Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Bản chất kinh tế và đặc trưng của thương mại dịch vụ

I. Bản chất kinh tế và đặc trưng của thương mại dịch vụ

Tải bản đầy đủ - 0trang

*Các nguyên tắc tổ chức của nền KTTT

1. Tự do

2. Nguyên tắc lợi ích kinh tế

3. Khách hàng là thượng đế

4. Cạnh tranh

5. Tiền tệ hóa các quan hệ kinh tế* Sự vân dụng KTTT ở nước

ta

Các biên pháp lớn :

.Xóa bỏ triệt để cơ chế xin cho, hành chính giấy

tờ

.Đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa, tự do

lưu thơng HH, khuyến khích các thành phần

kinh tế cùng phát triển

.Đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại, đa

dạng HH xuất nhập khẩu

.Xây dưng hệ thống pháp luật đồng bộ phù hợp

với KTTT và thế giới.2. K/n Thương mại-dịch vụ

Lịch sử ra đời của TM:

- fân công lao động XH và chun mơn hóa Sx

- Sở hữu khác nhau về TLSX và sản phẩm, dẫn

đến trao đổi SP của các chủ thể KD trên thị

trường-> SX & Lthơng hàng hóa -> ngành TMDV ra đời

- TM theo nghĩa rộng là toàn bộ các hoạt động

KD trên thị trường. TM= KD

- TM theo nghĩa hẹp là q trình mua bán hàng

hóa dịch vụ trên thị trường, là lĩnh vực phân

phối và lưu thơng hàng hóa- Hoạt động TM là việc thực hiện 1 haynhiều hành vi TM của cá nhân, tổ chức

kinh doanh bao gồm…

# Phân loại TM:

= Theo phạm vi hoạt động:TM của tỉnh,

thành phố, TM nội bộ ngành, TM nội địa

và TM qtế

= Theo tính chất và đặc điểm của SP có TM

hàng hóa và TM dịch vụ,TM TLSX và TM

TLTD

=Theo các khâu của q trình lưu thơng có

TM bán buôn và TM bán lẻTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Bản chất kinh tế và đặc trưng của thương mại dịch vụ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×