợ chồng thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ về nhân

thân với nhau và thực hiến tốt các quyền và nghĩa vụ đối với con cái. Để đạt

14được những mục đích đó, phải hiểu rõ bản chất, nội dung, cơ sở hình thành các

mối quan hệ trong gia đình, mà quan hệ thường xuyên, quan trọng là quan hệ tài

sản của vợ chồng. Lịch sử quy định của pháp luật về quan hệ tài sản của vợ

chồng, cũng như các quy định hiện hành của pháp luật hôn nhân và gia đình Việt

Nam cho thấy, cơ sở lý luận điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ chồng là chủ

nghĩa Mac – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là đường lối, chính sách của Đảng;

là sự phù hợp của các quy định của Luật Hơn nhân và Gia đình với Hiến pháp,

với hệ thống pháp luật Việt Nam và quốc tế; là sự tác động có tính quyết định

của sự kiện phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ hơn nhân; là việc ảnh

hưởng do tính chất của quan hệ hôn nhân. Đồng thời, quan hệ tài sản của vợ

chồng cũng chịu sự tác động của những yếu tố thực tiễn như: sự phát triển của

kinh tế - xã hội; tác động của phong tục, tập quán, đạo đức; do ảnh hưởng của

yếu tố lịch sử; do sự xuất hiện của yếu tố chính trị; và do nhận thức của nhà làm

luật. Trước những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong q trình áp dụng Luật

Hơn nhân và Gia đình về quan hệ tài sản của vợ chồng, dựa trên cơ sở lý luận và

thực tiễn điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ chồng để hoàn thiện các quy định

của pháp luật về hơn nhân và gia đình, trong đó có quan hệ tài sản của vợ chồng.

Qua đó, đề ra những biện pháp phù hợp để triển khai áp dụng trên thực tiễn.15D.

1.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giáo trình luật Hơn nhân và gia đình, trường Đại học Kiểm sát Hà2.

3.

4.Giáo trình luật Hơn nhân và gia đình, trường Đại học Luật Hà Nội

Luật Hơn nhân và gia đình 2014

Nghị định 126/2014 NĐ-CP của chính phủ Qui định chi tiết về tàiNộisản của vợ chồng.

5.

Luận văn Thạc sĩ, Chế định tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn

nhân và gia đình 2014, Lã Thị Tuyền16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số kiến nghị:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×