Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Vụ việc thứ 2 :

1 Vụ việc thứ 2 :

Tải bản đầy đủ - 0trang

2.2 Phân tích, giải quyết vụ việc :

Điều 11 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004 quy định, trẻ

em có quyền được khai sinh và có quốc tịch. Để đảm bảo quyền đăng ký khai

sinh cho trẻ khoản 2 Điều 23 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm

2004 quy định, UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thực hiện việc đăng

ký khai sinh cho trẻ em.

Nhằm thực hiện nguyên tắc “mọi trẻ em sinh ra đều phải được đăng ký khai

sinh đúng hạn”, đồng thời, xuất phát từ quan điểm đối xử bình đẳng về quyền

đăng ký khai sinh khơng kể con sinh ra trong giá thú hay ngoài giá thú, thì theo

khoản 1 Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung một

số điều theo nghị định 06/2012/NĐ-CP quy định, người đi đăng ký khai sinh

cho trẻ chỉ phải xuất trình Giấy chứng nhận kết hơn của cha mẹ trẻ khi cha mẹ

trẻ có đăng ký kết hôn. Theo khoản 3 của Điều 15 nghị định này thì trong

trường hợp trẻ là con sinh ngồi giá thú thì khơng bắt buộc phải xuất trình Giấy

chứng nhận kết hơn của cha mẹ, chỉ cần có Giấy chứng sinh là có thể khai sinh

cho trẻ theo diện con ngoài giá thú. Mặt khác, khi đăng ký khai sinh cho con

ngồi giá thú, pháp luật khơng cho phép cán bộ tư pháp - hộ tịch được gặng hỏi,

tìm hiểu về quan hệ hôn nhân của người mẹ. Đây là vấn đề thuộc về bí mật đời

tư của cá nhân. Do đó, khoản 3 Điều 15 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP đã được

sửa đổi bổ sung một số điều theo nghị định 06/2012/NĐ-CP quy định, trong

trường hợp khai sinh cho con ngồi giá thú, nếu khơng xác định được người

cha, thì phần ghi về người cha trong Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh để

trống. Khi con sinh ra, việc xác định họ cho con có thể xác định theo họ của

người cha hoặc họ của người mẹ theo tập quán hoặc thoả thuận. Tuy nhiên, đối

với trẻ là con ngồi giá thú, khơng xác định được người cha nên họ của trẻ

đương nhiên sẽ được xác định theo họ của người mẹ.

Về việc anh A muốn nhận lại con là hoàn toàn hợp lý, điều này giúp đứa trẻ

có thể phát triển một cách tồn diện. Căn cứ theo Điều 34 Nghị Định

158/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo nghị định

06/2012/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thì thủ tục đăng ký việc nhận

cha, mẹ, con được quy định như sau:

7Người nhận cha, mẹ, con phải nộp tờ khai (theo mẫu quy định). Trong

trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên, thì phải có sự đồng ý của

người hiện đang là mẹ hoặc cha, trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, mất

năng lực hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự. Như vậy trong trường hợp này

cháu bé mới 8 tuổi tức chưa thành niên, để có thể nhận con thì anh A phải được

sự chấp thuận từ phía chị B. Bên cạnh đó, khi đăng kí nhận con ngồi tờ khai

phải xuất trình các giấy tờ sau đây: Giấy khai sinh (bản chính hoặc bản sao) của

người con; Các giấy tờ, đồ vật hoặc các chứng cứ khác để chứng minh quan hệ

cha, mẹ, con (trong trường hợp này có thể đi giám định ADN).

Đồng thời nghị định này cũng quy định trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày

nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu xét thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng sự thật và

khơng có tranh chấp, thì ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nhận cha, mẹ,

con. Trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm

không quá 5 ngày. Khi đăng ký việc nhận cha, mẹ, con, các bên cha, mẹ, con

phải có mặt, trừ trường hợp người được nhận là cha hoặc mẹ đã chết. Cán bộ tư

pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con và quyết định công

nhận việc nhận cha, mẹ, con. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho

mỗi bên một bản chính quyết định cơng nhận việc nhận cha, mẹ, con. Bản sao

quyết định được cấp theo yêu cầu của các bên.

Thẩm quyền đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (được quy định tại Điều 33

Nghị định 158/2005/NĐ-CP): Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người

nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện đăng ký việc nhận cha,

mẹ, con. Như vậy trong trường hợp này việc đăng kí nhận con có thể thực hiện

tại UBND phường X, thành phố Bắc Giang hoặc UBND xã Y.

Về việc bổ sung, cải chính sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của người

con được quy định tại Điều 35 Nghị định 158/2005/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ

sung một số điều theo nghị định 06/2012/NĐ-CP.

Như vậy việc bổ sung, cải chính sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của

người con sẽ được thực hiện tại UBND xã Y khi đã có quyết định cơng nhận

việc nhận con.

8III. Ý kiến của nhóm, bổ xung, hồn thiện pl về quy ền được khai sinh và

quyền được nhận cha, mẹ, con

Thứ nhất : Từ tình huống thứ hai chúng ta đặt ra giả thiết nếu trẻ sinh ra là con

ngồi giá thú mà khơng có giấy chứng sinh nếu như theo quy định của điều 15

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP thì trẻ em này có được khai sinh hay khơng?

