Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.NHẬN XÉT CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRONG TÌNH HUỐNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

II.NHẬN XÉT CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRONG TÌNH HUỐNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập lớn học kì – Luật Hình sự module 2

1.Đề số 2Nhận xét các quy định pháp luật áp dụng trong tình huốngVề HĐLĐ xác định thời hạn, các bên được giao kết tói đa thời hạn 36

tháng. Nếu xét về ý nghĩa quy định nhằm bảo vệ người lao động theo đó NSDLĐ

chỉ sử dụng NLĐ làm việc theo loại HĐLĐ xác định thời hạn trong phạm vi hạn

chế. Như vậy ,trong một doanh nghiệp lực lượng lao động ổn định chủ yếu là

lọai HĐLĐ không xác định thời hạn. Song, theo kết quả điều tra của Viện khoa

học Lao động và các vấn đề xã hội tại 320 doanh nghiệp thuộc các thành phần

kinh tế cho thấy loại HĐLĐ không xác định thời hạn chiếm 30,52%. Trong soố

các ăn bản kí với loại hợp đồng từ 12 tháng đến 36 tháng thì chủ yếu là HĐLĐ

thời hạn 1 năm bởi những khó khăn trong kinh doanh hiện nay. Theo kết quả điều

tra thì HĐLĐ xác định thời hạn vẫn chiếm ưu thế, tại thành phố HỒ Chí Minhnứi được coi là thị trường lao động lớn nhất nước ta thì HĐLĐ khơng xác định

thời hạn chỉ chiếm 20% trên thị trường lao động

Theo quy định BLLĐ thì chỉ được gia hạn thêm 1 lần khi kí kết HĐLĐ xác

định thời hạn , sau đó phải chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn. Quy

định như vậy, dễ dẫn đến NLĐ bị mất việc sau khi hai bên đã hết hạn gia hạn hợp

đồng bởi thị trường lao động nước ta cung lớn hơn cầu, NSDLĐ không muốn kí

hợp đồng khơng xác định thời hạn bởi sẽ có những bất lợi khi người lao động đơn

phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần đưa ra lí do. Hiện nay để

“lách” quy định này có ý kiến cho rằng sau khi đã hết thời gian gia hạn hợp đồng

hai bên chấm dứt hợp đồng lao động, sau một thời gian hai bên kí HĐLĐ xác

định thời hạn và coi như là quan hệ lao động mới? Hay co theể ận dụng quan

điểm của TANDTC trong báo cáo cơng tác ngành 2001 là” việc các bên kí HĐLĐ

với thời hạn trên 3 năm là một thỏa thuận có lợi cho NLĐ, được pháp luật khuyến

khích nên khơng được coi là trái luật”

Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người lao động trong hợp đồng

không xác định thời hạn tạo sự thuận lợi bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Tuy nhiên,

với việc quy định NLĐ chỉ cần thực hiện đúng thủ tục mà khơng cần bất kì một lí7Bài tập lớn học kì – Luật Hình sự module 2Đề số 2do nào, khơng bảo vệ được lợi ích cho NSDLĐ, tạo sự dễ dàng muốn chấm dứt

khi nào phụ thuộc hoàn toàn phụ thuộc vào NLĐ. Do vậy, HĐLĐ không xác định

thời hạn tồn tại không nhiều do ngun nhân này

Vấn đề hồn trả chi phí đào tạo khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ: Do

pháp luật quy định trong HĐLĐ không xác định thời hạn khi NLĐ đơn phương

chấm dứt chỉ tuân theo thủ tục mà không cần lí do, đã tạo nên sự tùy tiện, NLĐ

khơng có trách nhiệm với những cam kết trong hợp đồng học nghề, NSDLĐ mất

một khoản chi phí lớn để đào tạo cho NLĐ. Có nhiều trường hợp NLĐ sau khi

được đào tạo xong đã chấm dứt HĐLĐ với nơi cam kết làm việc để làm việc cho

một nơi khác có điều kiện tốt hơn. Như vậy, quy định này tạo nên một lỗ hổng

lớn, NSDLĐ không bảo vệ được quyền lợi cho mình

2.Một số kiến nghị hồn thiện quy định pháp luậtHiện nay trên thế giới có những quan điểm khác nhau về vấn đề thời hạn

