Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Từ cậu 4, Theo đề nghị của công ty C, công ty A quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty B và yêu cầu công ty B bồi thường 50 triệu cho khoảng thời gian công ty A đã làm đại lý cho công ty B.

Từ cậu 4, Theo đề nghị của công ty C, công ty A quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty B và yêu cầu công ty B bồi thường 50 triệu cho khoảng thời gian công ty A đã làm đại lý cho công ty B.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài Tập Nhóm II Luật Thương Mại Modul II

có trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng. A đơn phương chấm dứt hợp

đồng với B Hợp đồng đại lí thương mại chấm dứt trong trường hợp do các bên

thỏa thuận và trong những trường hợp sau: hợp đồng đã thực hiện xong, hết thời

hạn hiệu lưc; một trong các bên tham gia hợp đồng chết, mất hoặc bị hạn chế

năng lực hành vi dân sự, mất tư cách thương nhân, hợp đồng đại lý bị hủy bỏ, bị

đơn phương chấm dứt thực hiện. Hợp đồng đại lí là một loại hợp đồng dịch vụ

nên theo quy định tại điều 525 BLDS, các bên tham gia hợp đồng đại lý có

quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lí trong các trường hợp sau: việc tiếp

tục thực hiện hợp đồng không có lợi cho bên giao đại lí thì bên giao đai lí có

quyền đơn phương chấm dứt hợp đơng; bên giao đại lý khơng thực hiện nghĩa

vụ của mình hoặc thực hiện khơng đúng theo thỏa thuận thì bên đại lí có quyền

đơn phương chấm dứt hợp đồng.Tuy nhiên theo điều 177 LTM thì các bên có

thể đơn phương chấm dứt hợp dồng đại lý và chỉ cần thông báo bằng văn bản

cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng đai lý trong khoảng thời gian quy định

tại điều này. Do đó, theo quy định của luật thương mại các bên có thể tự do

chấm dứt hợp đồng. Căn cứ vào những dữ kiện của vụ việc trên: Công ty A và

Công ty B ký với nhau một hợp đồng đại lý. Theo đó, Cơng ty A sẽ làm đại lý

bán hàng hóa cho cơng ty B trong thời hạn 3 năm. Nhưng khi công ty A làm đại

lý cho cơng ty B được hơn 1 năm thì lại có cơng ty C đề nghị giao kết hợp đồng

đại lý mua bán sữa chua với công ty A và theo đề nghị đó thì cơng ty A quyết

định đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty B và yêu cầu công ty B

bồi thường 50 triệu cho khoảng thời gian công ty A đã làm đại lý cho công ty B

ta thấy:

Thứ nhất, khi công ty A đang làm đại lý cho công ty B nghĩa là trong thời

hạn đại lý công ty A đơn phương chấm dứt hợp đồng như vậy là không được

phép. Theo quy định của pháp luật, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng cần có

thơng báo cho bên giao đại lý ít nhất trước 60 ngày nếu khơng có thỏa thuận

khác. Tuy nhiên, vụ việc khơng nói rõ về hợp đồng và các điều khoản hợp đồng

Nhóm 2- N05.TL1Page 15Bài Tập Nhóm II Luật Thương Mại Modul II

mà hai bên ký kết trong trường hợp này nên rất khó có thể đưa ra câu trả lời

chính xác.Do đó, từ vụ việc ta có thể chia thành hai trường hợp:

+, Trường hợp thứ nhất là việc công ty A thông báo chấm dứt hợp đồng là

chính xác nếu trong hợp đồng hai bên giao kết cho nhau có quyền đơn phương

chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào mình muốn và chỉ cần thông báo là hợp đồng

đại lý đã chấm dứt.