Đối với những trường hợp này do khơng có giấy chứng sinh tất cả chỉ dựa vào

lời khai của người đi làm đăng ký khai sinh (mẹ đẻ hoặc ông, bà ngoại hoặc

người thân thích) do vậy cán bộ tư pháp hộ tịch khơng có cơ sở để xác minh

đứa trẻ là con đẻ hay là con nuôi. Nếu từ chối đăng ký khai sinh sẽ ảnh hưởng

đến quyền lợi của đứa trẻ, còn tiếp nhận đăng ký khai sinh cho con ngồi giá

thú thì UBND cấp xã “rất lo sẽ bị kiện” hoặc vơ tình trở thành người tiếp tay

cho đối tượng mua bán trẻ em hợp pháp hố giấy tờ

Thứ hai: chúng tơi nhận thấy dù pháp luật chưa và khơng cơng nhận việc “đẻ

th” thì tình trạng này vẫn xảy ra rất phổ biến. Đa số trường hợp đẻ th vì

muốn giấu kín nên chọn phương thức tự sinh tại nhà. Đứa trẻ sinh xong tròn

tuần thì sẽ giao cho “người mua”. Việc khai sinh cho trẻ em có một ý nghĩa

quan trọng là xác lập quyền và nghĩa vụ giữa bố mẹ và con cái, vậy trong

trường hợp này, mối quan hệ đó có còn vẹn ngun ý nghĩa của nó? Ơng bố, bà

mẹ khi chọn cách “đẻ thuê” thường không muốn đăng ký nhận con theo cách

nhận con ni, mà muốn hợp thức hóa hoàn toàn đứa trẻ là con họ. Trường hợp

này trên thực tế và luật định vẫn còn “chênh” rõ rệt.. Đó cũng là những câu hỏi

lớn khi chúng tơi làm đề tài này

Thứ ba: trường hợp trẻ em sinh ra trong trại giam, không xác định được cha

đứa trẻ là ai và khơng còn người thân thích thì ai sẽ đi đăng ký khai sinh cho

đứa trẻ và đăng ký khai sinh ở đâu trong khi người mẹ không thể về địa phương

nơi cư trú để đăng ký khai sinh vì đang thụ lý án phạt tù , hoặc đã bị xóa đăng

ký thường trú theo luật cư trú. Thực tế có trường hợp cán bộ quản giáo đến

UBND cấp xã nơi trại giam đóng trụ sở để đăng ký khai sinh cho đứa trẻ được

9sinh ra trong trại giam và đã bị từ chối đăng ký khai sinh với lý do người mẹ

khơng có hộ khẩu thường trú ở đây.ở trong giấy khai sinh có phần nơi sinh và

phần ghi về người đi đăng ký khai sinh quan hệ với người được khai sinh trong

Giấy khai sinh nếu ghi đúng nơi sinh là “trại giam …..” và người đi đăng ký

khai sinh là “cán bộ quản giáo” thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đứa trẻ vô tội này.

Đây là vấn đề mang tính nhân đạo, để giải quyết thấu đáo cần phải có quy định

cụ thể, rõ ràng để những đứa trẻ khơng có tội vốn đã chịu rất nhiều thiệt thòi

này có một cuộc sống bình đẳng

Thứ tư, cần phải có hướng dẫn cụ thể hơn việc đăng ký khai sinh quá hạn, tại

khoản 1 Điều 44 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định thì trong trường hợp

người đã thành niên đăng ký khai sinh quá hạn cho mình, thì có thể đăng ký tại

UBND cấp xã nơi có thẩm quyền đăng ký khai sinh theo quy định tại Điều 13

Nghị định số 158/2005/NĐ-CP hoặc tại UBND cấp xã nơi người đó cư trú.

Nhưng vấn đề khơng phải chỉ ở việc đăng kí giấy khai sinh mà còn kéo theo rất

nhiều giấy tờ tùy thân, chứng chỉ, bằng cấp,… liên quan đến chủ thể này. Cần

phải có cơ chế thích hợp tạo điều kiện cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác

minh về tính chính xác của việc người đó thực sự là đăng kí khai sinh q hạn

khơng hay là một mục đích nào khác.

KẾT LUẬN

Những vấn đề được đưa ra ở trên đây không phải là những vấn đề pháp lý phức

tạp nhưng lại là vấn đề cần được quan tâm, lưu ý trong xã hội hiện nay, nhất là

với những ông bố, bà mẹ trẻ nhiều khi chưa hiểu hết giá trị của việc đăng kí

khai sinh cho con cũng như quyền và trách nhiệm của bậc làm cha mẹ khi nhận

những đứa con của mình. Quyền được khai sinh và quyền được nhận cha, mẹ,

con có mối quan hệ khơng thể tách rời. Qua việc tìm hiểu về đề tài trên mỗi

cơng dân sẽ có nhận thực rõ ràng hơn và thấy được tầm quan trọng của việc

đăng kí khai sinh cho con.

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Vụ việc thứ 2 :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×