HĐLĐ như Theo Luật tiêu chuẩn Lao động Hàn Quốc “ Thời hạn HĐLĐ không

được quá 1 năm…” hay Liên bang Nga quy định thời hạn không quá 5 năm. Trên

thế giới các nước phát triển như Hàn Quốc, Pháp, Mĩ… chủ yếu sử dụng hợp

đồng khơng xác định thời hạn, còn những nước chưa phát triển , nền kinh tế đang

trong quá trình chuyển đổi lại có xu hướng chủ yếu áp dụng HĐLĐ xác định thời

hạn( Nga, Trung Quốc, Lào). Mặt khác hiện nay ở các nước ASEAN chủ yếu áp

dụng loại HĐLĐ xác định thời hạn. Theo thực tế áp dụng cũng như nhiều quan

điểm hiện nay ở nước ta, cùng với kinh nghiệm các nước trên thế giới đặc biệt là

những nước có mơ hình gần gũi với ta thì về thời hạn HĐLĐ nên quy định “

HĐLĐ không xác định thời hạn. HĐLĐ xác định thời hạn từ 12 tháng trở lên và

HĐLĐ theo mùa, vụ hoặc theo một cơng việc nhất định có thời hạn dưới 12

tháng”. Điều này hạn chế được việc NLĐ tùy tiện chấm dứt HĐLĐ theo khoản 3,

điều 37 BLLĐ8Bài tập lớn học kì – Luật Hình sự module 2Đề số 2Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn của NLĐ

cần quy định thêm lí do chấm dứt để bảo vệ quyền lợi cho NSDLĐ.Những lí do

có thể căn cứ theo khoản 1 điều 37 khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ xác

định thời hạn, cũng cần có những hướng dẫn cụ thể khi NLĐ chấm dứt hợp đồng

vì lí do bản thân hoặc gia đình có hồn cảnh khó khăn bởi hiện nay để chứng

minh điều này khá dễ dàng lỏng lẻo

Cần quy định vấn đề bồi thường chi phí đào tạo theo hướng phải bồi

thường khi NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ đúng luật thuộc trường hợp khi

mà việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà nguyên nhân không xuất phát từ phía

NSDLĐ hoặc vì điều kiện khách quan theo hướng khấu trừ dần chi phí đào tạo

tính theo thời gian mà NLĐ làm việc cho NSDLĐ. Quy định như vậy, phần nào

bù đắp được những tổn thất mà NLĐ để lại khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ

KẾT LUẬN

Qua việc giải quyết bài tập tình huống trên thơng qua các quy định của

BLLĐ mới được sửa đổi 2012 có thể thấy: với những quy định của pháp luật hiện

nay khi áp dụng vào thực tế dù đã có nhiều đổi mới cân bằng lợi ích giữa NLĐ và

NSDLĐ nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa hợp lí. Đặc biệt, HĐLĐ là một trong

những cơ sở quan trọng trong quan hệ lao động nhưng những vấn đề liên quan tới

nó vẫn còn nhiều bất cập, bảo vệ được cả NLĐ và NSDLĐ là rất khó khăn khi lợi

ích của hai bên là khơng đồng nhất. Do đó, pháp luật cần có những điều chỉnh sao

cho phù hợp với thực tế lợi ích của những chủ thể tham gia quan hệ lao động

Do thời gian có hạn, bài làm của nhóm khơng tránh khỏi những sai sót. Rất mong

nhận được những góp ý của thầy cơ để kiến thức của nhóm được hồn thiện hơn

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Giáo trình “ Luật lao động Việt Nam” NXB Công an nhân dân,Trường Đại học Luật Hà Nơi, Hà Nội-2010

9Bài tập lớn học kì – Luật Hình sự module 2

2.Đề số 2Bộ Luật Lao động ( được sửa đổi, bổ sung năm 2012)3.

Nghị định 44/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ

luật Lao động về hợp đồng lao động

4.

Nga” –Luận văn “ Hợp đồng lao đồng- So sánh Việt Nam và Liên bang5.Luận văn “Hợp đồng lao đồng- So sánh Việt Nam và Hàn Quốc”6.Luận văn “ Hợp đồng lao động- Một số vân đề lí luận và thực tiễn”10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.NHẬN XÉT CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ÁP DỤNG TRONG TÌNH HUỐNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×