Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Căn cứ pháp lí và lập luận để chứng minh cơ sở Hoàng Thịnh đã có hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp.

Căn cứ pháp lí và lập luận để chứng minh cơ sở Hoàng Thịnh đã có hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

biết đến, từ đó đến nay cơng ty đã khơng ngừng ổn định và phát triển. Với

mục tiêu phát triển thị trường mạnh mẽ, công ty TRIBECO đã đầu tư về vật

chất lẫn nhân sự và chú trọng đầu tư sản xuất sản phẩm chất lượng cao –đảm

bảo vệ sinh an tồn thực phẩm –kiểu dáng bao bì phong phú –giá cả phù hợp

–hệ thống phân phối phát triển đã tạo niềm tin đối với người tiêu dung.

Cở sở Hoàng Thịnh chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường sản phẩm

sữa đậu nành cao cấp đóng chai. Cơ sở này đã thu mua và sử dụng lại vỏ chai

nước ngọt của Công ty TRIBECO đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công

nghiệp.

TheoKhoản 1 Điều 121: Chủ sở hữu sáng chế,kiểu dáng cơngnghiệp,thiết kế bố trí là tổ chức,cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp văn

bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp tương ứng…, vậy chắc chắn

rằng công ty TRIBECO là chủ sở hữu kiểu dáng cơng nghiệp của vỏ chai

nước ngọt. Bởi vì cơng ty đã được cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng bảo

hộ kiểu dáng cơng nghiệp vỏ chai đó.

Tơi có thể khẳng định rằng cơ sở Hồng Thịnh đã có hành vi xâm phạm

quyền sở hữu cơng nghiệp đối với vỏ chai nước ngọt của công ty TRIBECO

đang được bảo hộ. Cụ thể hành vi xâm phạm của cơ sở Hoàng Thịnh là “Sử

dụng sáng chế được bảo hộ,kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ hoặc kiểu

dáng công nghiệp khơng khác biệt đáng kể với kiểu dáng đó,thiết kế bố trí

được bảo hộ hoặc bất kỳ phần nào có tính ngun gốc của thiết kế bố trí đó

trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở

hữu”(Khoản 1 Điều 126 Luật sở hữu trí tuệ 2005).

Căn cứ vào Điều 5, Nghị định của Chính phủ số 105/2006/NĐ-CP ngày

22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật

SHTT về bảo vệ quyền SHTT và quản lí nhà nước về SHTT, về việc xác định

hành vi xâm phạm:6Hành vi bị xem xét bị coi là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy

định tại các Điều 28, 35, 126, 127, 129 và 188 của Luật Sở hữu trí tuệ, khi có

đủ các căn cứ sau đây:

1. Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ

quyền sở hữu trí tuệ.

2. Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét.

3. Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là chủ thể quyền sở

hữu trí tuệ và khơng phải là người được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm

quyền cho phép theo quy định tại các Điều 25, 26, 32, 33, khoản 2 và khoản 3

Điều 125, Điều 133, Điều 134, khoản 2 Điều 137, các Điều 145, 190 và 195

của Luật Sở hữu trí tuệ.

4. Hành vi bị xem xét xảy ra tại Việt Nam.

Hành vi bị xem xét cũng bị coi là xảy ra tại Việt Nam nếu hành vi đó xảy

ra trên mạng internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tin

tại Việt Nam.

Sở dĩ khẳng định cơ sở Hồng Thịnh có hành vi xâm phạm quyền sở hữu

công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp, bởi lẽ hành vi đó đáp ứng đầy đủ

4 căn cứ trên. Cụ thể là:

Thứ nhất, đối tượng bị xem xét trong trường hợp này chính là vỏ chai

nước ngọt của Công ty TRIBECO đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công

nghiệp. Vậy nên sẽ được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng

công nghiệp theo pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, yếu tố xâm phạm: Tại Khoản 3, Điều 10, Nghị định 105/2006

của Chính phủ, yếu tố xâm phạm quyền kiểu dáng công nghiệp là:

Sản phẩm, phần sản phẩm bị coi là yếu tố xâm phạm quyền đối với kiểu

dáng công nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét, kể cả trường hợp đã

được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng cơng nghiệp, có tập hợp các đặc điểm

7tạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao (gần

như không thể phân biệt được sự khác biệt) của kiểu dáng công nghiệp của

chủ sở hữu khác đã được bảo hộ mà không được sự đồng ý của người đó;

b) Trên sản phẩm hoặc phần sản phẩm bị xem xét có tập hợp các đặc

điểm tạo dáng hợp thành một tổng thể là bản sao hoặc về bản chất là bản sao

của kiểu dáng cơng nghiệp của ít nhất một sản phẩm trong bộ sản phẩm được

bảo hộ của người khác.

Xét trong tình huống này thì yếu tố xâm phạm thuộc Điểm a, cơ sở

Hoàng Thịnh đã thu mua và sử dụng lại nguyên vỏ chai nước ngọt của công ty

TRIBECO, khi tung ra thị trường sẽ gây ra nhầm lẫn cho người tiêu dùng đây

là sản phẩm của cơng ty TRIBECO, khơng có sự khác biệt giữa kiểu dáng

cơng nghiệp của cơ sở Hồng Thịnh và cơng ty TRIBECO. Vậy nên cơ sở

Hoàng Thịnh đã sư dụng lại vỏ chái nước ngọt của TRIBECO mà khơng có sự

đồng ý của TRIBECO – chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp vỏ chai nước ngọt.

