Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

quy định pháp luật, cơng tác quản lý, trình độ và đạo đức của cán bộ thì cơng tác

tun truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực

thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng có một vai trò hết sức quan

trọng.

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc

thực thi các quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng chính là việc đưa pháp

luật về bồi thường giải phóng mặt bằng đến với người dân, giúp họ hiểu các quy

định này từ đó tự giác tuân thủ thực hiện, chấp hành các quyết định của nhà nước

đồng thời giúp họ nắm được những quyền lợi chính đáng mà mình có. Những

quyền lợi ở đây đó chính là cách thức bồi thường, số tiền bồi thường, các khoản hỗ

trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Bên cạnh đó việc nâng cao nhận thức

pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường giải phóng

mặt bằng cũng sẽ giúp họ biết được những quyết định nào của cơ quan chức năng

là chưa hợp lý, sai pháp luật để có thể khiếu kiện đòi quyền lợi cho mình một cách

chính xác, tránh tình trạng khiếu nại tràn lan, vượt cấp, phản đối các quyết định của

nhà nước ngay cả khi phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã thỏa đáng và

chính xác.

Như đã phân tích ở trên, giải phóng mặt bằng chính là một trong những khâu

đầu tiên và quan trọng nhất của một dự án, nó quyết định tiến độ cũng như chi phí

của dự án đó. Do đó, nếu người có đất thuộc diện quy hoạch phản đối, không chấp

thuận việc thu hồi đất và phương án bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ làm chậm

chễ tiến độ thi cơng các cơng trình và dự án do phải chờ mặt bằng. Rộng hơn, nếu

xét trên toàn quốc hàng loạt các dự án chậm tiến độ và dự án treo như vậy sẽ gây

thiệt hại khơng chỉ cho nhà đầu tư, cho người có đất thuộc diện quy hoạch mà còn

làm giảm nhịp phát triển của đất nước. Với việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao

nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường

giải phóng mặt bằng sẽ giúp người dân hiểu được điều này, tự giác tuân thủ chấp

hành việc giải phóng mặt bằng qua đo góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển của4đất nước vừa nhanh chóng ổn định cuộc sống, tránh được các thiệt hại khơng đáng

có cho bản thân người bị thu hồi đất.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người

dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng nói riêng

và pháp luật đất đai nói chung là cơ hội để các cơ quan nhà nước tiếp xúc với nhân

dân, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người dân. Điều này đảm bảo

nguyên tắc dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra khi mà người dân có

thể biết được các quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng, hành vi nào là sai

pháp luật, các quyền lợi mà họ được hưởng, các quyết định của cơ quan chức năng

đã hợp lý, khi nào có thể khiếu kiện… Đồng thời tại buổi tuyên truyền, phổ biến

pháp luật chính những người dân có thể nói ra những suy nghĩ, góp ý của mình về

các quy định pháp luật, chính những ý kiến này sẽ là cơ sở để nhà nước hoàn thiện

pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, hoạt

động tuyên truyền , giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân về công

tác thực thi các quy định bồi thường, giải phóng mặt bằng đã nhận được sự quan

tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự tổ chức triển khai thực hiện của chính

quyền cũng như sự tham gia của các tổ chức xã hội.

Từ những phân tích ở trên, có thể thấy công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao

nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường,

giải phóng mặt bằng có vai trò hết sức quan trọng. Đối với lợi ích của Nhà nước và

chủ đầu tư, thực hiện tốt công tác này sẽ giúp việc giải phóng mặt bằng trở nên

sn sẻ, dễ dàng qua đó đẩy nhanh tiến độ của dự án, hạn chế tình trạng dự án

“treo”, góp phần nào đó vào sự phát triển của đất nước. Đối với cá nhân, khi nhận

thức về pháp luật giải phóng mặt bằng được nâng cao, người dân có thể đảm bảo

được những quyền lợi chính đáng của mình khi bị nhà nước thu hồi đất, hạn chế

những thiệt hại không đáng có khi khiếu kiện sai, vượt cấp hay bị cưỡng chế thu

hồi đất… đồng thời nhanh chóng ổn định cuộc sống.53. Thực trạng thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận

thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường,

giải phóng mặt bằng.

