Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò trong việc phản biện và giám định xã hội

Vai trò trong việc phản biện và giám định xã hội

Tải bản đầy đủ - 0trang

hành vi xã hội… liên quan đến quyền lợi và đời sống của các thành viên trong xã

hội. còn giám định xã hội được hiểu là hoạt động theo dõi việc thực hiện đề án, đưa

ra các ý kiến phân tích, đánh giá và kiến nghị kịp thời về việc tổ chức thực hiện

mục tiêu, nội dung hoặc chất lượng đề án.

Tại Việt Nam Hội bảo vệ NTD thực hiện vai trò phản biện và giám định xã hội

thơng qua các hoạt động:

- Thứ nhất, phản biện về các chính sách, luật lệ, quy định của nhà nước và chính

quyền các cấp liên quan đến quyền và lợi ích của NTD với mục đích tạo ra một

mơi trường pháp lý thuận lợi cho bảo vệ NTD, làm cân bằng giữa lợi ích của doanh

nghiệp với lợi ích của NTD, góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh. Chính sánh và pháp luật bao gồm nhiều mặt hoạt động của xã hội, không

chỉ riêng đối với vấn đề NTD. Những người hoạch định chính sách, dự thảo và

thơng qua chính sách, pháp luật khơng phải ai cũng quan tâm đến quyền và lợi ích

của NTD, có hiểu biết đầy đủ về vấn đề NTD. Để bảo vệ có hiệu quả quyền lợi của

NTD các tổ chức tiêu dùng và tồn thể NTD cần quan tâm và có những hoạt động

nhằm tác động đến chính sách của Đảng và Nhà nước, đến pháp lật có lien quan

nhằm định hướng có lợi cho NTD, tạo điều kiện pháo lý thuận lợi cho bảo về NTD.

NTD cần góp ý ngay tù khâu hoạch định chính sách, dụ thảo và thơng qua pháp

luật, vì một khi luật pháp đã được ban hành thì khó có thể tác động để sửa đổi.

Khi phản biện về các chính sách, pháp luật, quy định…. của nhà nước, tổ chức bảo

vệ NTD không chỉ căn cứ quyền và lợi ích của NTD mà còn phải căn cứ vào luật lệ

hiện hành, thực trạng nền kinh tế trong nước,trình độ văn hóa, tập qn của xã hội,

cân bằng lợi ích với các nhóm lợi ích khác, sao cho những lập luận của mình phù

hợp với thực tế, họp tình, hợp lý, có sức thuyết phục.

- Thứ hai, phản biện xã hội về các hoạt động thương mại nhằm phát hiện và đấu

tranh chống các thủ đoạn, hành động phi đạo đức trong thương mại như cung ứng

hang hóa, dịch vụ chất lượng xấu cho NTD, sản xuất và buôn bán hàng giả, thông

tn sai lệch hoặc không đầy đủ nhằm lừa dối NTD, không thực hiện nghĩa vụ hậu

mãi, hoặc thực hiện những thủ đoạn gian lận thương mại khác nhằm kiếm lợi

nhuận trên sự thiệt thòi của NTD… Phản biện về các hành vi thương mại cần có

4căn cứ cụ thể, số liệu chính xác, có người và có địa chỉ rõ rang. Muốn thực hiện

được điều này, cần có sự hối hợp, hỗ trợ từ đông đảo NTD và các cơ quan chức

năng Nhà nước.

- Thứ ba, giám định và phản biện xã hội về hàng hóa dịch vụ trên thị trường, về

các tiêu cực trong quan hệ giữa thương nhân và NTD

Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam và các hội bảo vệ NTD ở các

tỉnh và thành phố đã đề xuất nhiều ý kiến liên quan đến việc quản lý của nhà nước

về những vấn đề lien quan đến cơng tác tiêu chuẩn hóa, chất lượng và bảo vệ NTD.

Hội đã đề xuất và hợp tác với cơ quan nhà nước trong chương trình dán nhãn cho

những thiết bị tiết kiệm năng lượng, tham gia ý kiến về việc thông tin cho NTD về

tác hại của thuốc lá, phát hiện và kiến nghị với nhà nước về các vi phạm trong quy

định quảng cáo, dán nhãn hàng hóa, niêm yết giá…, kiến nghị với nhà nước về

công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm, việc quản lý thuốc trừ dịch hại,

thuốc kích thích tăng trưởng dung trong nơng nghiệp…

ở nước ta, tuy điều kiện còn hạn chế, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng

Việt Nam chưa có điều kiện trang bị những phòng thí nghiệm có chất lượng cao,

nhưng Hội đã hợp tác với các phòng thí nghiệm được cơng nhận trong nước, lấy

mẫu một số hàng hóa thiết yếu, nhờ thí nghiệm và đã cơng bố kết quả cho mọi

người biết như thí nghiệm về hàm lượng đạm trong sữa bột, về chất lượng xăng,

chất lượng dây điện, hàm lượng các chất độc hại trong rau an tồn… Để đảm bảo

tính khách quan của các khảo nghiệm, Hội không lấy mẫu trực tiếp từ các công ty

sản xuất mà mua mẫu ở những nơi NTD thường mua, mã số các mẫu, sau đó tháo

bỏ nhãn rồi mới gửi đến các phòng thí nghiệm. kết quả thí nghiệm sau khi dduocj

xử lý để đảm bảo độ chính xác, đã được cơng bố rộng rãi trên các phương tiện

thông tin đại chúng và thông báo cho nhà sản xuất biết để rút kinh nghiệm và sửa

đổi.

