Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Văn hóa là hệ điều tiết của sự phát triển. Bởi lẽ, văn hóa phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của các nhân tố khách quan và chủ quan, của các điều kiện bên trong và bên ngoài, bảo đảm cho sự phát triển được hài hòa, cân đối, lâu bền.

Văn hóa là hệ điều tiết của sự phát triển. Bởi lẽ, văn hóa phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của các nhân tố khách quan và chủ quan, của các điều kiện bên trong và bên ngoài, bảo đảm cho sự phát triển được hài hòa, cân đối, lâu bền.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập lớn học kì -ĐCVHVN

chúng được vận dụng phù hợp và trở thành các yếu tố nội sinh của con người

Việt Nam với truyền thống văn hóa, đạo đức, tâm hồn, lối sống của dân tộc

Việt Nam. Trên cơ sở kiến thức khoa học, kinh nghiệm và sự tỉnh táo, khơn

ngoan, chúng ta cần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong q

trình hội nhập, phát triển. Bởi lẽ, nền văn hóa dân tộc sẽ đóng vai trò định

hướng và điều tiết để hội nhập và phát triển bền vững, hội nhập để phát triển

nhưng vẫn giữ vững được độc lập, tự chủ. Hợp tác kinh tế với nước ngồi mà

khơng bị người ta lợi dụng, biến mình thành kẻ đi vay nặng lãi, thành nơi cung

cấp nguyên liệu và nhân công giá rẻ, thành nơi tiêu thụ hàng hóa ế thừa và tiếp

nhận chuyển giao những công nghệ lạc hậu, tiếp nhận lối sống khơng lành

mạnh với những ảnh hưởng văn hóa độc hại…

Vì sự phát triển bền vững, văn hóa phê phán lối sống thực dụng, chụp

giật, chạy theo ham muốn quá mức của “xã hội tiêu thụ”, dẫn đến chỗ làm cạn

kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường sinh thái. Như vậy, văn hóa đã góp phần

quan trọng vào vấn đề bảo vệ môi trường và sự phát triển bền vững...

Tiến hành cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh tồn cầu

hóa, chúng ta đứng trước thách thức về nhiều mặt, cả trong lĩnh vực tư tưởng,

văn hóa, từ bên trong cả từ bên ngồi. Bởi lẽ, có những trào lưu tư tưởng, văn

hóa ngược dòng từ các trung tâm lớn thế giới luôn tác động đến đời sống tư

tưởng, văn hóa, xã hội nước ta. Những dòng tư tưởng và ấn phẩm "văn hóa"

phản động, đồi trụy, làn sóng tội phạm, bạo lực và ma túy từ nước ngồi tràn

vào góp phần lây lan các tệ nạn xã hội ở nước ta trong những năm gần đây,

cộng với âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và sự suy thoái

về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nếu khơng

kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả, đó sẽ là một nguy cơ làm suy yếu

nền tảng tinh thần của đất nước, có thể đe dọa ngay cả chế độ với cái gọi là

"cách mạng nhung".

7

Lo Văn DươngBài tập lớn học kì -ĐCVHVN

Bài học từ những nước đang phát triển cho thấy, với sự mở cửa hướng

ngoại tập trung vào kinh tế thì văn hóa truyền thống dễ bị xem thường. Sự du

nhập ào ạt, thiếu chọn lọc các sản phẩm văn hóa từ bên ngồi dẫn đến tình

trạng tha hóa, lai căng, và hủy hoại các giá trị văn hóa nền tảng tinh thần của

xã hội, khoét sâu thêm hố ngăn cách giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn

hóa. Có một nhận định thật chí lý rằng “ kinh tế mất đi có thể lấy lại được, còn

văn hóa nếu mất đi là mất luôn, vĩnh viễn”.