Thứ ba, người thực hiện hành vi xâm phạm là cơ sở Hồng Thịnh khơng

phải là chủ sở hữu của vỏ chai nước ngọt cũng như khơng thuộc trường hợp

được pháp luật hoặc cơ quan có thẩm quyền cho phép về việc sử dụng kiểu

dáng công nghiệp đang được bảo hộ tại Khoản 2 Điều 125, Điều 133, Điều

134 của Luật Sở hữu trí tuệ. Cơ sở Hoàng Thịnh là nơi chuyên sản xuất và

cung cấp ra thị trường sản phẩm sữa đậu nành cao cấp đóng chai, cũng là một

doanh nghiệp nên mục đích chính của họ ln là lợi nhuận kinh tế cao. Vì thế

khơng có lẽ nào họ thu mua vỏ chai của cơng ty khác với mục đích phi

thương mại hay sử dụng đơn thuần như một người tiêu dung.

Thứ tư, công ty TRIBECO và cơ sở Hoàng Thịnh đều tên là tiếng việt,

có trụ sở ở Việt Nam, hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nên hành vi mua vỏ

chai và sử dụng lại của cơ sở Hoàng Thịnh diễn ra tại Việt Nam.

Từ những lập luận trên, cơ sở Hoàng Thịnh đã có hành vi xâm phạm

kiểu dáng cơng nghiệp đối với vỏ chai nước ngọt của công ty TRIBECO.82. Căn cứ pháp lý và lập luận để chứng minh cơ sở Hồng Thịnh khơng

xâm phạm kiểu dáng cơng nghiệp của TRIBECO.

Cở sở Hoàng Thịnh chuyên sản xuất và cung cấp ra thị trường sản

phẩm sữa đậu nành cao cấp đóng chai. Cơ sở này đã thu mua và sử dụng lại

vỏ chai nước ngọt của Công ty TRIBECO đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng

công nghiệp. Để chứng minh cơ sở Hồng Thịnh khơng xâm phạm kiểu dáng

cơng nghiệp của cơng ty TRIBECO nhóm em đưa ra một số lập luận như sau:

Thứ nhất, nếu bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp của công ty

TRIBECO đã hết thời hạn bảo hộ theo quy định tại Khoản 4, Điều 93, Luật

Sở hữu trí tuệ:

“Điều 93: Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

… 4. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp

và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên

tiếp, mỗi lần năm năm…”

Hoặc không nộp lệ phí duy trì hiệu lực theo quy định tại Điểm a Khoản

1 Điều 95 và Khoản 2 Điều 95 Luật Sở hữu trí tuệ:

“Điều 95: Chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ

1. Văn bằng bảo hộ bị chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau

đây:

a) Chủ văn bằng bảo hộ khơng nơp lệ phí duy trì hiệu lực hoặc gia hạn

hiệu lực theo quy định;2. Trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ sáng chế khơng nộp lệ phí

duy trì hiệu lực trong thời hạn quy định thì khi kết thúc thời hạn đó, hiệu lực

văn bằng tự động chấm dứt kể từ ngày bắt đầu năm hiệu lực đầu tiên mà lệ

phí duy trì hiệu lực khơng được nộp. Cơ quan quản lí nhà nước về quyền sở9hữu công nghiêp ghi nhận việc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ vào Sổ

đăng kí quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu

công nghiệp;...”

Theo như những quy định trên thì nếu bằng độc quyền kiểu dáng cơng

nghiệp của cơng ty TRIBECO đã hết thời hạn có hiệu lực và thời hạn gia hạn

hai lần liên tiếp như luật quy định thì bằng độc quyền này đã hết thời hạn bảo

hộ hoặc đã bị chấm dứt hiệu lực thì cũng khơng còn giá trị. Khi đó việc thu

mua vỏ chai và mang sử dụng lại của cơ sở Hoàng Thịnh là hợp pháp, không

xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với kiểu dáng công nghiệp như đề nghị

của công ty TRIBECO với cơ quan chức năng. Trong trường hợp này cơ sở

Hồng Thịnh hồn tồn có quyền sử dụng vỏ chai đó cho sản phẩm của mình

để đưa ra thị trường nhưng với điều kiện là chỉ sử dụng kiểu dáng sản phẩm

chứ không phải cố ý giả sản phẩm của TRIBECO để đánh lừa người tiêu dùng

nhằm thu lợi nhuận.

Thứ hai, việc thu mua vỏ chai của cơ sở Hoàng Thịnh về sử dụng lại

mà việc sử dụng đó khơng bao gồm cả sử dụng nhãn hiệu hay uy tín của cơng

ty TRIBECO để tiêu thụ sản phẩm sữa đậu nành của cở sở mình (vì theo như

đề bài đã nêu, công ty TRIBECO cũng không nhắc đến việc cơ sở Hoàng

Thịnh sử dụng nhãn hiệu hay thương hiệu của mình mà chỉ xâm phạm về kiểu

dáng cơng nghiệp của cơng ty này) nên cơ sở Hồng Thịnh không làm giả sản

phẩm của công ty TRIBECO để đưa ra thị trương tiêu thụ nhằm mục đích

thương mại. Mặt khác sản phẩm sữa đậu nành của cơ sở Hoàng Thịnh là sản

phẩm chất lượng cao, nếu qua quá trình kiểm định mà sản phẩm của cơ sở này

hoàn toàn đảm bảo về chất lượng không hề kém chất lượng của cơng ty

TRIBECO. Từ đó có thể thấy việc thu mua vỏ chai của cơ sở Hồng Thịnh là

khơng nhằm mục đích làm hàng giả lợi dụng nhãn hiệu của TRIBECO để

kiếm lời, không đánh lừa người tiêu dùng, không làm ảnh hưởng đến danh

tiếng, uy tín của cơng ty TRIBECO.10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Căn cứ pháp lí và lập luận để chứng minh cơ sở Hoàng Thịnh đã có hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×