Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DẠNG 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

DẠNG 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ALượng giác – ĐS và GT 11Câu 14: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.,B.,C.,D.,Câu 15: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.,B.,C.,D.,Câu 16: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.,B.,C.,D.,Câu 17: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.

,

B.

C.

,

D.

Câu 18: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.

B.

C.

D.

Câu 19: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.B.C.D.,

,Câu 20: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.B.C.

D.

Câu 21: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.

B.

C.

D.

Câu 22: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.

B.

C.

D.

Câu 23: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.B.C.

D.

Câu 24: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.

B.

C.

D.

Câu 25: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.B.File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 18ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

C.Lượng giác – ĐS và GT 11D.Câu 26: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.B.C.D.Câu 27: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.

,

C.

,

Câu 28: Tìm tập giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.

B.

Câu 29: Tìm tập giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.

B.

Câu 30: Tìm

để hàm số

A.B.

D.,

,C.D.C.D.

xác định với mọiB..C.D.Câu 31: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.B.C.

D.

Câu 32: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.

B.

C.

D.

Câu 33: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.

B.

C.

D.

Câu 34: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.B.C.D.Câu 35: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.B.C.D.Câu 36: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.

B.

C.D.File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 19ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ALượng giác – ĐS và GT 11Câu 37: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.B.C.D.Câu 38: Tìm tập giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số sau

A.B.C.D.Câu 39: Tìm

A.để các bất phương trình

B.Câu 40: Tìmđể các bất phương trìnhA.

Câu 41: TìmB.đúng với mọi

C.D.

đúng với mọiC.D.để các bất phương trìnhđúng với mọiA.B.C.D.Câu 42: Chothỏa. Tìm giá trị nhỏ nhất của.

A.

Câu 43: Tìm

A.B.C.để giá trị nhỏ nhất của hàm số

B.D.

lớn hơn.C.File Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayD.Trang 20ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan ALượng giác – ĐS và GT 11PHẦN II: HƯỚNG DẪN GIẢI:

DẠNG 1: TÌM TẬP XÁC ĐỊNH, TẬP GIÁ TRỊ, XÉT TÍNH CHẴN LẺ,

CHU KỲ CỦA HÀM SỐ

Phương pháp.

Hàm số

Hàm sốcó nghĩacó nghĩatồn tại

tồn tại..

Định nghĩa: Hàm số

cho với mọi

ta có

Nếu có số

với chu kìxác định trên tậpđược gọi là hàm số tuần hồn nếu có sốsao

.

dương nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên thì hàm số đó được gọi là hàm số tuần hoàn

.Hàm số( với) là hàm số tuần hồn với chu kì(là ước chung lớn nhất).

Hàm số(với) là hàm tuần hồn với chu kì.y = f1(x) có chu kỳ T1 ; y = f2(x) có chu kỳ T2

Thì hàm sốcó chu kỳ T0 là bội chung nhỏ nhất của T1 và T2.

: Tập xác định D = R; tập giá trị*y = sin(ax + b) có chu kỳ*y = sin(f(x)) xác địnhy = cos(ax + b) có chu kỳ*y = cos(f(x)) xác định

: Tập xác định*.xác định.: Tập xác định D = R; Tập giá trị

*; hàm lẻ, chu kỳ; hàm chẵn, chu kỳ.xác định.

; tập giá trị T = R, hàm lẻ, chu kỳ.y = tan(ax + b) có chu kỳFile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 21ST&BS: Th.S Đặng Việt Đông Trường THPT Nho Quan A

*Lượng giác – ĐS và GT 11y = tan(f(x)) xác định

: Tập xác định; tập giá trị T = R, hàm lẻ, chu kỳ*y = cot(ax + b) có chu kỳ*y = cot(f(x)) xác định..TẬP XÁC ĐỊNHCâu 1: Tập xác định của hàm số

A..B.

.C..D..Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Do điều kiện

Câu 2: Tập xác định của hàm số

A..B.

.C..D..Hướng dẫn giải:

Chọn D.

Do điều kiện

Câu 3 : Tập xác định của hàm số y=

A.

C..B.

..D..Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Do điều kiện.Câu 4: Tập xác định của hàm số

A.B.

C.D.Hướng dẫn giải:

Chọn C.

Ta có

Hàm số xác địnhFile Word liên hệ: 0978064165 - Email: dangvietdong.bacgiang.vn@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/dongpayTrang 22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DẠNG 3: GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×