Xuất phát từ yêu cầu hiện đại hóa đất nước trong q trình mở cửa, hội

nhập, giao lưu với nước ngoài, chúng ta vừa phải biết kế thừa, phát huy các giá

trị văn hóa truyền thống của dân tộc; vừa phải đấu tranh chống sự xâm nhập

của các loại văn hóa độc hại, những khuynh hướng sùng ngoại, lai căng, mất

gốc; vừa ra sức tiếp thu tinh hoa văn hóa của lồi người để hình thành nền văn

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc ngang tầm thời đại.

• văn hố là nền tảng tinh thần: Khái niệm văn hoá là nền tảng tinh thần có từ

NQTW 4 Ngày 14/1/1993 (khố VII) Đây là lần đầu tiên, Đảng ta ra một NQ

riêng về văn hoá. Tên NQ: “Về một số nhiệm vụ văn hoá văn nghệ những

năm trước mắt”, đến văn kiện ĐH VIII và NQ TW5 (khố VIII) nhắc lại.

Theo đó, văn hố thuộc lĩnh vực tinh thần, là nền tảng tinh thần. Đây là một

quan điểm quan trọng của Đảng ta về văn hoá, nằm trong quan điểm về đổi

mới, trước hết là đổi mới tư duy. Quan điểm này chỉ rõ vị trí, vai trò đặc biệt

quan trọng của văn hố. Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, văn hoá thể

hiện sức sống, sức sáng tạo phát triển và bản lĩnh của một dân tộc. Văn hố

có mối quan hệ thống nhất biện chứng với kinh tế, chính trị. Xây dựng và

phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu cuối cùng là văn hố. Trong mỗi chính

sách kinh tế - xã hội luôn bao hàm nội dung và mục tiêu văn hố. Văn hố có

khả năng khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người - nguồn nhân lực quyết

địnhsựpháttriển8

Lo Văn Dươnghội.Bài tập lớn học kì -ĐCVHVN

Trong xã hội có 2 nền tảng: nền tảng vật chất (kinh tế) và nền tảng tinh

thần (văn hoá). Hai nền tảng này hỗ trợ bổ sung cho nhau, cùng nhau phát

triển.

Trong mỗi cá nhân con người, có đời sống vật chất chưa đủ (mới chỉ đáp ứng

được phần “con” (ăn, mặc, ở đi lại và những nhu cầu sinh học) mà phải có

đời sống tinh thần. Khơng có nền tảng vật chất, con người không thể tồn tại

như một sinh thể, nhưng khơng có nền tảng tinh thần thì con người cũng

khơng thể tồn tại như một nhân cách văn hố. Có thể ví như: vật chất quyết

định sự tồn tại của phần “con”, tinh thần quyết định sự tồn tại của phần

“người”trong mỗi con người.

Trong một xã hội cũng vậy, có nền tảng vật chất chưa đủ, phải có nền tảng

tinh thần mới có thể trở thành cộng đồng được. Nền tảng tinh thần có sức mạnh

ghê gớm (sức mạnh của niềm tin tơn giáo - thánh chiến, tử vì đạo của cả một

cộng đồng). Đó cũng chính là hệ giá trị, là hòn đá nền tảng của văn hóa .

. NQTW5 đã nêu lên khái niệm văn hoá trong một nội hàm rộng, bao quát đời

sống tinh thần nói chung, tập trung vào những lĩnh vực lớn: tư tưởng, đạo đức,

lối sống, phong tục tập quán, giáo dục và khoa học, văn hố nghệ thuật, thơng

tin đại chúng, giao lưu văn hoá với thế giới,các thể chế và thiết chế văn hóa ....

Con người vừa là chủ thể của sự sáng tạo văn hóa vừa là sản phẩm của văn

hóa. Trong q trình vận động và phát triển, các quốc gia đều xây dựng và phát

triển các giá trị văn hóa của dân tộc mình, bảo lưu và truyền đạt cho các thế hệ

tiếp nối, tạo thành một dòng chảy liên tục của lịch sử văn hóa dân tộc. Các giá

trị văn hóa này được kết tinh ở truyền thống văn hóa dân tộc và được biểu hiện

sinh động ở các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể cùng phương thức ứng xử

của con người trong hoạt động thực tiễn.9

Lo Văn DươngBài tập lớn học kì -ĐCVHVNTồn bộ những giá trị đó tạo thành nền tảng tinh thần của dân tộc, là cơ sở

liên kết và đúc kết các thế hệ, tạo nên sức sống của một dân tộc, tạo nên bản

sắc và bản lĩnh của dân tộc trong cuộc đấu tranh và xây dựng và bảo vệ đất

nước.

