Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:

Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỀ SỐ 6

PHẦN I: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.

1. Gấp 7 lít lên 8 lần thì được:

a. 15 lít

b. 49 lít

c. 56 lít

d. 65 lít

2. 7m 4cm = …….. cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là:

a. 74cm

b. 740cm

c. 407cm

d. 704cm

3. Tổng của 16 và 14 rồi nhân với 4 là:

a. 30

b. 34

c. 72

d. 120

4. Một cái ao hình vng có chu vi là 24 m thì cạnh của hình vng đó là:

a. 4m

b. 6m

c. 8m

d. 12cm

5. Số thích hợp viết vào chỗ trống trong phép tính4

a. 24 và 3x6:8b. 24 và 4là:c. 24 và 6d. 24 và 86. của 24 kg là:

a. 1kg

b. 3 kg

7. Giá trị của chữ số 3 trong số 132 là:

a. 300

b. 30

8. Hình bên có góc :

a. Vng.

b. Khơng vng.

9. Số dư trong phép chia 27 : 5 là :

a. 1

b. 2c. 6 kgd. 8 kg

c. 3d. Cả a, b, c đều saic. 3d. 4PHẦN II: TÍNH

1. Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

576 + 185720 – 34275 x 7……………

……………

……………

……………

2. Tìm x: (1 điểm)

x + 23 = 81……………

……………

……………

…………….…………..

.…………..

.…………..

.…………..…………………………….

…………………………….

…………………………….786 : 6

…………….

…………….

…………….

…………….100 : x = 4

……………………………..

……………………………..

……………………………...3. Một cửa hàng có 104kg gạo, cửa hàng đã bán đi kg gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại

bao nhiêu kg gạo? (2 điểm)

Giải

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….ĐỀ SỐ 7

Bài 1. Tính nhẩm:

4 x 5 = ............;

7 x8 = ...........;

45 : 9 = ...............; 64 : 8 = ................;

Bài 2. Tìm số lớn nhất, bé nhất trong các số sau: 375, 421, 573, 241, 735, 142

a) Số lớn nhất là số: .......................... b) Số bé nhất là số : .................................

Bài 3. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Cạnh hình vng8cmChu vi hình vng8 x 4 = 32 (cm)12cmBài 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

a) Giá trị của biểu thức 288 + 24 : 6 là 294

;

b) Giá trị của biểu thức 138 x (174 – 168) là 826

Bài 5.

>

6m 3cm ....... 7m

< ?

6m 3cm ....... 630cm=31cm5m 6cm ....... 5m

5m 6cm ........ 506cmBài 6. Đặt tính rồi tính:

213 x 3

………………………

………………………

………………………

Bài 7. Tính:208 x 4

684 : 6

630 : 9

………………….. ………………….. ………………….

………………….. ………………….. ………………….

………………….. ………………….. ………………..a) 163g + 28g = ............. ;.b) 96g : 3 = ............;

1

Bài 8. Một cửa hàng có 36 máy bơm, người ta đã bán

6 số máy bơm đó. Hỏi cửa hàngcòn lại bao nhiêu máy bơm?

Giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………Bài 9. Tính chiều rộng hình chữ nhật, biết nửa chu vi hình chữ nhật đó là 60m và chiều

dài là 40m..

Giải

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………ĐỀ SỐ 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1(2 điểm). Nối phép tính và biểu thức với giá trị của nó:45 + 295979 - 207430 x 3 : 321(97 – 13) : 430Câu 2 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Cạnh của hình vng là 6 cm. Vậy chu vi hình vng là……… cm

A. 10

B. 12

C. 24

b) Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm để 3m 2cm = …… cm

là: A. 32

B. 302

C. 320

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1(2 điểm). Tính

271+ 444x206

22463-692

235......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 2 (1 điểm). Tơ màu vào1

8 số ơ vngCâu 3 (1 điểm). Tìm x:

a) x : 6 = 121b) 7 x x = 847 – 77......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Câu 4 (2 điểm). Một tấm vải dài 68m, người ta cắt lấy 4 khúc, mỗi khúc dài 6m. Hỏi

tấm vải còn lại dài bao nhiêu mét?

Bài giải

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Câu 5(1 điểm).Tìm số bị chia trong phép chia cho 8, biết thương là 4 và số dư là số dư

lớn nhất có thể có được.

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................ĐỀ SỐ 9

PHẦN I: (3 điểm)

Câu 1: Số lớn nhất có hai chữ số là:

A. 90B. 99C. 10D. 89C. 75D. 125C. 670D. 720Câu 2: x – 25 = 100 giá trị của x là:

A. 55B. 65Câu 3: Giá trị của biểu thức 900 – 200 – 100 là:

A. 610B. 600Câu 4: Số “Chín trăm năm mươi bốn xăng – ti – mét” viết là:

A. 9504 cmC. 954 cmB. 9054 cmD. 945 cmCâu 5: Hình vng có cạnh 5 cm thì có chu vi là:

A. 15 cm

B. 20 cm

C. 25 cm

D. 30 cm Câu

6: Hùng cao 142 cm. Tuấn cao 136 cm. Hỏi Hùng cao hơn Tuấn bao nhiêu xăng - ti –

mét?

A. 6 cm

B. 8 cm

C. 278 cm

D. 276 cm

PHẦN II: (7 điểm)Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 487 + 302b. 180 – 75c. 271 x 3d. 595 : 5…………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..……………Bài 2: Tìm x: (1 điểm)

246 : x = 2125 : x = 5………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………Bài 3: (1 điểm)

2 m 2dm = …………dmBài 4: (2 điểm) Minh làm được 12 đồ chơi. Hải làm gấp 3 lần số đồ chơi đó của Minh.

Hỏi Minh và Hải làm được tất cả bao nhiêu đồ chơi?

Bài giải

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Bài 5: (1 điểm) Tìm một số biết rằng nếu giảm số đó đi 2 lần, tiếp tục giảm đi 8 1lần thì được của số chẵn lớn nhất có một chữ số.

4

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giá trị của biểu thức: 81 : 9 + 10 là:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×