Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

-



Vũ Thị Phương Lan, (2011), Pháp luật về chống bán phá giá trong thương

mại quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Luật

học, Trường Đại học Luật Hà Nội.



-



Phan Thị Tuyết (2010), Luật chống bán phá giá của Mỹ và những bài học

rút ra từ vụ kiện chống bán phá giá đối với cá tra, cá basa vào thị thường



-



Mỹ, Khóa luận tốt nghiệp, Đại học Ngoại Thương Hà Nội, Hà Nội.

Vũ Hải Yến, (2011), Pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ - Công cụ

bảo hộ nền sản xuất trong nước, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học

Luật Hà Nội.



2. Sách

-



Thái Bảo Anh, Phân tích về một số bài học rút ra từ các vụ chống bán phá

phá cá da trơn và tôm, Vietnam-Australia Capacity Building For Effective



-



Governance Facility, 2005.

Raj Bhala, Luật thương mại quốc tế: Những vấn đề lý luận và thực tiễn,

NXB Tư pháp, 2006.



-



VCCI, Tranh chấp về chống bán phá giá trong WTO, Phòng Thương mại



-



và Cơng nghiệp Việt Nam, Hà Nội, 2008.

VCCI, Hỏi đáp về pháp luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ, WTO, EU,

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hà Nội, 2009.



-



VCCI, Nghiên cứu các đề xuất sửa đổi Hiệp định chống bán phá giá – gợi

ý quan điểm đàm phán của Việt Nam (Vòng đàm phán DOHA), Hà Nội,



-



2008.

Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Phòng ngừa và xử lý việc bị

kiện chống bán phá giá đối với mặt hang dệt may trong khuôn khổ WTO:

kinh nghiệm quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Hà Nội, 2008.



3. Bài báo, tạp chí.

- TS. Hồng Phước Hiệp, 2003, Tìm hiểu pháp luật chống bán phá giá của

Tổ chức thương mại thế giới và Hoa Kì , Tạp chí Luật học, Số 1/2003, tr.

-



26-29.

ThS. Vũ Thị Phương Lan, 2009, Lịch sử pháp luật chống bán phá giá

trong thương mại quốc tế, Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội,

Số 11/2009, tr.35-40.



47



-



Lưu Hương Ly, 2007, “Địa vị kinh tế phi thị trường và tác động đối với

doanh nghiệp Việt Nam trong các cuộc điều tra chống bán phá giá”, Tạp

chí nghiên cứu lập pháp, (số 2/2007), tr.19-23.



-



ThS. Vũ Thị Lan Phương, 2010, “Quy về O” (Zeroing) trong tính toán

biên độ phá giá đối với các vụ kiện chống bán phá giá tại Mỹ, Tạp chí



nghiên cứu lập pháp-Văn phòng Quốc hội, Số 13/2010, tr.56-59, 62.

B. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

1. Sách

-



Brenda A.Jacobs, Understanding and Preparing for US Anti-dumping and

Countervailing Duty Investigations, 2007.



-



Brink Lindsey, US Anti-Dumping Law Rhetoric vs. Reality, United States,

New York, 1999.



-



Edwin Vermulst, WTO Anti-dumping Agreement: A Commentary, Oxford



-



University Press, 5/2005.

Harvard Law Association, Rethinking the 1916 Anti-dumping Act, 1997.



-



USITC, Anti-dumping and Countervailing Duty Handbook, United States

International Trade Commission, Washington DC, 2008.



-



United States International Trade Commission, Anti-dumping and

Countervailing Duty Handbook, 11th Edition, Publication 3750, 2005.



C. VĂN BẢN PHÁP LUẬT

- Hiệp định về chống bán phá giá (ADA) chi tiết hóa điều VI GATT

- Luật mẫu về chống bán phá giá của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)

- Luật chống bán phá giá của Hoa Kỳ.

- Luật chống bán phá giá của Liên minh châu Âu (EU)

- Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29/04/2004 về chống bán phá

giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

D. WEBSITES

-



www.doc.gov, US Department of Commerce

www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com

www.chongbanphagia.vn

www.vca. gov.vn



-



http://chongbanphagia.vn/thongtinvukien/20090106/ca-da-tron

http://wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds404_e.htm

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/19-adp_01_e.htm



48



49



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×