Nền tảng tinh thần văn hoá Việt Nam là toàn bộ các giá trị do dân tộc Việt

Nam sáng tạo ra đúc kết thành bản sắc văn hoá Việt Nam truyền từ đời này

sang đời khác .

Nền tảng tinh thần xã hội chính là hệ giá trị và chuẩn mực xã hội truyền

thống, đã được đúc kết từ trong lịch sử dân tộc, quốc gia, tạo nên bản sắc văn

hoá, là những nét riêng để phân biệt với các dân tộc khác, quốc gia khác. Bản

sắc dân tộc đó hình thành nên bản lĩnh tinh thần của cộng đồng dân tộc, một

quốc gia và hình thành nên niềm tin, lý tưởng chung của cộng đồng để dân tộc

đó, quốc gia đó hướng tới .

Trong hệ giá trị của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc đều có những giá trị chủ

đạo để tạo dựng ngọn cờ tập hợp các thành viên trong cộng đồng theo một

hướng nhất định. Đó chính là hệ tư tưởng của một quốc gia dân tộc.

Việt Nam ta là một nước đất không rộng, người không đông, thiên nhiên khắc

nghiệt và thường xuyên bị ngoại xâm đe doạ. GS sử học Phan Huy Lê viết:

“Nếu tính từ cuộc cách mạng kháng chiến chống Tần vào thế kỷ thứ III tr.cn

cho đến cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc vào năm 1975, Việt Nam ta đã

phải tiến hành hàng chục cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ độc lập

tự do; hàng chục cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng dân tộc để dành lại

độc lập, trong đó có thời kỳ Bắc thuộc hơn một nghìn năm, Minh thuộc 20

năm, Pháp thuộc gần một thế kỷ. Thời gian chống giặc ngoại xâm và đô hộ

của nước ngoài lên đến 12 thế kỷ, chiếm quá nửa thời gian lịch sử”...

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, do đặc điểm của nền nông nghiệp lúa

10

Lo Văn DươngBài tập lớn học kì -ĐCVHVN

nước, hình thành nên văn hố làng xã, mọi người gắn kết thành làng, thành

nước thành cộng đồng vững chắc, coi làng nước là cái thiêng liêng cần phải

được bảo vệ. Với lịch sử dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm (liên tục phải

chống đỡ với giặc ngoại xâm và những thảm họa của thiên nhiên, đắp đê chống

bão lụt phải cả làng, cả nước ra chống…) đã đúc kết nên những giá trị, hình

thành nên những nét văn hố vơ cùng q báu của dân tộc Việt Nam. Đó chính

là bản sắc văn hóa Việt Nam mà nghị quyết trung ương 5 đã đúc kết.

Khái quát lại, những giá trị văn hoá Việt Nam gồm có những điểm chính: Lòng

u nước, tinh thần cộng đồng, lòng nhân ái khoan dung, tính cần cù giản dị,

khả năng thích ứng nhanh với hồn cảnh. Trong đó, giá trị truyền thống lòng

u nước, ý chí tự cường …được xếp lên hàng đầu. GS Trần Văn Giàu trong

cuốn: “giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam” có viết: “Sau nghìn

năm đơ hộ của Bắc phương, người Việt khơng hóa thành Hán, sau non nửa thế

kỷ bị Pháp cai trị, người Việt làm sao mà hóa thành tây da vàng” Bề dày văn

hoá Việt Nam đã hun đúc nên các giá trị văn hoá Việt Nam. Nếu khơng có lòng

u nước, ý thức cộng đồng “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một

nước phải thương nhau cùng” để gắn kết cá nhân, gia đình, tộc họ, làng xã, tổ

quốc…thì làm sao chống lại các nước lớn suốt trong diễn trình lịch sử ln lăm

le xâm chiếm và đồng hóa ta.

