Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương trình ứng dụng về WED SHOP

Chương trình ứng dụng về WED SHOP

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHUYÊN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH1.3.Giao diện của trang sản phẩm1.4.Giao diện của trang chi tiết sản phẩm10CHUYÊN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH1.5.Giao diện của trang giới thiệu11CHUYÊN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH1.6.Giao diện của trang liên hệ1.7.Giao diện của trang giỏ hàng12CHUN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH2.

2.1.Mơ tả về cách xây dựng mơ hình thiết kế.

Sơ đồ thiết kế logicLoại Quần

ÁoKhách

Hàng2.2.Đặt HàngQuần ÁoSơ đồ hệ thốngClientServerDatabase13CHUYÊN ĐỀ 2: MẠNG MÁY TÍNH2.3.

Mơ tả về cách tạo và quản lý cơ sở dữ liệu.

Chương trình gồm các table sau.Mơ tả cấu trúc bảng bill

STT Tên Thuộc Loại

Tính

1

Bill_id

Khố

Chính

2

User_idKiểuMiền Giá Trị Ràng Buộc Diễn Giảibigint20 ký tựKhác rỗngMã hóa đơnbigint20 ký tựKhác rỗng3

4

5

6double

varchar

longtext

timestampMã người

dùng

Tồn bộ

Thanh tốn

Địa chỉ

Ngày thángtotal

payment

address

date255 ký tựKhác rỗng

Khác rỗng

Khác rỗng

Khác rỗngMơ tả cấu trúc bảng bill_detail

STT Tên Thuộc Loại

Tính

1

Bill_detail_id Khố

Chính

2

Bill_id

3

product_id

4

price

5

quantityKiểu

bigint

bigint

bigint

double

intMiền Giá Ràng

Trị

Buộc

20 ký tự

Khác rỗng

20 ký tự

20 ký tự

11 ký tự14Khác rỗng

Khác rỗng

Khác rỗng

Khác rỗngDiễn Giải

Mã chi tiết

hóa đơn

Mã hóa đơn

Mã sản phẩm

Đơn giá

Số lượngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương trình ứng dụng về WED SHOP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×