Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Việc công khai ngân sách bước đầu đã phát huy được tác dụng; công tác kiểm tra nội bộ, cấp trên với cấp dưới được tăng cường và từng bước phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể, quần chúng nhân dân, người lao động, đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụn

Việc công khai ngân sách bước đầu đã phát huy được tác dụng; công tác kiểm tra nội bộ, cấp trên với cấp dưới được tăng cường và từng bước phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể, quần chúng nhân dân, người lao động, đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụn

Tải bản đầy đủ - 0trang

sự thật do đã có chế tài xử lý với hành vi này, nhưng lại công khai những số liệu chung

chung, chưa cụ thể, nhiều số liệu còn nhập nhằng.

Mặc dù Luật NSNN hiện hành quy định dự toán, quyết toán, kết quả kiểm toán quyết

toán ngân sách nhà nước, ngân sách các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức

được ngân sách nhà nước hỗ trợ... đều phải công bố công khai. Thế nhưng, theo bảng xếp

hạng về tính cơng khai ngân sách năm 2012 (OBI), do Cơ quan Hợp tác về ngân sách quốc

tế (IBP) thực hiện bằng các nghiên cứu sâu và độc lập với chính phủ, theo các tiêu chí quốc

tế về chính phủ mở và công khai ngân sách trong các hướng dẫn của Quỹ Tiền tệ quốc tế

(IMF) và Cơ quan Kiểm toán quốc tế (INTOSAI)..., Việt Nam vẫn chỉ đạt 19/100 điểm,

nằm trong số 36 nước có thứ hạng thấp nhất.

Điểm mấu chốt khiến Việt Nam vẫn bị xếp hạng công khai ngân sách thấp, theo đánh

giá của giới chuyên gia tài chính, là bởi các dự thảo về NSNN của Việt Nam vẫn chưa được

đưa ra công chúng để lấy ý kiến. Trong khi nhiều nước khác đã làm việc này theo hướng

dẫn của Quỹ Tiền tệ quốc về minh bạch tài chính thơng qua q trình cơng khai ngân sách

và thơng tin cơng. Vì vậy, Luật NSNN sửa đổi cũng nên chỉnh sửa theo hướng quy định rõ

hơn trách nhiệm công khai ngân sách và cơ chế cho cơng chúng được biết thơng tin về ngân

sách và chính sách tài khóa, đảm bảo cho người dân và cơng chúng được tham gia vào quá

trình xây dựng ngân sách. Làm như vậy, Việt Nam sẽ cải thiện được uy tín trong những

cam kết về minh bạch với cộng đồng quốc tế.

Công tác công khai hoạt động ngân sách vẫn chưa tạo được những hiệu quả thực tế thật

sự ấn tượng, chưa tạo được những chuyển biến tích cực trong hoạt động của các đơn vị sử

dụng ngân sách, đặc biệt là các Tổng công ty Nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các

quỹ sử dụng ngân sách nhà nước. Nguyên nhân là do công tác công khai ngân sách mới chỉ

dừng lại ở việc công khai số liệu mà chưa gắn với việc kiểm tra, thanh tra, chất vấn, làm rõ

những số liệu chưa rõ ràng, phát hiện những sai phạm và xử lí theo các quy định của pháp

luật.

2. Đề xuất pháp lý nhằm thực hiện tốt việc công khai hoạt động ngân sách.

Để nâng cao, thực hiện tốt việc công khai, minh bạch ngân sách nhà nước, cần:

- Tiếp tục hồn thiện quy trình ngân sách, nhất là các thủ tục nộp cũng như thanh

toán ngân sách đơn giản hơn, rõ ràng, tránh chồng chéo, gắn quyền hạn với trách nhiệm,

nhất là trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu được giao giải quyết công việc;

- Xây dựng một hệ thống kế tốn nhà nước hồn chỉnh và sát với thông lệ quốc tế để

sử dụng chung cho tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách Trung ương và ngân sách địa

phương; nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống phân loại ngân sách hiện hành phù hợp với

thông lệ quốc tế nhằm phục vụ tốt hơn trong tổ chức quản lý ngân sách như công tác công

khai, minh bạch và hội nhập quốc tế;

- Tăng cường công khai minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước; quản lý đất

đai, tài nguyên khoáng sản; quản lý tập đồn, Tổng Cơng ty nhà nước; việc tuyển dụng, bổ

nhiệm, điều động, quản lý cán bộ. Trong đó có nội dung được người dân đặc biệt quan tâm

là quy định cụ thể hơn trong việc thực hiện minh bạch tài sản, thu nhập theo hướng từng

bước mở rộng diện kê khai, tăng cường công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và chịu

trách nhiệm giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập tăng thêm… với tinh thần, càng những

lĩnh vực dễ nảy sinh tham nhũng càng cần phải được công khai.