3.1. Thực trạng

Hiện nay Nhà nước ta đã và đang tiếp tục có những chính sách nhằm đẩy mạnh

việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật nói

chung và pháp luật về đất đai, giải phóng mặt bằng nói riêng cho tồn thể nhân

dân. Việc tuyên truyền, giáo dục này được thực hiện dưới nhiều hình thức khác

nhau trên khắp các địa phương. Tại các địa phương, Sở Tài nguyên môi trường

tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn các địa phương tuyên

truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách Pháp luật bồi thường

giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để người dân tự giác thực hiện quyền và nghĩa

vụ của mình. Các địa phương phối hợp với các tổ chức xã hội, đoàn thể như Hội

Nông dân, Hội Phụ nữ thực hiện các buổi họp mặt tại các điểm sinh hoạt cộng

đồng để phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên môi trường tổ chức mở chuyên trang, chuyên mục

thường kỳ hàng tháng, tuần để tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật về bồi

thường giải phóng mặt bằng trên các kênh thơng tin đại chúng của tỉnh (báo, truyền

hình, đài phát thanh). Ngoài ra, các địa phương cũng đã kết hợp, lồng ghép công

tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân về giải

phóng mặt bằng với các hoạt động trợ giúp pháp lý.

Cụ thể, tại tỉnh Hà Giang, Sở tài nguyên môi trường của tỉnh đã tổ chức giao

lưu trực tuyếnSở Tài nguyên và Môi trường với người dân và các doanh nghiệp Hà

Giang. Sở tuyên truyền phổ biến giáo dục Pháp luật về đất đai và giải phóng mặt

bằng thơng qua tờ rơi do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành với số lượng:

330 tờ cho 11 huyện thị trong tỉnh. Bên cạnh đó tỉnh Hà Giang tổ chức các cuộc thi

tìm hiểu vềLuật Đất đai, tuyên truyền trên thông tin đại chúng, tủ sách Pháp luật và

website của Sở Tài nguyên mơi trường.6Qua một thời gian thực hiện có thể thấy được công tác tuyên truyền, giáo dục

nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi

thường, giải phóng mặt bằng đã thu được những kết quả nhất định nhưng cũng

muôn vàn tồn tại, khó khăn cần phải khắc phục.

3.2. Kết quả thu được.

Do ý nghĩa cũng như ảnh hưởng to lớn của việc giải phóng mặt bằng nên cơng

tác tun truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc

thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng nhận được sự hưởng ứng

tích cực nhân dân của các địa phương. Tại các buổi giao lưu, phổ biến pháp luật, số

lượng người dân tham gia luôn đơng. Bên cạnh đó cơng tác này nhận được sự quan

tâm, giúp đỡ có hiệu quả của các cấp Uỷ đảng, chính quyền, báo đài và sự tham gia

tích cực của các tổ chức, đoàn thể quần chúng ở các địa phương. Chính sự kết hợp

này tạo nên sự thành công của hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận

thức pháp luật của người dân về việc thực thi các quy định về bồi thường giải

phóng mặt bằng.

Thơng qua tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật về bồi

thường giải phóng mặt bằng nhân dân nắm được chủ trương, đường lối của Đảng,

pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đất đai nói chung và giải phóng mặt bằng nói

riêng. Qua đó, trong những năm gần đây số lượng đơn thư khiếu kiện vượt cấp hay

việc phản đối phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã có xu hướng giảm

xuống.

3.3. Những tồn tại, khó khăn.

Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai nói chung và giải

phóng mặt bằng nói riêng đã được triển khai rộng khắp toàn quốc tuy nhiên chưa

được thường xuyên và sâu rộng trong quần chúng nhân dân đặc biệt là tại các địa

phương vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do hạn chế về cơ sở

vật chất, điều kiện giao thông, bất đồng ngôn ngữ nên tại các địa phương vùng sâu7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trong việc thực thi các quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×