+, Trường hợp thứ hai là các bên khơng có thỏa thuận nào khác về việc

chấm dứt hợp đồng đại lý thì áp dụng theo quy định pháp luật mà cụ thể là

khoản 1 Điều 177 LTM 2005 thì dễ dàng nhận thấy việc công ty A không thực

hiện việc thông báo cho bên cơng ty B ít nhất trước 60 ngày trước ngày được

quyền chấm dứt hợp đồng đại lý mà gửi ngay thông báo chấm dứt hợp đồng và

chấm dứt ngay vào thời điểm thông báo việc chấm dứt đó là trái quy định của

pháp luật. Sở dĩ như vậy bởi theo quy định của pháp luật thì cơng ty A sẽ có

quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi gửi thông báo trước cho côn ty B về

việc chấm dứt hợp đồng ít nhất trước 60 ngày thì hợp đồng đại lý mới được

quyền chấm dứt. Thiết nghĩ, quy định về về việc đơn phương chấm dứt hợp

đồng không cần lý do trong quan hệ đại lý là hồn tồn phù hợp. Tuy nhiên điều

đó cần tn thủ một số điều kiên nhất định của pháp luật. Mà ở đây là điều

khoản về thời hạn báo trước (ít nhất 60 ngày) để bên kia có thời gian chuẩn bị,

điều chỉnh lại hoạt động đại lý của mình trước khi chấm dứt hoàn toàn hợp đồng

đại lý. Quy định như vậy là hoàn toàn phù hợp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích

hợp pháp của bên bị vi phạm khi một bên vi phạm đơn phương chấm dứt hợp

đồng trước khi hết thời hạn đại lý.

Thứ hai, việc công ty A yêu cầu công ty B phải bồi thường 50 triệu cho

khoảng thời gian công ty A đã làm đại lý cho cơng ty B là hồn tồn trái với qui

định của pháp luật. Như đã phân tích ở trên, thì trường hợp chấm dứt hợp đồng

đại lí thuộc về, qui định tại Khoản 3 Điều 177 BLTM 2005 thì: “Trường hợp

Nhóm 2- N05.TL1Page 16Bài Tập Nhóm II Luật Thương Mại Modul II

hợp đồng đại lý được chấm dứt trên cơ sở yêu cầu của bên đại lý thì bên đại lý

khơng có quyền u cầu bên giao đại lý bồi thường cho thời gian mà mình đã

làm đại lý cho bên giao đại lý”. Có nghĩa là trong mọi trường hợp khi mà công

ty A (là bên đại lý) đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hết hiệu lực

của hợp đồng giữa công ty A và cơng ty B (là bên giao đại lý) thì cơng ty A

khơng có quyền u cầu cơng ty B bồi thường cho khoảng thời gian mà mình

làm đại lý cho cơng ty B.

Từ tình huống trên chúng ta có thể thấy có rất nhiều trường hợp chấm dứt

hợp đồng đại lý trong đó có trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý.

Do vậy, muốn bảo vệ quyền và lợi ích tối đa của mình để tránh trường hợp như

trên, tránh những tranh chấp phát sinh trong quan hệ đại lý các bên cần có

những thỏa thuận cụ thể và chi tiết về tất cả các vấn đề liên quan đến hợp đồng

đại lý. Các thỏa thuận càng cụ thể bao nhiêu càng dễ dàng khi tiến hành hoạt

động đại lý và quan hệ đại lý về sau.

C, KẾT LUẬN

Để đáp ứng sự đòi hỏi của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN trong

thời kì hội nhập tại Việt Nam, Đại lí bao tiêu nói riêng và các loại hình đại lí

thương mại nói chung cần có nhưng chính sách hơn nữa để phát triển và phù

hợp với quy luật phát triển kinh tế Việt Nam cũng như của thế giới và đạt hiệu

quả và lợi nhuận cao hơn trong các hợp đồng đại lí. Chứng tỏ được tính ưu việt

tính hiệu quả cao của mìnhNhóm 2- N05.TL1Page 17Bài Tập Nhóm II Luật Thương Mại Modul II1.DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Luật thương mại 20052.Trường Đại học Luật Hà Nội , Giáo trình Luật thương3.mại tập 2, Nxb.CAND, Hà Nội, 20064.Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Dân sựtập 2,Nxb.CAND, Hà Nội, 2005

5.Nghị định số 25/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 25/4/1996về các hình thức đại lí thương mại.

6.Nguồn : “ Pháp luật điều chỉnh hoạt động trung gian thương mạiở Việt Nam” Luận án tiến sĩ luật học. Nguyễn Thị Vân Anh, trường Đại

học Luật Hà Nội, Hà Nội năm 2007.

7.Tài liệu InternetNhóm 2- N05.TL1Page 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Từ cậu 4, Theo đề nghị của công ty C, công ty A quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng đại lý với công ty B và yêu cầu công ty B bồi thường 50 triệu cho khoảng thời gian công ty A đã làm đại lý cho công ty B.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×