Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Vai trò của công khai tài chính doanh nghiệp đối với Nhà nước

Vai trò của công khai tài chính doanh nghiệp đối với Nhà nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

quản lý của Nhà nước thực hiện phân tích tài chính để đánh giá, kiểm tra, kiểm

sốt các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có

tn thủ theo đúng chính sách, chế độ và luật pháp quy định khơng, tình hình

hạch tốn chi phí, giá thành, tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước và khách

hàng…

Có thể thấy rõ hơn giữa cơng khai thông tin đối với việc giám sát quản lý

doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán. Theo quy định của Luật chứng

khoán, các doanh nghiệp phát hành, doanh nghiệp niêm yết, cơng ty đại chúng,

cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ, cơng ty đầu tư chứng khốn đều có

nghĩa vụ cơng bố thơng tin đầy đủ, chính xác và kịp thời. Cụ thể chương VIII

Luật chứng khốn có các quy định về công bố thông tin của các chủ thể liên

quan. Từ đó, có thể thấy Nhà nước nhận thấy rằng doanh nghiệp là một trong

những chủ thể cần quan tâm đặc biệt (như quy định chứng minh thư đối với cá

nhân). Bởi các chủ thể này có tư cách pháp nhân là thực hiện nhiều quan hệ xã

hội, các hành động của các chủ thể có thể tác động tiêu cực đến sự phát triển của

đất nước. Do đó, u cầu cơng khai thơng tin là u cầu tất yếu và bắt buộc đối

với doanh nghiệp.

III. Đánh giá chung

Từ phân tích, cơng khai thơng tin tài chính doanh nghiệp có vai trò rất quan

trọng khơng chỉ với ba chủ thể được đề cập trong bài. Tuy nhiên, thực trạng hiện

nay đó là sự kém minh bạch, lập lờ, úp mở trong công bố thông tin của DN.

Công khai TCDN đối với nhà đầu tư, chủ nợ là người cung ứng dịch vụ hay

cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp chưa được chú trọng.

Sự phát triển của TTCK Việt Nam đòi hỏi sự phát triển đồng bộ nhiều yếu tố,

trong đó, nổi lên vấn đề có ảnh hưởng tới tính minh bạch, cơng khai và sự phát

triển bền vững của thị trường. Đó là việc cơng bố thơng tin của các công ty niêm

yết trên TTCK. Thị trường chứng khoán là một trong những thị trường thể hiện

rõ nét được sự phát triển hay không của các doanh nghiệp.

Theo thống kê, trên TTCK Việt Nam, việc công khai minh bạch thông tin của

các DN niêm yết là rất yếu. Chỉ có 29/694 DN niêm yết (chiếm tỷ lệ chỉ 4.18%)

bảo đảm tốt việc công bố thông tin cho NĐT. Như vậy, có đến hơn 95% DN

13niêm yết trên 2 sàn chứng khốn vi phạm lỗi về cơng bố thơng tin bắt buộc 4.

Thực trạng nổi cộm đó là việc khơng cơng bố thơng tin TCDN hay có cơng bố

nhưng thông tin không đảm bảo về chất lượng, công bố sai về hình thức, khơng

đúng về thời gian cơng bố thơng tin...

Do đó, để đảm bảo lợi ích của các chủ thể có liên quan, trong thời gian sắp

tới cần có chế tài xử phạt nghiêm khắc với những vi phạm về công bố thông tin

định kỳ về BCTC của công ty niêm yết. Đối với vi phạm chậm công bố thơng tin

của các cơng ty niêm yết có thể dẫn đến sự thiếu minh bạch của thị trường chế

tài xử phạt vi phạm cần phải nặng tay hơn. Tùy theo mức độ vi phạm trong việc

chậm công bố thông tin, UBCKNN có thể phạt tiền hành chính từ 100 triệu đến

200 triệu (thay vì mức phạt tối đa 70 triệu như hiện nay), đồng thời đưa ra tín

hiệu cảnh báo cho nhà đầu tư. Cần có quy định, trong một số trường hợp đặc

biệt, vì những lý do khách quan, các cơng ty niêm yết có thể xin lùi thời hạn

công bố thông tin BCTC quý hoặc năm nhưng quy định thời hạn tối đa không

quá 5 ngày đối với BCTC quý và 10 ngày đối với BCTC năm, để đảm bảo sự

khách quan và công bằng giữa các cơng ty và tính kịp thời của thơng tin cho nhà

đầu tư.495% doanh nghiệp niêm yết vi phạm lỗi công bố thông tin, http://bizlive.vn/chung-khoan/95-doanh-nghiep-niem-yet-vi-pham-loi-cong-bo-thong-tin-50415.html14DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Doanh nghiệp năm 2005.

2. Luật Chứng khoán năm 2006.

3. Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm 2010.

4. Nghị định 90/2011/NĐ-Cp Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

5. Thông tư 171/2013/TT-BTC hướng dẫn cơng khai thơng tin tài chính theo

quy định tại nghị định số 61/2013 đối với doanh nghiệp Nhà nước là chủ sở hữu

hoặc có vốn nhà nước.

6. Những vấn đề pháp lý về Tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Thị Lan

Hương, Nxb. Chính trị quốc gia

7. Tìm hiểu Luật Tài chính, TS. Võ Đình Tồn, Nxb. Tư pháp.

8. Bài viết “Nghị định 61/2013/NĐ-CP: Tăng cường giám sát, cơng khai tài

chính tại doanh nghiệp nhà nước” TS. Nguyễn Thị Kim Lý – Bài đăng trên Tạp

chí Tài chính số 7 – 2013.

9. Bài viết “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng thơng tin tài chính

của Cơng ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam”, Ths .Lê Hồng

Phúc – Kiểm tốn nhà nước.

http://www.sav.gov.vn/1595-1-ndt/thuc-trang-va-giai-phap-nang-cao-chat-luongthong-tin-tai-chinh-cua-cong-ty-niem-yet-tren-thi-truong-chung-khoan-vietnam.sav

10. Bài viết “95% doanh nghiệp niêm yết vi phạm lỗi công bố thông tin”

http://bizlive.vn/chung-khoan/95-doanh-nghiep-niem-yet-vi-pham-loi-cong-bothong-tin-50415.html

11. Bài viết “Ba doanh nghiệp HLA, HLC, YBC bị phạt do vi phạm công bố

thông tin”

http://cafef.vn/thi-truong-chung-khoan/3-doanh-nghiep-hla-hlc-ybc-bi-phat-dovi-pham-cong-bo-thong-tin-2014032320183239716ca31.chn

12. http://hnx.vn/

15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Vai trò của công khai tài chính doanh nghiệp đối với Nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x