Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT

3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT

Tải bản đầy đủ - 0trang

40HÌNH 3.2 : MƠ HÌNH ĐỀ XUẤT VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MĐHL CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI

CLDVĐT.Các giả thuyết:

H1: Phương tiện hữu hình có tác động đến mức độ hài lòng cùa sinh viên đối với

chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường .

H2: Độ tin cậy có tác động đến mức độ hài lòng cùa sinh viên đối với chất lượng

dịch vụ đào tạo của Trường

H3: Sự đáp ứng có tác động đến mức độ hài lòng cùa sinh viên đối với chất lượng

dịch vụ đào tạo của Trường

H4: Sự đồng cảm của cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường có tác động đến

mức độ hài lòng cùa sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường

H5: Năng lực phục vụ có tác động đến mức độ hài lòng cùa sinh viên đối với chất

lượng dịch vụ đào tạo của Trường.

3.3.2. Thang đo

Thang đo được xây dựng dựa trên cơ sở lý thuyết về xây dựng thang đo và

về mức độ hài lòng của sinh viên về CLDVĐT.

Thang đo này gồm 5 thành phần và đã được điều chỉnh phù hợp với tình

hình thực tế của Trường Cao Đẳng Điện Lực TP.HCM. Tất cả các thang đo, các khái

niệm mơ hình đều là thang đo đa biến. Các biến quan sát được đo lường trên

thang đo Likert 5 điểm thay đổi từ: 1 = hồn tồn khơng hài lòng đến 5 = hồn

tồn hài lòng.41Đáp ứngCán bộ phòng ban ln thực hiện tốt nhiệm vụ

đối với sinh viên.

Chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu

thực tế đối với chuyên ngành.

Nội dung giáo trình, bài giảng phù hợp với mục

tiêu mơn học.

Sinh viên được cung cấp đầy đủ kiến thức của

từng môn học.

Sinh viên dễ dàng tiếp cận được thông tin, các

thông báo của khoa, trường.Đồng

cảmKhoa quan tâm giải quyết trở

viên trong vấn đề học tập.

Giảng viên luôn sẵn sàng hỗ

trong phạm vi trách nhiệm.

Cán bộ phòng ban ln có sự

trợ cần thiết đối với sinh viên

Nhà trường luôn tổ chức các

hoặc sân chơi .ngại của sinh

trợ sinh viên

quan tâm, hỗ

chương trìnhKhoa luôn thực hiện đúng tinh thần thông

báo, quy định.Mức độ hài lòng về

CLDVĐTSự tin

cậyPhương tiện hữu hình

Có cơ sở vật chất khang trang, đầy

đủ.

Sự phù hợp của giá cả các SP,

DVDT

Trang thiết bị phục vụ dạy - học

đầy đủ, hiện đại..

Hệ thống wifi phủ sóng rộng,

đường truyền tốt.

Sân bãi, căn tin, kí túc xá, WC đạt

yêu cầu.

Tác phong giảng viên ln chỉnh tề.

Cấu trúc của chương trình đào tạo

hợp lý.

Các quy định, quy trình của khoa

đối với sinh viên hợp lý.Năng lực

phục vụLịch trình giảng dạy của giảng viên được

thực hiện đúng tiến độ.

`Việc học và thi cử được thực hiện đúng quy

chế.

Các yêu cầu của sinh viên được giải quyết

hợp lý.

Giảng viên có kiến thức chun mơn vững

chắc.

Giảng viên thiện, tận tình với sinh viên.

Giảng viên đảm bảo giờ lên lớp, kế hoạch

giảng dạy

Việc chấm điểm, vào điểm được thực hiện

đúng quy định, quy chế.

Cơ chế thi, kiểm tra đánh giá chính xác với

kiến thức kỹ năng của sinh viên.

Tạo điều kiện để Sinh viên phát triển các

năng lực, học tập, nghiên cứu.

