Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Định mức dự trữ sản xuất

Định mức dự trữ sản xuất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phơng pháp tính các bộ phận hợp

thành dự trữ sản xuất

Để xác định TTX cần phải dùng các số liệu thực

tế về các lần cung ứng của kỳ báo cáo. Theo

đó TTX đợc tính theo công thức sau:

nTi ViTTX  i 1 n

Trong ®ã: Vi

i 1Ti - Thêi gian cách quãng giữa hai kỳ cung

ứng liền nhau

Vi - Số lợng vật t nhận đợc trong một kỳ cung

ứng

n - Số kỳ cung ứngPhơng pháp tính các bộ phận hợp

thành dự trữ sản xuất

Phơng pháp định mức dự trữ bảo hiểm

Tác dụng của dự trữ bảo hiểm là bảo đảm có

đủ vật t cho sản xuất trong mọi tình huống

và chính đó là khó khăn cho việc xác định

đúng đắn lợng dự trữ bảo hiểm.

Nguyên tắc chung để định ra lợng dự trữ bảo

hiểm hợp lý là nghiên cứu kỹ các lần cung

ứng theo chu kỳ và theo số lợng cung ứng

từng lần, lợng tiêu dùng bình quân một ngày

đêm và các nguyên nhân khác dẫn đến vi

phạm việc bảo đảm vật t cho sản xuất bình

thờng.Phơng pháp tính các bộ phận hợp

thành dự trữ sản xuất

Phơng pháp định mức dự trữ bảo hiểm:

Dự trữ bảo hiểm tính theo công thức:DBH = mnđxTBHTrong đó:DBH - Đại lợng dự trữ bảo hiểm tính theo

đơn vị

hiện vật

mnđ - Mức tiêu dùng bình quân ngày đêm

TBH - Thời gian dự trữ bảo hiểm, tính theo

ngày.Phơng pháp tính các bộ phận hợp

thành dự trữ sản xuất

Theo đó TBH đợc tính theo công thức sau:

nTi' TTX  Vi'TBH  i 1n Vi'

i 1Trong ®ã:

Ti‘ - Thời gian cách quãng giữa hai kỳ cung

ứng liền nhau lớn hơn thời gian dự trữ thờng

xuyên

Vi - Số lợng vật t nhận đợc trong một kỳ t

ơng ứng

n - Số kỳ cung ứng lớn hơnPhơng pháp tính các bộ phận hợp

thành dự trữ sản xuất

Phơng pháp định mức dự trữ chuẩn bị:

Dự trữ chuẩn bị tính theo công thức:DCB = mnđxTCBTrong đó:DCB - Đại lợng dự trữ chuẩn bị tính theo đơn

vịhiện vật

mnđ - Mức tiêu dùng bình quân ngày đêm

TCB - Thời gian dự trữ chuẩn bị, tính theo

ngàyPhơng pháp tính các bộ phận hợp

thành dự trữ sản xuất

Đại lợng tơng đối của dự trữ chuẩn bị căn

cứ vào thời gian cần thiết để chuẩn

bị vật t trớc khi đa vào tiêu dùng sản

xuất để xác định, thông thờng từ 1 2 ngày.Phơng pháp tính các bộ phận hợp

thành dự trữ sản xuất

Đại lợng dự trữ sản xuất tuyệt đối bằng tổng

dự trữ thờng xuyên, dự trữ bảo hiểm, dự

trữ chuẩn bị:Dsxmax = DTX + DBH + DCB

hoặc: Dsxmax = mnđ (TTX + TBH + TCB)

Dsxmin = DBH + DCB

hoặc: Dsxmin = mnđ (TBH+ TCB)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Định mức dự trữ sản xuất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×