Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Theo Từ điển Tiếng Việt (2004): Đào tạo, hay còn gọi là đào tạo kỹ năng, được hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập làm cho nguời lao động nắ

Theo Từ điển Tiếng Việt (2004): Đào tạo, hay còn gọi là đào tạo kỹ năng, được hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập làm cho nguời lao động nắ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Theo Từ điển Tiếng Việt (2004): Đào tạo, hay còn gọi là đào tạo kỹ năng, được hiểu là các hoạt động học tập nhằm giúp cho người lao động có thể thực hiện có hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó chính là quá trình học tập làm cho nguời lao động nắ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×