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng ta xác định văn hoá là nền tảng

tinh thần xã hội, là cơ sở để phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thân đoàn kết

dân tộc, phát huy ý chí bản lĩnh trí tuệ và đạo lý của dân tộc trong sự nghiệp

đổi mới đất nước .

Chăm lo văn hoá là chăm lo củng cố nền tảng tinh thần trong xã hội, thiếu

nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh, không quan tâm giải quyết tốt mối11

Lo Văn DươngBài tập lớn học kì -ĐCVHVN

quan hệ giữa phát triển kinh tế, giữa tiến bộ và công bằng xã hội thì khơng thể

có sự phát triển kinh tế -xã hội bền vững.

Xây dựng và phát triển kinh tế phải nhằm mục tiêu văn hóa, xây dựng một

xã hội cơng bằng, dân chủ, văn minh, con người phát triển toàn diện.

Văn hoá là kết quả của kinh tế, đồng thời là động lực của phát triển kinh

tế. Các nhân tố văn hóa phải gắn kết chặt chẽ với đời sống hoạt động xã hội

trên mọi phương diện giá trị, kinh tế, xã hội, luật pháp, kỷ cương, biến thành

nguồn lực nội sinh quan trọng nhất của phát triển.

Tóm lại, có thể thấy rằng: giá trị tinh thần đóng vai trò quyết định, là nền

tảng tinh thần xã hội, là hòn đá tảng của sự phát triển kinh tế, xã hội.

III. KẾT LUẬN

Như vậy ,qua những phân tích trên ta thấy được rằng trong xu thế phát triển

kinh tế ,xu thế tồn cầu hóa hiện nay thì phát triển kinh tế xã hội là điều vơ

cùng quan trọng bên cạnh đó ta không thể chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế

mà qun đi yếu tố vơ cùng quan trọng đó là yếu tố văn hóa . Đó là nguồn

động lực và đồng thời cũng là mục tiêu cho phát triển kinh tế xã hội .

Ngày nay, dường như cả thế giới đều nhất thành quan điểm cho rằng văn

hóa chiếm giữ những vai trò nhất định trong q trình phát triển. Biết vận dụng

tốt yếu tố văn hóa để tạo dựng “tiếng vang” và góp phần cho sự đi lên của kinh

tế-xã hội là việc làm khôn ngoan nhất. Chỉ khi phát huy được ý thức hướng về

quốc gia, dân tộc, cộng đồng và đặc biệt là khai thác hiệu quả khía cạnh văn

hóa trong việc tạo dựng, quản lí và sử dụng nguồn lực con người thì một quốc

gia mới tạo được sức mạnh tổng hợp để phát triển về mọi mặt. Theo đó, nhìn

nhận vai trò làm một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã

hội của yếu tố văn hóa ở Việt Nam - thật sự cần lắm thay.12

Lo Văn DươngBài tập lớn học kì -ĐCVHVNDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOhttp://leducvinhtuyen.vnweblogs.com/post/15016/328389

http://www.baomoi.com/Quan-he-giua-van-hoa-voi-kinh-te/122/7791714.epi

http://www.baomoi.com/Vai-tro-cua-van-hoa-trong-qua-trinh-phat-trien-datnuoc/137/3712780.epi13

Lo Văn DươngBài tập lớn học kì -ĐCVHVNXây dựng các cơng trình văn hóa trọng điểm là một trong những nội dung để

xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020.Múa lân14

Lo Văn DươngBài tập lớn học kì -ĐCVHVNLễ hộiLễ hội đâm trâu15

Lo Văn DươngBài tập lớn học kì -ĐCVHVNMỤC LỤC16

Lo Văn DươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Văn hóa là hệ điều tiết của sự phát triển. Bởi lẽ, văn hóa phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của các nhân tố khách quan và chủ quan, của các điều kiện bên trong và bên ngoài, bảo đảm cho sự phát triển được hài hòa, cân đối, lâu bền.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×