Khoa cung cấp một môi trường cho sinh

viên rèn luyện trí thức.HÌNH 3.3 : CÁC BIẾN QUAN SÁT TRONG TỪNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA

KHÁCH HÀNG VỀ CLDVĐT42TĨM TẮT CHƯƠNG 3

Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu được thực hiện để xây dựng,

đánh giá các thang đo và mơ hình lý thuyết về các yếu tố tác động đến chất lượng

dịch vụ Đào Tạo qua đánh giá của sinh viên. Phương pháp nghiên cứu được thực

hiện qua 2 bước gồm nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ

bộ sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thơng qua thảo luận nhóm, qua

bước nghiên cứu này, các thang đo lường các khái niệm cũng được xây dựng để

phục vụ cho nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu chính thức sử dụng phương pháp

nghiên cứu định lượng thông qua kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp sinh viên với cỡ

mẫu là 309. Chương tiếp theo sẽ trình bày kết quả phân tích thơng tin qua phần

mềm SPSS.16.

Trình bày phương pháp phân tích dữ liệu: đánh giá sơ bộ thang đo bằng hệ

số tin cậy Cronback’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy

tuyến tính, kiểm định trung bình tổng thể, phân tích phương sai để kiểm định sự

khác biệt về mức độ đánh giá theo các đặc điểm cá nhân.43CHƯƠNG 4:

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.4.1.1 Đặc điểm mẫu quan sát4.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN VÀ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU(Nguồn: số liệu được tổng kết từ bảng khảo sát.)

HÌNH 4.1: BIỂU ĐỒ MƠ TẢ ĐẶC ĐIỂM MẪU KHẢO SÁTNhận xét

-Theo giới tính : tổng thể mẫu có 236 đối tượng là nam, chiếm tỷ lệ 76.4%,73 đối tượng là nữ, chiếm tỷ lệ 23.6% . Tỷ lệ này chênh lệch rất lớn, lý do có sự

chênh lệch trên là do tỷ lệ thực tế sinh viên theo học tại trường và đặc điểm của44nhà trường. Các ngành đào tạo tại trường chủ yếu là ngành thiên về kỹ thuật,

ngành về kinh tế, khoa học xã hội rất thấp nên đa số theo học tại trường là nam.

-Theo bậc đào tạo: tổng thể mẫu có 178 đối tượng là trung cấp tương ứng tỷlệ 57.8%, trung cấp nghề là 25 tương ứng tỷ lệ là 8.1%, cao đẳng là 78 tương ứng tỷ

lệ 25.2%, đại học có 29 đối tượng tương ứng tỷ lệ là 9.4%, từ đây ta thấy chủ yếu

sinh viên đang học tại trường thuộc khối trung cấp chuyên nghiệp và Cao Đẳng,

nhưng số lượng sinh viên tại khối trung cấp chuyên nghệp vẫn chiếm phần lớn,

năm 2013 tỷ lệ sinh viên học tại khối trung cấp chuyên nghiệp là 1260 sinh viên

chiếm tỷ lệ 61.5% tổng số sinh viên của toàn trường.

-Theo khoa: tổng thể mẫu có 5 đối tượng : Đối tượng Hệ Thống Điện chiếmtỷ lệ 38.5%, đối tượng khoa Điện Công Nghiệp chiếm 23%, đối tượng khoa Kinh Tế

Cơ Bản chiếm 5.8%, đối tượng khoa Tự Động Hóa chiếm 14.9%, đối tượng khoa Kỹ

Thuật Cơ Sở chiếm 17.8%. Theo số liệu thống kê các năm gần đây, khoa Hệ Thống

Điện là khoa có số lượng sinh viên cao nhất trường, vì thế trong khi nghiên cứu đối

tượng khoa Hệ Thống Điện chiếm tỷ lệ cao cũng là tỷ lệ khảo sát ngẫu nhiên và phù

hợp.

-Theo khóa học: tổng thể mẫu có 137 đối tượng học năm thứ nhất, tươngứng tỷ lệ là 44.3%; 111 đối tượng học năm thứ 2, tương ứng tỷ lệ là 35.9%; 61đối

tượng học năm thứ 3, tương ứng tỷ lệ 19.7%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×