- Cơ chế luật pháp cần phải hướng tới việc điều chỉnh việc chi tiêu, mua sắm của

Chính phủ. Những vấn đề cần lưu tâm là: Chính phủ phân bổ các nguồn lực như thế nào; cơ

chế đầu tư của chi tiêu công; sau khi đầu tư, mua sắm tài sản đó thuộc về ai, ai sử dụng?

Cần kiểm tra, kiểm soát tài sản quốc gia, kể cả tài sản định lượng được và tài sản không

10định lượng được. Việc nâng cao chất lượng chi tiêu của Chính phủ sẽ góp phần tích cực

nâng cao chất lượng hoạt động tài chính, ngân sách, tạo dựng và củng cố lòng tin của nhân

dân.

- Cần gắn chặt cơng tác công khai hoạt động ngân sách với hoạt động chất vấn, kiểm

tra, giám sát, để tăng cường hiệu quả thực tế của công tác công khai ngân sách.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy chế cơng khai tài chính –

ngân sách trong các tầng lớp nhân dân để người dân hiểu biết về tình hình cơng khai ở địa

phương, từ đó thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát trong q trình sử dụng ngân sách nhà

nước.

- Tăng cường hoạt động giám sát trong lĩnh vực tài chính ngân hàng để bảo đảm cơng

khai, minh bạch ngân sách nhằm tạo điều kiện cho công tác kiểm tra, kiểm soát và giám sát

của các cơ quan chức năng. Công tác giám sát NSNN được xem là chìa khóa, góp phần bảo

đảm quản lý NSNN lành mạnh, bền vững, hiệu quả; bảo đảm an ninh tài chính; cho phép cơ

quan quản lý phát hiện, phòng ngừa những nguy cơ xảy ra đối với công tác quản lý, điều

hành NSNN, tác động xấu đến kinh tế vĩ mơ và nền tài chính quốc gia.Việc làm này sẽ góp

phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thốt, lãng phí thơng qua việc u cầu các

đơn vị sử dụng NSNN thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn pháp luật đã quy định,

khuyến khích sử dụng nguồn lực nhà nước đạt kết quả cao, tăng cường kỷ luật tài chính,

ngân sách.KẾT LUẬN

Cơng khai, minh bạch trong hoạt động ngân sách là biện pháp quan trọng hàng đầu

để ngăn ngừa tham nhũng. Nó khơng chỉ góp phần phát huy quyền làm chủ của cán bộ,

công chức Nhà nước, tập thể người lao động và nhân dân trong việc thực hiện kiểm tra,

giám sát quá trình quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước; huy động, quản lý và sử dụng

các khoản đóng góp của nhân dân theo quy định của pháp luật; phát hiện và ngăn chặn kịp

thời các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước, thực

hành tiết kiệm, chống lãng phí. Mà đồng thời, việc cơng khai, minh bạch cũng đòi hỏi cơ

quan nhà nước, các đối tượng sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện đúng đắn các quy định

của pháp luật, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước, tránh tình trạng tham nhũng,

phung phí, nhất là ở các đơn vị sử dụng ngân sách.11DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Ngân sách Nhà nước 2002

2. Luật Phòng chống tham nhũng

3. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004 ban hành

quy chế cơng khai tài chính đối với các cấp ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà

nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các

doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ

các khoản đóng góp của nhân dân.

4. Thơng tư của Bộ Tài Chính số 03/2005/TT-BTC ngày 06/01/2005 Hướng dẫn thực hiện

quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước và chế độ báo cáo tình hình

thực hiện cơng khai tài chính.

5. Thơng tư của Bộ Tài Chính số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 Hướng dẫn thực hiện

quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ, quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ

bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

6. Thơng tư của Bộ Tài Chính số 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 Hướng dẫn thực hiện

quy chế công khai tài chính đối với các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có

nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân.

7. Thơng Tư của Bộ Tài Chính số 21/2005/TT-BTC ngày 22/03/2005 Hướng dẫn thực hiện

quy chế cơng khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân

sách nhà nước hỗ trợ.

8. Thơng tư của Bộ Tài Chính số 29/2005/TT-BCT ngày 14/04/2005 Hướng dẫn quy chế

công khai tài chính doanh nghiệp nhà nước.12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc công khai ngân sách bước đầu đã phát huy được tác dụng; công tác kiểm tra nội bộ, cấp trên với cấp dưới được tăng cường và từng bước phát huy vai trò giám sát của các đoàn thể, quần chúng nhân dân, người lao động, đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×