Để có tài liệu có sức thuyết phục, làm cơ sở cho các phản biện, Hội đã tiến hành

nhiều cuộc điều tra xã hội học về nhận thức của NTD về luật bảo vệ NTD, về thị

hiếu và ý kiến, nguyện vọng của họ như cuộc điều tra lấy ý kiến NTD về pháp luật

bảo vệ NTD, về dịch vụ hậu mãi, về cảnh báo trên bao thuốc lá.. Những bản phân

5tích, tổng kết điều tra đã được gửi cho các cơ quan có trách nhiệm, các cơ quan

thơng tin đại chúng và các doanh nghiệp có liên quan.

Bên cạnh việc phát hiện và đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trên thị trường

trong nước, Hội còn phối hợp với các tổ chức quốc tế trong việc điều tra, nghiên

cứu những tác hại của hàng hóa lưu thơng trong nước và hàng hóa ở nước bạn như

phối hợp với Quốc tế NTD nghiên cứu về an toàn thực phẩm đường phố, phối hợp

với Hội người tiêu dung Hàn Quốc nghiên cứu về ảnh hưởng hóa chất trong mỹ

phẩm, chất tẩy rửa… làm rối loan hệ thống nội tiết củ con người…Một số kết quả

đã được đăng lên tạp chí NTD của Hội.

Hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đưa lên công luận

những tiêu cực trên thị trường làm phương hại đến quyền lợi NTD, như vụ công tơ

điện tử ở Thành phố Hồ Chí Minh, vụ xăng có pha axêtơn, vụ ghi nhãn sữa hoàn

nguyên thành sữa tươi nguyên chất, vụ thực phẩm có chứa focmol, chất lượng mũ

bảo hiểm…

Trong các cuộc họp, hội thảo được mời, đại biểu của Hội đã phát biểu thẳng thắn

về những vấn đề phương hại đến quyền lợi NTD. Bên cạnh việc tạo ra dư luận

phản đối các biểu hiện tiêu cực, khuyến nghị với NTD hành động thích hợp để

giảm hoặc tránh thiệt hại, hội kiến nghị lên chính phủ, lên các cơ quan chức năng

có trách nhiệm về việc chấn chỉnh cơng tác quản lý và tìm cách giải quyết để bảo

đảm quyền lợi NTD.

2. Vai trò trong việc giáo dục NTD

Một trong 8 quyền cơ bản của NTD được ghi nhận trong bản hướng dẫn về bảo vệ

NTD cảu Liên Hiệp Quốc năm 1985 là quyền được giáo dục về tiêu dung: “Giáo

dục NTD là làm cho họ biết về các quyền và trách nhiệm của họ, nân cao nhận

thức về quan điểm, phong cách và kỹ năng tiêu dung để họ trở thành NTD khơn

ngoan, thận trọng, có khả năng tự bảo vệ mình”. NTD phải nhận thức được vị trí và

sức mạnh của mình để có thể tự tin trong các tình huống giao dịch với các nhà sản

xuất kinh doanh. Cần phải giáo dục NTD, giúp họ có kiến thức để có thể ngang

bằng với các nhà sản xuất kinh doanh khi tiến hành công việc giao dịch trên thị

6trường. Đó là một biện pháp hết sức quan trọng để bảo vệ NTD vì khơng thể có

một lực lượng, một tổ chức nào có thể bảo vệ được từng NTD trong số hơn 85 triệu

NTD nước ta.

a. Hội tham gia tuyên truyền, giáo dục về kiến thức tiêu dùng và pháp luật về bảo

vệ NTD

Tổ chức bảo vệ NTD thực chất là tổ chức để phát triển cộng đồng. hội cung cấp

dịch vụ phát triển cộng đồng, đảm bảo “ hàng hóa, dịch vụ và tài nguyên thiên

nhiên” được sử dụng để phục vụ cho tất cả mọi người. Hội giáo dục và nâng cao

nhận thức cho NTD để có thể thực hiện vai trò của mình một cách có trách nhiệm.

Giáo dục về tiêu dngf bao gồm các nội dung lớn:

-Giáo dục về quyền và vị trí xã hội của NTD, về trách nhiệm của NTD.

Giáo dục về phong cách tiêu dùng, như tiêu dùng lành mạnh, hợp lý và tiết kiệm,

tiêu dùng xanh, tiêu dung không làm cạn kiệt tài nguyên, không làm ảnh hường tới-môi trường.

Giáo dục về kỹ năng tiêu dùng sao cho tiêu dùng có hiệu quả.

Hội đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục NTD như tằng cường thông tin,

hướng dẫn, giáo dục NTD, trang bị cho NTD những hiểu biết về quyền và trách

nhiệm cũng như về vai trò, vị trí của họ trong xã hội, cung cấp cho NTD thông tin

và hiểu biết về tiêu dung, để họ có ý thức và có khả năng tự bảo vệ mình trong mọi

tình huống. Để làm được việc này bên cạnh việc sử dụng các cơ quan thông tin đại

chúng như TV, đài phát thanh, báo chí, internet… hội còn có Tạp chí NTD ra mỗi

tháng 2 kỳ (các thông tin trong tạp chí được đưa lên mạng website của hội

(nguoitieudung.com.vn)), tổ chức ra các Câu lạc bộ nhà báo bảo vệ NTD, CLB

Chất lượng, CLB Người tiêu dung nữ, CLB chống hàng giả và gian lận thương

mại.

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng là

một phương tiện rất có hiệu quả, có thể tiếp cận mọi tầng lớp NTD ở mọi nơi, mọi

lúc. Hội đã tham gia trả lời các câu hỏi phỏng vấn của các cơ quan thông tin đại

chúng về các vấn đề liên quan đến bảo vệ NTD, tham gia các diễn đàn trên đài phát

thanh, trên các kênh truyền hình, tham gia các buổi giao lưu trực tuyến trên internet

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò trong việc phản biện và giám định xã hội

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×